آموزشبازاربورستابلو خوانیتحلیل تکنیکالغذایی

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران شنبه، 31 اردیبهشت1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خبنيان با حجم معاملات 337.20 میلیون سهم .
 • 2- نماد بوعلي با حجم معاملات 12.28 میلیون سهم .
 • 3- نماد فوكا با حجم معاملات 56.40 میلیون سهم .
 • 4- نماد پارس با حجم معاملات 247.91 میلیون سهم .
 • 5- نماد غكورش با حجم معاملات 13.81 میلیون سهم .
تحلیل بورس ایران
تحلیل بورس ایران
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 35.32 میلیارد تومان .
 • 2- نماد غكورش با برآیند ورود پول درشت 27.90 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 14.60 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 9.10 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بترانس با برآیند ورود پول درشت 7.81 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد پارس با برآیند خروج پول درشت 29.21 میلیارد تومان .
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 28.40 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بوعلي با برآیند خروج پول درشت 23.04 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 21.41 میلیارد تومان .
 • 5- نماد خبنيان با برآیند خروج پول درشت 20.49 میلیارد تومان .
تحلیل بورس ایران
تحلیل بورس ایران
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 30.43 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 16.68 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 8.54 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با برآیند ورود پول درشت 7.45 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 118.47 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 93.74 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 74.84 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 55.93 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 41.81 میلیارد تومان .
 • 12:29:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 12:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 12:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر.
 • 12:29:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:28:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 12:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 12:28:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 12:28:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:28:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 12:28:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:27:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 12:27:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 12:26:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآسا.
 • 12:26:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 12:26:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:26:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور.
 • 12:26:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشهر.
 • 12:25:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:25:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 12:24:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسرمد.
 • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:24:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 12:24:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصوفي.
 • 12:23:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 12:23:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 12:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 12:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:22:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 12:22:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن.
 • 12:21:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگستر.
 • 12:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 12:20:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن.
 • 12:20:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 12:19:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 12:19:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:18:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 12:18:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلقما.
 • 12:18:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 12:17:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 12:16:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند.
 • 12:16:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:16:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:15:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 12:15:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 12:15:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 12:15:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 12:14:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:13:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 12:12:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 12:11:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 12:10:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:10:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسبحا.
 • 12:10:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 12:09:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا.
 • 12:09:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 12:09:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 12:08:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 12:06:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 12:05:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 12:05:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 12:05:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 12:05:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 12:02:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد تمحركه.
 • 12:00:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 11:59:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 11:59:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 11:59:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:59:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولملت.
 • 11:59:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:58:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات.
 • 11:57:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:57:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:57:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 11:55:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:55:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:55:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 11:55:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:55:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد نطرين.
 • 11:54:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 11:54:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خبنيان.
 • 11:54:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:54:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 11:54:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:51:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 11:51:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 11:51:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 11:49:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:49:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 11:48:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 11:46:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحيا.
 • 11:46:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 11:45:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:45:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:45:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 11:45:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 11:44:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:44:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك.
 • 11:44:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:44:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سصفها.
 • 11:44:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:43:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:42:36؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بميلا.
 • 11:42:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:42:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:41:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:41:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:41:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:40:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولملت.
 • 11:39:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد افرا.
 • 11:39:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:38:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:38:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 11:37:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:36:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 11:35:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس.
 • 11:34:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:33:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:32:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:32:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 11:31:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:30:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:28:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:28:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:27:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 11:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 11:26:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:26:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:25:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:24:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خبنيان.
 • 11:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:22:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي.
 • 11:22:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:21:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسازان.
 • 11:21:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 11:21:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفناور.
 • 11:21:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 11:21:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسازان.
 • 11:20:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 11:19:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 11:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 11:18:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك.
 • 11:15:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خبنيان.
 • 11:13:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 11:13:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات.
 • 11:13:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 11:13:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات.
 • 11:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:12:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:12:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:11:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد.
 • 11:11:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:11:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:11:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد.
 • 11:11:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:10:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:10:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خبنيان.
 • 11:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان.
 • 11:10:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 11:09:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس.
 • 11:07:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 11:06:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 11:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 11:05:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 11:05:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فمراد.
 • 11:05:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 11:05:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 11:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 11:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص.
 • 11:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 11:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص.
 • 11:04:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثپرديس.
 • 11:04:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساپا.
 • 11:04:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرما.
 • 11:04:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 11:04:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 11:03:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكربن.
 • 11:03:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 11:02:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور.
 • 11:01:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد حپترو.
 • 11:01:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنوال.
 • 11:00:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 11:00:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفناور.
 • 11:00:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرينگ.
 • 10:59:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 10:59:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 10:57:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومشان.
 • 10:57:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:57:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصوفي.
 • 10:57:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:57:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 10:56:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:54:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فوكا.
 • 10:54:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 10:53:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:53:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:52:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 10:51:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:51:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:51:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خبنيان.
 • 10:51:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خبنيان.
 • 10:51:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:51:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگستر.
 • 10:51:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خبنيان.
 • 10:51:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خبنيان.
 • 10:50:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فوكا.
 • 10:50:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 10:50:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 10:49:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وكار.
 • 10:49:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 10:49:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 10:49:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فوكا.
 • 10:48:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 10:48:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فن آوا.
 • 10:48:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:47:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:47:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 10:46:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسرب.
 • 10:46:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شكربن.
 • 10:46:26؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونيكي.
 • 10:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 10:44:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 10:44:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:41:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زشگزا.
 • 10:41:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحيا.
 • 10:41:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرازي.
 • 10:40:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:40:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 10:39:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حپترو.
 • 10:38:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 10:38:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واعتبار.
 • 10:38:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:37:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:37:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون.
 • 10:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:34:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دقاضي.
 • 10:33:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 10:32:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 10:31:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:31:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر.
 • 10:31:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:31:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 10:30:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 10:30:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 10:29:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ختراك.
 • 10:29:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت.
 • 10:29:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان.
 • 10:29:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك.
 • 10:28:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:27:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 10:27:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 10:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك.
 • 10:26:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمارگ.
 • 10:25:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي.
 • 10:24:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 10:23:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآسا.
 • 10:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسازان.
 • 10:22:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 10:20:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 10:20:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 10:20:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك.
 • 10:19:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثجوان.
 • 10:19:13؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثجوان.
 • 10:18:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 10:17:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:16:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسرمد.
 • 10:16:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:15:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور.
 • 10:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 10:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنگان.
 • 10:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 10:13:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت.
 • 10:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:12:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 10:12:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 10:12:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سباقر.
 • 10:12:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غمارگ.
 • 10:11:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش.
 • 10:11:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شخارك.
 • 10:11:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرينگ.
 • 10:11:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 10:11:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:10:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي.
 • 10:10:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد.
 • 10:10:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسرمد.
 • 10:09:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي.
 • 10:08:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد.
 • 10:08:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 10:07:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شاروم.
 • 10:07:41؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شاروم.
 • 10:07:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 10:07:41؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شاروم.
 • 10:07:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 10:07:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پاسا.
 • 10:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 10:07:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 10:07:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پيزد.
 • 10:06:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 10:06:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسازان.
 • 10:06:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 10:05:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:05:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 10:05:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 10:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 10:05:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 10:05:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فوكا.
 • 10:04:43؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بوعلي.
 • 10:04:26؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فوكا.
 • 10:04:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:03:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 10:03:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس.
 • 10:02:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن.
 • 10:01:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بخاور.
 • 10:01:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك.
 • 10:00:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:59:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مداران.
 • 09:59:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:59:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:59:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:59:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:59:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:59:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 09:59:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:58:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:58:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اتكاي.
 • 09:58:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:58:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 09:58:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قثابت.
 • 09:58:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زمگسا.
 • 09:58:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر.
 • 09:56:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:56:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خچرخش.
 • 09:56:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:55:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت.
 • 09:54:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:54:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 09:54:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 09:54:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 09:53:48؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 09:53:42؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 09:53:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:52:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي.
 • 09:52:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا.
 • 09:51:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 09:51:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 09:50:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 09:50:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:50:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:49:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:49:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشاذر.
 • 09:48:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:48:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 09:47:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران.
 • 09:47:48؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد.
 • 09:47:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد.
 • 09:47:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما.
 • 09:47:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 09:47:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد.
 • 09:46:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:45:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وتجارت.
 • 09:45:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 09:43:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:43:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:43:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسرمد.
 • 09:43:18؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق فردا.
 • 09:42:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كرماشا.
 • 09:42:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ددام.
 • 09:42:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 09:41:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:41:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي.
 • 09:41:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:40:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:40:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 09:40:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:39:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:39:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:39:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:39:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:39:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:39:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:38:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسرمد.
 • 09:37:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:37:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمينا.
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:35:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشاذر.
 • 09:35:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سخواف.
 • 09:35:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسپا.
 • 09:34:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:34:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:34:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:34:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بوعلي.
 • 09:34:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا.
 • 09:34:22؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق ثبات.
 • 09:33:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 09:33:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:33:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غزر.
 • 09:33:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ميدكو.
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات.
 • 09:33:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:33:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:33:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات.
 • 09:33:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:32:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 09:32:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 09:32:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:32:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:32:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:32:05؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق ثبات.
 • 09:31:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفرآور.
 • 09:31:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص.
 • 09:31:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:30:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:30:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنرژي.
 • 09:30:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنرژي.
 • 09:30:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت.
 • 09:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:30:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت.
 • 09:30:36؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فنرژي.
 • 09:30:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:30:36؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فنرژي.
 • 09:30:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:30:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:30:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 09:30:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:30:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قرن.
 • 09:29:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 09:29:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:29:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد هامرز.
 • 09:29:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبملت.
 • 09:29:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:29:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:29:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 09:29:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:29:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:28:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 09:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 09:28:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاهواز.
 • 09:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:28:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:28:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 09:27:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:27:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سدشت.
 • 09:27:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثجوان.
 • 09:27:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثجوان.
 • 09:27:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد زمگسا.
 • 09:27:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا.
 • 09:27:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثجوان.
 • 09:27:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:26:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زمگسا.
 • 09:26:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:26:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپنا.
 • 09:25:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفولا.
 • 09:25:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:25:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي.
 • 09:25:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فمراد.
 • 09:25:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 09:24:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:24:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سشرق.
 • 09:24:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:24:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:24:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:24:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:24:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:24:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:23:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:23:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:23:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:23:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 09:23:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:22:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 09:22:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد سنير.
 • 09:22:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افرا.
 • 09:22:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سنير.
 • 09:22:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دفارا.
 • 09:22:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:22:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:21:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كدما.
 • 09:21:43؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:21:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگل.
 • 09:21:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:20:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فتوسا.
 • 09:20:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:20:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شخارك.
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گكيش.
 • 09:19:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكرد.
 • 09:19:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گكيش.
 • 09:19:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:19:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 09:19:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران.
 • 09:19:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 09:19:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 09:18:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 09:18:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحيا.
 • 09:18:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:18:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لسرما.
 • 09:18:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ورنا.
 • 09:18:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كبافق.
 • 09:17:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غاذر.
 • 09:17:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:17:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غناب.
 • 09:17:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غناب.
 • 09:17:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شجم.
 • 09:17:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 09:17:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:17:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:17:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:17:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسرمد.
 • 09:17:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكشت.
 • 09:17:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 09:16:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:16:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:16:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشاذر.
 • 09:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:16:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري.
 • 09:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:16:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسرمد.
 • 09:16:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:15:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 09:14:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:14:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:14:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:14:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:14:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 09:13:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما.
 • 09:13:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحيا.
 • 09:13:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما.
 • 09:13:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:13:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ميهن.
 • 09:13:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:13:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كسرا.
 • 09:13:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لبوتان.
 • 09:13:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سشمال.
 • 09:13:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ارزش.
 • 09:13:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حپترو.
 • 09:13:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:13:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد لبوتان.
 • 09:13:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ارزش.
 • 09:12:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 09:12:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 09:12:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ارزش.
 • 09:12:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كيميا.
 • 09:12:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:12:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زقيام.
 • 09:11:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 09:11:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسرمد.
 • 09:11:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:11:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پاكشو.
 • 09:11:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 09:11:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بوعلي.
 • 09:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 09:10:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:10:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكرد.
 • 09:10:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا.
 • 09:09:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 09:09:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 09:09:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد.
 • 09:09:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 09:08:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 09:08:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير.
 • 09:08:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:08:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشاذر.
 • 09:08:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:07:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شاروم.
 • 09:07:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 09:07:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:07:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك.
 • 09:07:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شخارك.
 • 09:07:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:07:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شخارك.
 • 09:07:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:07:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:07:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فمراد.
 • 09:07:04؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق تصميم.
 • 09:07:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بوعلي.
 • 09:07:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 09:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:06:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:06:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فمراد.
 • 09:05:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفولا.
 • 09:05:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:05:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مدير.
 • 09:05:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 09:04:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم.
 • 09:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 09:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس.
 • 09:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:03:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:02:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:02:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كرماشا.
 • 09:02:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فمراد.
 • 09:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:02:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكبير.
 • 09:02:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:01:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لسرما.
 • 09:01:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكبير.
 • 09:01:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرآور.
 • 09:01:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افرا.
 • 09:01:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 09:01:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاروم.
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فمراد.
 • 09:01:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سصفها.
 • 09:01:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فمراد.
 • 09:01:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فمراد.
 • 09:01:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 09:01:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:01:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها.
 • 09:00:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا.
 • __________________________________________
 • پیش گشایش بازار
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 95.07 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 88.56 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسنا با ارزش صف خرید 21.27 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 15.35 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تكنو با ارزش صف خرید 14.38 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 34.39 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شلرد با ارزش صف فروش 28.84 میلیارد تومان .
 • 3- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 18.21 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غدام با ارزش صف فروش 13.85 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فلوله با ارزش صف فروش 12.06 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد كرماشا با ارزش صف خرید 14.96 میلیارد تومان .
 • 2- نماد غناب با ارزش صف خرید 7.52 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ديران با ارزش صف خرید 2.75 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 88.56 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شپارس با ارزش صف خرید 95.07 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 18.21 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 34.39 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 5.26 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شكبير با ارزش صف فروش 9.45 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شلرد با ارزش صف فروش 28.84 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 86.40 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید.
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 68.48 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید.
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 50.26 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با تقاضا ی 39.24 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 24.86 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -42.59 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -17.16 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -9.64 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش.
 • 4- گروه استخراج کانه هاي فلزي با عرضه ی -7.35 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 5- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با عرضه ی -5.59 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد پارس با حجم معاملات 344.00 میلیون سهم .
 • 2- نماد ومعادن با حجم معاملات 65.15 میلیون سهم .
 • 3- نماد كقزوي با حجم معاملات 43.14 میلیون سهم .
 • 4- نماد مديريت با حجم معاملات 63.61 میلیون سهم .
 • 5- نماد قرن با حجم معاملات 17.81 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 98.59 میلیارد تومان .
 • 2- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 59.00 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق امين يكم با برآیند ورود پول درشت 14.91 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 8.91 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كگهر با برآیند ورود پول درشت 8.73 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 19.44 میلیارد تومان .
 • 2- نماد مديريت با برآیند خروج پول درشت 17.96 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وبرق با برآیند خروج پول درشت 14.30 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وآذر با برآیند خروج پول درشت 12.91 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پارس با برآیند خروج پول درشت 10.89 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 95.35 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 55.83 میلیارد تومان .
 • 3- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 6.26 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 44.13 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 39.92 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 34.76 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 26.53 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند خروج پول درشت 24.46 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا