آموزشبورسکسب و کار

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران چهارشنبه، 21 اردیبهشت1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وغدير با حجم معاملات 52.77 میلیون سهم .
 • 2- نماد غزر با حجم معاملات 59.59 میلیون سهم .
 • 3- نماد غدام با حجم معاملات 9.57 میلیون سهم .
 • 4- نماد شپاكسا با حجم معاملات 255.69 میلیون سهم .
 • 5- نماد جم پيلن با حجم معاملات 3.75 میلیون سهم .
تحرکات بازار بورس
تحرکات بازار بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 38.39 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ملت با برآیند ورود پول درشت 27.92 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وغدير با برآیند ورود پول درشت 23.62 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شبريز با برآیند ورود پول درشت 19.84 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 17.83 میلیارد تومان .
تحرکات بازار بورس
تحرکات بازار بورس
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 40.01 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جم پيلن با برآیند خروج پول درشت 32.15 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.33 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 11.67 میلیارد تومان .
 • 5- نماد هماي با برآیند خروج پول درشت 10.47 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 51.46 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 30.82 میلیارد تومان .
 • 3- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 23.44 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 23.33 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 18.94 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 52.15 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 17.42 میلیارد تومان .
 • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 14.34 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 10.79 میلیارد تومان .
 • 5- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 7.84 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 12:29:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كاسپين.
 • 12:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 12:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 12:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 12:29:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 12:28:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاسپين.
 • 12:28:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 12:28:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 12:28:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكرمان.
 • 12:27:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 12:27:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا.
 • 12:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 12:27:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 12:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 12:26:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير.
 • 12:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غسالم.
 • 12:25:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق طلا.
 • 12:25:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرين.
 • 12:24:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 12:24:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 12:24:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 12:24:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 12:24:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 12:24:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 12:24:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 12:23:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرما.
 • 12:23:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:23:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرما.
 • 12:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 12:22:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 12:22:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 12:22:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دپارس.
 • 12:22:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كهمدا.
 • 12:21:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 12:20:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق طلا.
 • 12:19:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 12:19:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 12:19:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 12:18:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبوعلي.
 • 12:18:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه.
 • 12:18:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبوعلي.
 • 12:18:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 12:18:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك.
 • 12:17:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعلم.
 • 12:16:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين.
 • 12:15:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 12:15:43؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد گكيش.
 • 12:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 12:14:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 12:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 12:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد.
 • 12:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 12:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 12:11:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 12:09:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 12:09:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه.
 • 12:08:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 12:07:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 12:07:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسبحان.
 • 12:07:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد چفيبر.
 • 12:06:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 12:05:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق طلا.
 • 12:05:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 12:05:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 12:03:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاهواز.
 • 12:03:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوليد.
 • 12:03:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسينا.
 • 12:02:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 12:02:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين.
 • 12:01:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 12:01:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كهمدا.
 • 12:01:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 12:01:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 12:01:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنور.
 • 12:01:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم.
 • 12:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر.
 • 12:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 12:00:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وغدير.
 • 12:00:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 11:59:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غدام.
 • 11:58:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحا.
 • 11:58:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا.
 • 11:58:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 11:57:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:56:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين.
 • 11:55:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 11:55:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم.
 • 11:55:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس.
 • 11:54:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام.
 • 11:53:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 11:53:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد معيار .
 • 11:53:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرين.
 • 11:52:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبوعلي.
 • 11:52:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 11:52:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:52:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 11:51:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دالبر.
 • 11:50:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع.
 • 11:50:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:48:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:47:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 11:47:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:45:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:45:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خريخت.
 • 11:45:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد لابسا.
 • 11:45:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد قمرو.
 • 11:45:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 11:45:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 11:44:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خريخت.
 • 11:44:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دفارا.
 • 11:44:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 11:43:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 11:43:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:42:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 11:42:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سلار.
 • 11:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 11:41:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:40:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فن آوا.
 • 11:40:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 11:40:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:39:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كترام.
 • 11:38:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فن آوا.
 • 11:37:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 11:37:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:36:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:36:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 11:35:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بميلا.
 • 11:34:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد جم پيلن.
 • 11:34:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:34:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 11:33:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:33:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيسون.
 • 11:32:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 11:32:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 11:32:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 11:32:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:32:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي.
 • 11:32:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآسا.
 • 11:31:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 11:31:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 11:30:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام.
 • 11:30:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاژن.
 • 11:29:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد درازك.
 • 11:29:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 11:28:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:27:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لابسا.
 • 11:26:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 11:26:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 11:26:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فنوال.
 • 11:26:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:26:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 11:26:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:25:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:25:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 11:24:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:23:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا.
 • 11:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:23:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مارون.
 • 11:23:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 11:22:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:22:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 11:21:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سلار.
 • 11:21:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:20:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 11:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 11:18:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:17:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:17:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دابور.
 • 11:17:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال.
 • 11:16:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 11:16:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم.
 • 11:16:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 11:16:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 11:15:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد فتوسا.
 • 11:15:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دجابر.
 • 11:15:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد فتوسا.
 • 11:15:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شساخت.
 • 11:15:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ريشمك.
 • 11:15:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:15:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فتوسا.
 • 11:14:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كسرا.
 • 11:14:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 11:14:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 11:13:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 11:12:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 11:12:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 11:12:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دلر.
 • 11:10:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بركت.
 • 11:10:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سپيدار.
 • 11:10:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد واميد.
 • 11:10:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سپيدار.
 • 11:10:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بركت.
 • 11:09:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد رتكو.
 • 11:09:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وثوق.
 • 11:09:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 11:09:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 11:08:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 11:08:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 11:08:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:07:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:07:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه.
 • 11:07:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 11:07:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:06:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك.
 • 11:06:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فنوال.
 • 11:06:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 11:04:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 11:04:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 11:04:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:04:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 11:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 11:03:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 11:03:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 11:02:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا.
 • 11:02:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 11:02:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل.
 • 11:01:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 11:00:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:59:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا.
 • 10:59:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 10:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 10:58:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات.
 • 10:58:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 10:57:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت.
 • 10:55:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلر.
 • 10:55:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم.
 • 10:54:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:53:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر.
 • 10:53:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا.
 • 10:53:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشصفا.
 • 10:53:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسبحان.
 • 10:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سلار.
 • 10:51:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 10:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سلار.
 • 10:51:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سلار.
 • 10:51:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:51:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 10:50:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:50:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شبصير.
 • 10:49:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول.
 • 10:48:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتماد.
 • 10:48:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغرب.
 • 10:47:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپيدار.
 • 10:46:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:46:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد مارون.
 • 10:46:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:46:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:46:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 10:46:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 10:45:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 10:44:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قشرين.
 • 10:43:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها.
 • 10:43:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شسم.
 • 10:43:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شسم.
 • 10:42:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارود.
 • 10:42:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:42:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارود.
 • 10:41:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 10:41:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 10:41:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ملت.
 • 10:41:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 10:40:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:39:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسكاب.
 • 10:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خريخت.
 • 10:38:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 10:38:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دفارا.
 • 10:38:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دفارا.
 • 10:38:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دفارا.
 • 10:38:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دفارا.
 • 10:37:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكاپا.
 • 10:37:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 10:37:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:35:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالاس.
 • 10:35:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو.
 • 10:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 10:34:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق.
 • 10:33:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 10:33:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپشير.
 • 10:32:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:30:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر.
 • 10:30:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دجابر.
 • 10:30:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 10:29:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سامان.
 • 10:29:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:28:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 10:28:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتماد.
 • 10:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 10:27:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 10:27:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دتماد.
 • 10:27:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 10:26:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شرنگي.
 • 10:26:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ملت.
 • 10:25:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اتكام.
 • 10:25:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نطرين.
 • 10:25:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گكيش.
 • 10:25:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس.
 • 10:23:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير.
 • 10:23:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 10:22:25؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق فراز.
 • 10:21:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دكپسول.
 • 10:21:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:21:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دكپسول.
 • 10:21:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غدام.
 • 10:21:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 10:20:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وملي.
 • 10:20:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 10:20:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:19:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تيپيكو.
 • 10:19:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:19:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاهواز.
 • 10:19:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:18:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم.
 • 10:18:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام.
 • 10:18:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:18:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:18:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز.
 • 10:18:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 10:17:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:17:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 10:17:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 10:17:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي.
 • 10:16:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 10:16:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ملت.
 • 10:16:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سلار.
 • 10:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تيپيكو.
 • 10:14:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غدام.
 • 10:14:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كخاك.
 • 10:14:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسعدي.
 • 10:14:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 10:13:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو.
 • 10:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال.
 • 10:13:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 10:13:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 10:13:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرنگي.
 • 10:13:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 10:13:13؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پلوله.
 • 10:13:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 10:13:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وشمال.
 • 10:13:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 10:12:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غدام.
 • 10:12:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك.
 • 10:12:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دپارس.
 • 10:12:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكرمان.
 • 10:12:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غچين.
 • 10:12:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكرمان.
 • 10:12:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قمرو.
 • 10:12:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوكا.
 • 10:12:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پكرمان.
 • 10:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين.
 • 10:11:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 10:11:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 10:11:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 10:11:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 10:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:10:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 10:10:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 10:10:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال.
 • 10:10:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:09:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تيپيكو.
 • 10:09:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دپارس.
 • 10:08:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختراك.
 • 10:08:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دپارس.
 • 10:08:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دپارس.
 • 10:08:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختراك.
 • 10:08:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساپا.
 • 10:07:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلقما.
 • 10:06:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر.
 • 10:06:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سقاين.
 • 10:06:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 10:06:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 10:05:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 10:05:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 10:05:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دقاضي.
 • 10:05:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 10:04:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس.
 • 10:04:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كاسپين.
 • 10:04:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد دپارس.
 • 10:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش.
 • 10:03:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 10:03:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشرين.
 • 10:03:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كبافق.
 • 10:03:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرانل.
 • 10:03:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 10:02:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 10:02:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دلقما.
 • 10:02:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تپمپي.
 • 10:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال.
 • 10:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 10:01:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 10:00:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پاسا.
 • 10:00:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر.
 • 10:00:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پاسا.
 • 10:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 10:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 10:00:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چكاپا.
 • 10:00:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:59:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:59:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سنوين.
 • 09:59:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:59:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنوين.
 • 09:59:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:59:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنوين.
 • 09:59:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 09:58:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:58:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشرق.
 • 09:58:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:57:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:56:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:56:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دشيمي.
 • 09:56:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثعمرا.
 • 09:56:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سنوين.
 • 09:56:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وجامي.
 • 09:55:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:55:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:55:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:55:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كمرجان.
 • 09:55:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:55:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:54:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حكشتي.
 • 09:54:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:54:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين.
 • 09:54:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:54:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:54:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دابور.
 • 09:54:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگويا.
 • 09:54:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:53:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:53:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شصفها.
 • 09:53:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سنوين.
 • 09:53:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سنوين.
 • 09:53:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:53:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ملت.
 • 09:53:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ملت.
 • 09:53:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:53:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ملت.
 • 09:53:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:53:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گكيش.
 • 09:53:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 09:53:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس.
 • 09:53:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 09:52:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:51:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 09:51:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دارو.
 • 09:51:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 09:51:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گپارس.
 • 09:51:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:51:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سدشت.
 • 09:51:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:50:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:49:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولساپا.
 • 09:49:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسديد.
 • 09:49:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمينو.
 • 09:49:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال.
 • 09:49:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:49:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:49:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:48:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپترو.
 • 09:48:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:48:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپترو.
 • 09:48:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زاگرس.
 • 09:48:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم.
 • 09:48:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زاگرس.
 • 09:48:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:48:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهداب.
 • 09:48:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:48:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس.
 • 09:48:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:48:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:48:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشهداب.
 • 09:48:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:48:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:47:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشصفا.
 • 09:47:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب.
 • 09:47:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن.
 • 09:47:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:47:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب.
 • 09:46:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 09:46:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب.
 • 09:46:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب.
 • 09:46:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:46:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:45:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:45:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:45:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:45:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين.
 • 09:45:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 09:44:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دارو.
 • 09:44:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا.
 • 09:44:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولساپا.
 • 09:44:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:44:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:44:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خريخت.
 • 09:44:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحان.
 • 09:43:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتاير.
 • 09:43:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پتاير.
 • 09:43:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير.
 • 09:43:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زكشت.
 • 09:43:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پتاير.
 • 09:43:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير.
 • 09:43:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:42:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز.
 • 09:42:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:42:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 09:42:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوير.
 • 09:42:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فباهنر.
 • 09:41:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 09:41:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثقزوي.
 • 09:41:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:41:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:41:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:40:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سكرد.
 • 09:40:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سشمال.
 • 09:40:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلر.
 • 09:40:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيران.
 • 09:40:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وايران.
 • 09:40:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 09:40:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:40:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دپارس.
 • 09:40:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:40:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد دپارس.
 • 09:39:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دپارس.
 • 09:39:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:39:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غصينو.
 • 09:38:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سلار.
 • 09:38:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غصينو.
 • 09:38:33؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گكيش.
 • 09:38:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 09:38:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 09:38:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:38:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:38:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گكيش.
 • 09:37:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتوليد.
 • 09:37:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گكيش.
 • 09:37:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفنر.
 • 09:37:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شفارس.
 • 09:37:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:37:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:37:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا.
 • 09:37:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غصينو.
 • 09:36:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصير.
 • 09:36:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:36:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصير.
 • 09:36:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد والبر.
 • 09:36:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:36:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 09:35:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دامين.
 • 09:35:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلاسك.
 • 09:35:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتوليد.
 • 09:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير.
 • 09:35:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شيران.
 • 09:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير.
 • 09:35:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:35:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسينا.
 • 09:35:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زماهان.
 • 09:35:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مبين.
 • 09:34:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگرجي.
 • 09:34:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 09:34:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • 09:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:33:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:33:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كسعدي.
 • 09:33:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:33:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 09:33:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاخت.
 • 09:33:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 09:33:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:33:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:33:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:33:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصنعت.
 • 09:33:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفارس.
 • 09:33:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پترول.
 • 09:33:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفارس.
 • 09:33:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غسالم.
 • 09:33:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فزر.
 • 09:33:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غسالم.
 • 09:33:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:33:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:32:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دلر.
 • 09:32:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 09:32:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرنگي.
 • 09:32:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر.
 • 09:31:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفانو.
 • 09:31:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:31:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:31:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اپال.
 • 09:31:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:31:17؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلعاب.
 • 09:31:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اپال.
 • 09:31:17؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلعاب.
 • 09:31:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اطلس.
 • 09:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:30:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ونيرو.
 • 09:30:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپاس.
 • 09:29:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كرازي.
 • 09:29:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خوساز.
 • 09:29:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لسرما.
 • 09:29:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكرمان.
 • 09:29:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هاي وب.
 • 09:28:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:28:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خاذين.
 • 09:28:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 09:28:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كپشير.
 • 09:28:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خصدرا.
 • 09:28:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس.
 • 09:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خصدرا.
 • 09:28:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غسالم.
 • 09:28:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حگردش.
 • 09:28:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تبرك.
 • 09:28:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غزر.
 • 09:28:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وشمال.
 • 09:27:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام.
 • 09:27:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال.
 • 09:27:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 09:27:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفانو.
 • 09:27:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفانو.
 • 09:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 09:27:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بزاگرس.
 • 09:26:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:26:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:26:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قهكمت.
 • 09:26:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:26:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خصدرا.
 • 09:26:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وآوا.
 • 09:26:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افق.
 • 09:25:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:25:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 09:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:25:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:25:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بميلا.
 • 09:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن.
 • 09:24:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتوزيع.
 • 09:24:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشصفا.
 • 09:24:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرانل.
 • 09:24:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دامين.
 • 09:24:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پخش.
 • 09:24:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بكاب.
 • 09:24:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگل.
 • 09:24:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمحركه.
 • 09:23:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ماديرا.
 • 09:23:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فرآور.
 • 09:23:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا.
 • 09:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:23:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:22:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 09:22:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا.
 • 09:22:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش.
 • 09:22:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد چكاپا.
 • 09:22:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ددام.
 • 09:21:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تبرك.
 • 09:21:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:21:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:21:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:21:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 09:21:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:21:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 09:21:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حآسا.
 • 09:21:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:21:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:20:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمينو.
 • 09:20:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:20:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمينو.
 • 09:20:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دبالك.
 • 09:20:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:20:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 09:20:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:19:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب.
 • 09:19:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:19:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 09:19:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهداب.
 • 09:18:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:18:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غديس.
 • 09:18:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وگردش.
 • 09:18:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قلرست.
 • 09:18:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خمحركه.
 • 09:18:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبرق.
 • 09:18:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وجامي.
 • 09:18:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 09:18:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غاذر.
 • 09:18:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:18:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ماديرا.
 • 09:18:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:18:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:18:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پخش.
 • 09:18:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:17:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فولاي.
 • 09:17:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:17:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:17:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:17:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:17:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ملت.
 • 09:17:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:17:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ملت.
 • 09:17:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 09:17:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسينا.
 • 09:16:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنوال.
 • 09:16:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پسهند.
 • 09:16:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بفجر.
 • 09:16:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:16:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وجامي.
 • 09:15:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سپيد.
 • 09:15:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مرقام.
 • 09:15:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وجامي.
 • 09:15:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:15:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وشهر.
 • 09:15:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:15:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زيتون.
 • 09:15:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 09:15:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:15:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:15:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:15:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ملت.
 • 09:14:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دفارا.
 • 09:14:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاك.
 • 09:14:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور.
 • 09:14:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:14:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:13:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:13:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قثابت.
 • 09:13:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وفتخار.
 • 09:13:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:12:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 09:12:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وپست.
 • 09:12:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ملت.
 • 09:12:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:11:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غزر.
 • 09:11:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غسالم.
 • 09:11:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:11:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:11:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:11:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه.
 • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك.
 • 09:10:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:10:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا.
 • 09:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زيتون.
 • 09:10:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:10:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 09:10:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم.
 • 09:10:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بجهرم.
 • 09:09:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 09:09:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك.
 • 09:09:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنورد.
 • 09:09:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنورد.
 • 09:09:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:09:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:09:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ريشمك.
 • 09:09:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:08:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكشت.
 • 09:08:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • 09:08:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:08:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بفجر.
 • 09:08:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشرين.
 • 09:07:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرين.
 • 09:07:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولساپا.
 • 09:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:07:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زيتون.
 • 09:07:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:07:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زيتون.
 • 09:07:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولغدر.
 • 09:07:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خچرخش.
 • 09:07:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زقيام.
 • 09:07:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شبريز.
 • 09:07:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:06:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكرد.
 • 09:06:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:06:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 09:06:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 09:06:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ميهن.
 • 09:06:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد.
 • 09:06:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثقزوي.
 • 09:06:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كيمياتك.
 • 09:05:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ريشمك.
 • 09:05:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:05:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرين.
 • 09:04:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشرين.
 • 09:04:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشرين.
 • 09:04:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنورد.
 • 09:04:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرين.
 • 09:03:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 09:03:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثقزوي.
 • 09:03:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 09:03:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 09:03:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:03:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك.
 • 09:03:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثقزوي.
 • 09:03:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپينو.
 • 09:03:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثقزوي.
 • 09:02:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:02:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 09:02:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاك.
 • 09:02:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 09:02:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپاك.
 • 09:02:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بفجر.
 • 09:02:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:02:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:02:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك.
 • 09:02:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بهپاك.
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگلپا.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فولاي.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپاك.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبشهر.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بفجر.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپآذر.
 • 09:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:01:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 09:01:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شبريز.
 • 09:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 09:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم.
 • 09:01:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنورد.
 • 09:01:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بهپاك.
 • 09:01:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپينو.
 • 09:01:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مفاخر.
 • بریم سراغ بازار ↱
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 162.34 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سيمرغ با ارزش صف خرید 130.97 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غكورش با ارزش صف خرید 74.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 66.75 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شگل با ارزش صف خرید 61.88 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 21.29 میلیارد تومان .
 • 2- نماد گكيش با ارزش صف فروش 8.84 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثقزوي با ارزش صف فروش 6.62 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گنگين با ارزش صف فروش 4.91 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پلاست با ارزش صف فروش 4.44 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد غكورش با ارزش صف خرید 74.96 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حبندر با ارزش صف خرید 9.83 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غگلپا با ارزش صف خرید 6.47 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سيمرغ با ارزش صف خرید 130.97 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شگل با ارزش صف خرید 61.88 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 21.29 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فلامي با ارزش صف فروش 2.15 میلیارد تومان .
 • 3- نماد گنگين با ارزش صف فروش 4.91 میلیارد تومان .
 • 4- نماد قشرين با ارزش صف فروش 3.17 میلیارد تومان .
 • 5- نماد گكيش با ارزش صف فروش 8.84 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 319.09 میلیارد تومان و تعداد 15 نماد صف خرید.
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با تقاضا ی 241.92 میلیارد تومان و تعداد 19 نماد صف خرید.
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با تقاضا ی 169.73 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید.
 • 4- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 122.13 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید.
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 41.33 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -22.79 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 2- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -15.48 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 3- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با عرضه ی -4.12 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 4- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با عرضه ی -2.46 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 5- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -1.50 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد زپارس با حجم معاملات 35.68 میلیون سهم .
 • 2- نماد خكاوه با حجم معاملات 134.38 میلیون سهم .
 • 3- نماد غزر با حجم معاملات 49.40 میلیون سهم .
 • 4- نماد سيمرغ با حجم معاملات 19.93 میلیون سهم .
 • 5- نماد وسينا با حجم معاملات 157.64 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد سيمرغ با برآیند ورود پول درشت 15.18 میلیارد تومان .
 • 2- نماد زپارس با برآیند ورود پول درشت 14.36 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 14.13 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شبريز با برآیند ورود پول درشت 9.19 میلیارد تومان .
 • 5- نماد غكورش با برآیند ورود پول درشت 9.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 19.08 میلیارد تومان .
 • 2- نماد تاپيكو با برآیند خروج پول درشت 18.71 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسينا با برآیند خروج پول درشت 17.28 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 12.27 میلیارد تومان .
 • 5- نماد دروز با برآیند خروج پول درشت 11.69 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 54.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 22.97 میلیارد تومان .
 • 3- گروه ساير واسطه گريهاي مالي با برآیند ورود پول درشت 10.68 میلیارد تومان .
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 7.81 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 42.13 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 31.80 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 24.66 میلیارد تومان .
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 24.49 میلیارد تومان .
 • 5- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 22.75 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا