بورستابلو خوانیتحلیل تکنیکال

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران سه شنبه، 3 خرداد 1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد حكشتي با حجم معاملات 88.80 میلیون سهم .
 • 2- نماد سرو با حجم معاملات 10.25 میلیون سهم .
 • 3- نماد رمپنا با حجم معاملات 29.25 میلیون سهم .
 • 4- نماد فنفت با حجم معاملات 13.00 میلیون سهم .
 • 5- نماد وسپهر با حجم معاملات 40.25 میلیون سهم .
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 68.99 میلیارد تومان .
 • 2- نماد رمپنا با برآیند ورود پول درشت 21.22 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 16.30 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 14.26 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بمپنا با برآیند ورود پول درشت 10.53 میلیارد تومان .
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال بورس
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 19.63 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شصفها با برآیند خروج پول درشت 18.62 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سرو با برآیند خروج پول درشت 10.68 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق سپيدما با برآیند خروج پول درشت 10.50 میلیارد تومان .
 • 5- نماد اطلس با برآیند خروج پول درشت 10.17 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 88.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 24.25 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند ورود پول درشت 21.06 میلیارد تومان .
 • 4- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 7.51 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 7.00 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 56.88 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 44.77 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 22.84 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 15.56 میلیارد تومان .
 • 5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 11.95 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:27:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 12:26:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرو.
 • 12:26:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 12:25:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لخانه.
 • 12:25:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتوكا.
 • 12:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري.
 • 12:25:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتوكا.
 • 12:24:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند.
 • 12:23:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 12:18:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا.
 • 12:17:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 12:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخواف.
 • 12:15:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون.
 • 12:12:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو.
 • 12:11:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا.
 • 12:11:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فردا.
 • 12:11:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 12:10:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 12:10:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 12:06:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 12:06:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 12:06:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 12:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 12:05:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكرمان.
 • 12:04:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 12:03:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنرژي.
 • 12:01:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه.
 • 11:56:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سامان.
 • 11:56:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرو.
 • 11:56:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:55:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا.
 • 11:55:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:54:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 11:53:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا.
 • 11:53:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:49:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:49:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:49:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 11:48:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:48:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 11:47:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • 11:46:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:46:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اعتلا.
 • 11:46:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:44:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا.
 • 11:43:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:43:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 11:42:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لخانه.
 • 11:41:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:40:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق.
 • 11:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:39:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:39:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن.
 • 11:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:39:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 11:38:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:38:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:38:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:37:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 11:36:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 11:35:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكشت.
 • 11:34:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نتوس.
 • 11:33:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:33:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا.
 • 11:32:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد رمپنا.
 • 11:30:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:30:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فخاس.
 • 11:29:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا.
 • 11:28:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 11:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 11:27:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 11:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس.
 • 11:26:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:24:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سامان.
 • 11:24:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 11:22:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خبنيان.
 • 11:21:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 11:21:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 11:21:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:21:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:20:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:20:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وهور.
 • 11:18:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 11:18:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وهور.
 • 11:18:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 11:17:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بكهنوج.
 • 11:16:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بمپنا.
 • 11:16:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكهنوج.
 • 11:16:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 11:14:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:14:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه.
 • 11:12:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها.
 • 11:12:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لخانه.
 • 11:11:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 11:09:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند.
 • 11:09:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبادا.
 • 11:08:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد لخانه.
 • 11:08:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لخانه.
 • 11:08:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا.
 • 11:07:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق.
 • 11:07:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكشت.
 • 11:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 11:03:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر.
 • 11:03:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر.
 • 11:03:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دفرا.
 • 11:03:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسپهر.
 • 11:02:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 11:02:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم.
 • 10:59:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 10:59:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 10:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 10:56:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بمپنا.
 • 10:55:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 10:54:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر.
 • 10:54:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:54:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 10:53:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 10:53:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دجابر.
 • 10:53:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 10:52:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فتوسا.
 • 10:52:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فتوسا.
 • 10:51:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:51:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بمپنا.
 • 10:51:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:51:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون.
 • 10:51:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:50:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:50:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:50:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بمپنا.
 • 10:50:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 10:50:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر.
 • 10:50:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 10:49:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر.
 • 10:47:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 10:46:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 10:46:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:42:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 10:37:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا.
 • 10:37:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:31:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالبر.
 • 10:31:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 10:31:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بالبر.
 • 10:25:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پسهند.
 • 10:24:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 10:24:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 10:22:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا.
 • 10:22:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالبر.
 • 10:21:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالبر.
 • 10:21:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالبر.
 • 10:21:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بالبر.
 • 10:21:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالبر.
 • 10:21:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالبر.
 • 10:21:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 10:21:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بالبر.
 • 10:20:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سخواف.
 • 10:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد باران.
 • 10:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خموتور.
 • 10:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكبير.
 • 10:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شصفها.
 • 10:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسنا.
 • 10:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پادا.
 • 10:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وپسا.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد باران.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حكشتي.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسپهر.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خريخت.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خموتور.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كماسه.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غچين.
 • 10:19:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشكر.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكبير.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكرد.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شصفها.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفار.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فوكا.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قثابت.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثالوند.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكلر.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسنا.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تپكو.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پادا.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنفت.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وشمال.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفرآور.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شلرد.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفنر.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفپارس.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كيسون.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وپسا.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اتكام.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غالبر.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نتوس.
 • 10:19:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اعتلا.
 • 10:19:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكبير.
 • 10:19:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها.
 • 10:19:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي.
 • 10:19:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 10:19:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • __________________________________________
 • پیش گشایش
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد افرا با حجم معاملات 37.11 میلیون سهم .
 • 2- نماد مديريت با حجم معاملات 146.36 میلیون سهم .
 • 3- نماد بترانس با حجم معاملات 395.94 میلیون سهم .
 • 4- نماد شلرد با حجم معاملات 81.04 میلیون سهم .
 • 5- نماد غدام با حجم معاملات 9.82 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد قاروم با برآیند ورود پول درشت 33.28 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 26.60 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 26.54 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بترانس با برآیند ورود پول درشت 20.16 میلیارد تومان .
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 15.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 90.77 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 23.69 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 19.29 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 17.50 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 16.80 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 31.62 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 21.98 میلیارد تومان .
 • 3- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با برآیند ورود پول درشت 18.21 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 14.09 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 47.41 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 44.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 32.14 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 29.17 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 27.70 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا