بورستابلو خوانیتحلیل تکنیکال

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران چهارشنبه، 18 خرداد 1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد بپاس با حجم معاملات 13.29 میلیون سهم .
 • 2- نماد وگردش با حجم معاملات 43.68 میلیون سهم .
 • 3- نماد سامان با حجم معاملات 129.31 میلیون سهم .
 • 4- نماد كشرق با حجم معاملات 1.86 میلیون سهم .
 • 5- نماد فاما با حجم معاملات 13.58 میلیون سهم .
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 80.99 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 12.62 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 9.38 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 7.63 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كشرق با برآیند ورود پول درشت 6.22 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد هامرز با برآیند خروج پول درشت 17.68 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 15.65 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 12.01 میلیارد تومان .
 • 4- نماد نوري با برآیند خروج پول درشت 11.57 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سامان با برآیند خروج پول درشت 9.80 میلیارد تومان .
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال بورس
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 55.31 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 14.66 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 9.19 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج زغال سنگ با برآیند ورود پول درشت 7.24 میلیارد تومان .
 • 5- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 6.48 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 37.17 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 37.15 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 15.78 میلیارد تومان .
 • 4- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 11.83 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 11.70 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 12:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 12:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 12:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 12:28:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 12:26:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 12:24:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:23:03؛ خرید درشت حقیقی در صندوق زر.
 • 12:21:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 12:19:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزر.
 • 12:19:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 12:17:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكارون.
 • 12:17:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز.
 • 12:16:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:16:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكرد.
 • 12:15:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكارون.
 • 12:12:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:12:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصوفي.
 • 12:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 12:05:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دعبيد.
 • 12:01:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا.
 • 12:01:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:57:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 11:56:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا.
 • 11:53:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:53:34؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا.
 • 11:47:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهگمت.
 • 11:46:01؛ خرید درشت حقیقی در صندوق عيار.
 • 11:45:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين.
 • 11:41:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا.
 • 11:40:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 11:31:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 11:29:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:25:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 11:24:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس.
 • 11:23:19؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز.
 • 11:21:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 11:19:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 11:16:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفانو.
 • 11:14:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت.
 • 11:14:46؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا.
 • 11:13:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم.
 • 11:13:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 11:11:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان.
 • 11:10:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت.
 • 11:09:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:04:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكارون.
 • 11:00:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما.
 • 11:00:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما.
 • 11:00:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاما.
 • 11:00:18؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاما.
 • 11:00:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاما.
 • 11:00:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاما.
 • 11:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 11:00:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاما.
 • 10:59:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 10:56:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر.
 • 10:54:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا.
 • 10:54:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 10:54:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 10:53:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:53:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 10:49:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 10:48:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 10:47:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 10:46:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 10:45:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاما.
 • 10:45:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:41:59؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق اوصتا.
 • 10:41:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:39:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غدشت.
 • 10:39:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد باران.
 • 10:39:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غدشت.
 • 10:39:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد باران.
 • 10:39:35؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غدشت.
 • 10:39:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 10:38:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزر.
 • 10:33:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 10:31:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاما.
 • 10:30:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فالوم.
 • 10:29:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غچين.
 • 10:29:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:24:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد والبر.
 • 10:23:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:22:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز.
 • 10:19:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:19:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:19:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:19:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 10:18:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:16:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر.
 • 10:16:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شتوكا.
 • 10:15:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتوكا.
 • 10:15:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كزغال.
 • 10:11:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قچار.
 • 10:10:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال.
 • 10:10:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپويش.
 • 10:10:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 10:06:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كحافظ.
 • 10:06:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وتوكا.
 • 10:06:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 10:04:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:03:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:03:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 10:03:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر.
 • 10:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 10:00:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلعاب.
 • 09:59:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لخزر.
 • 09:59:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ.
 • 09:58:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:58:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:57:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:55:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:55:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتوكا.
 • 09:52:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شتوكا.
 • 09:51:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:51:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولغدر.
 • 09:51:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز.
 • 09:51:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد هامرز.
 • 09:51:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز.
 • 09:51:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز.
 • 09:48:45؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق كهربا.
 • 09:46:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شتوكا.
 • 09:46:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 09:46:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكارون.
 • 09:45:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسديد.
 • 09:44:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:43:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:42:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق.
 • 09:41:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:40:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كشرق.
 • 09:39:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولغدر.
 • 09:39:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:39:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:38:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق.
 • 09:37:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:37:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق.
 • 09:37:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وگردش.
 • 09:37:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 09:35:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 09:35:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيلام.
 • 09:34:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس.
 • 09:34:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وگردش.
 • 09:34:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفانو.
 • 09:34:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:34:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 09:33:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نمرينو.
 • 09:29:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شيراز.
 • 09:29:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق.
 • 09:29:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كشرق.
 • 09:29:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكرد.
 • 09:28:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد توسن.
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپاها.
 • 09:24:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مداران.
 • 09:24:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مداران.
 • 09:24:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ستران.
 • 09:24:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران.
 • 09:24:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران.
 • 09:24:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مداران.
 • 09:24:12؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق دارا.
 • 09:24:12؛ خرید درشت حقیقی در صندوق دارا.
 • 09:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ.
 • 09:23:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:22:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سپاها.
 • 09:22:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفولا.
 • 09:22:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سپاها.
 • 09:22:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفولا.
 • 09:22:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلوله.
 • 09:22:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلوله.
 • 09:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكرد.
 • 09:21:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:21:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:21:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:20:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خاور.
 • 09:19:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:18:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كصدف.
 • 09:18:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 09:17:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنورد.
 • 09:17:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق.
 • 09:17:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:16:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حفارس.
 • 09:16:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا.
 • 09:15:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 09:15:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كصدف.
 • 09:15:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:14:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپاس.
 • 09:14:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وگردش.
 • 09:14:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لپارس.
 • 09:13:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:13:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:13:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وحافظ.
 • 09:12:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شمواد.
 • 09:12:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپاس.
 • 09:12:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:11:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 09:09:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:09:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد باران.
 • 09:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 09:09:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:09:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 09:09:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:09:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:08:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپاها.
 • 09:08:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فولاي.
 • 09:08:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كشرق.
 • 09:08:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد باران.
 • 09:08:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كشرق.
 • 09:08:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 09:08:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 09:08:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:07:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:07:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد يارا.
 • 09:06:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 09:05:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 09:03:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 09:03:30؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق ياقوت.
 • 09:03:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:02:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 09:02:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كصدف.
 • 09:02:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شمواد.
 • 09:02:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 09:01:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:01:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد.
 • 09:01:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:01:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپاها.
 • 09:01:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مداران.
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حپترو.
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شمواد.
 • 09:01:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد.
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپترو.
 • __________________________________________
 • پیش گشایش
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد قتربت با ارزش صف خرید 17.99 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كباده با ارزش صف خرید 14.69 میلیارد تومان .
 • 3- نماد پشاهن با ارزش صف خرید 11.75 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 11.35 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فلوله با ارزش صف خرید 10.58 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 22.37 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وآذر با ارزش صف فروش 18.76 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فسازان با ارزش صف فروش 14.51 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سامان با ارزش صف فروش 11.95 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ولقمان با ارزش صف فروش 5.94 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حبندر با ارزش صف خرید 2.76 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حپترو با ارزش صف خرید 5.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 7.33 میلیارد تومان .
 • 4- نماد مداران با ارزش صف خرید 3.97 میلیارد تومان .
 • 5- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 11.35 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد قنقش با ارزش صف فروش 2.47 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 22.37 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وآذر با ارزش صف فروش 18.76 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فسازان با ارزش صف فروش 14.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد نمرينو با ارزش صف فروش 2.49 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 43.14 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 33.64 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 23.85 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 22.26 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 5- گروه قند و شكر با تقاضا ی 15.78 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با عرضه ی -28.93 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف فروش.
 • 2- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -24.36 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش.
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با عرضه ی -10.92 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش.
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با عرضه ی -5.92 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 5- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -5.68 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد فمراد با حجم معاملات 12.72 میلیون سهم .
 • 2- نماد وصندوق با حجم معاملات 22.55 میلیون سهم .
 • 3- نماد باران با حجم معاملات 38.99 میلیون سهم .
 • 4- نماد وپترو با حجم معاملات 11.61 میلیون سهم .
 • 5- نماد سيستم با حجم معاملات 19.78 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 56.28 میلیارد تومان .
 • 2- نماد غنوش با برآیند ورود پول درشت 19.06 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 14.51 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 7.82 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فمراد با برآیند ورود پول درشت 7.64 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد حكشتي با برآیند خروج پول درشت 14.48 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 14.16 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شبريز با برآیند خروج پول درشت 13.88 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 10.01 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فملي با برآیند خروج پول درشت 9.85 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 40.13 میلیارد تومان .
 • 2- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 15.14 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 11.93 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 6.07 میلیارد تومان .
 • 5- گروه قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 5.72 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 41.39 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 26.67 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 16.01 میلیارد تومان .
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 15.65 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 15.50 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا