آموزشبازاربورستابلو خوانیتحلیل تکنیکال

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد پارس با حجم معاملات 344.00 میلیون سهم (15.27 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 96.49 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ومعادن با حجم معاملات 65.15 میلیون سهم (2.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 82.24 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كقزوي با حجم معاملات 43.14 میلیون سهم (6.21 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.89 میلیارد تومان .
 • 4- نماد مديريت با حجم معاملات 63.61 میلیون سهم (5.21 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.03 میلیارد تومان .
 • 5- نماد قرن با حجم معاملات 17.81 میلیون سهم (7.41 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 48.42 میلیارد تومان .
 • تحلیل بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 98.59 میلیارد تومان و حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 59.00 میلیارد تومان و حجم 0.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق امين يكم با برآیند ورود پول درشت 14.91 میلیارد تومان و حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 8.91 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد كگهر با برآیند ورود پول درشت 8.73 میلیارد تومان و حجم 3.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 19.44 میلیارد تومان و حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد مديريت با برآیند خروج پول درشت 17.96 میلیارد تومان و حجم 5.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبرق با برآیند خروج پول درشت 14.30 میلیارد تومان و حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد وآذر با برآیند خروج پول درشت 12.91 میلیارد تومان و حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد پارس با برآیند خروج پول درشت 10.89 میلیارد تومان و حجم 15.27 برابر حجم میانگین ماهانه .
  • تحلیل بورس
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 95.35 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 55.83 میلیارد تومان .
 • 3- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 6.26 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 44.13 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 39.92 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 34.76 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 26.53 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند خروج پول درشت 24.46 میلیارد تومان .
  • تحلیل بورس
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 50.48 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فمراد با ارزش صف خرید 7.57 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسنا با ارزش صف خرید 6.10 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 5.84 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ثجوان با ارزش صف خرید 5.16 میلیارد تومان .
 • 6- نماد تكنو با ارزش صف خرید 2.67 میلیارد تومان .
 • 7- نماد فبستم با ارزش صف خرید 1.26 میلیارد تومان .
 • 12:29:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 12:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 12:29:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 12:29:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 12:29:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 12:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكرما.
 • 12:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:28:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشاذر.
 • 12:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 12:27:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران.
 • 12:26:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 12:26:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 12:24:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوين.
 • 12:23:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:22:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 12:22:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 12:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 12:21:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 12:20:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 12:20:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 12:19:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 12:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شوينده.
 • 12:17:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت.
 • 12:16:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 12:16:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 12:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 12:16:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروي.
 • 12:15:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلقما.
 • 12:15:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروي.
 • 12:14:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پادا.
 • 12:14:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پادا.
 • 12:14:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپيام.
 • 12:14:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 12:13:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهار.
 • 12:13:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:13:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 12:12:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران.
 • 12:12:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 12:11:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 12:11:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 12:10:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 12:10:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 12:07:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 12:07:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 12:05:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 12:05:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:05:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 12:04:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 12:04:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 12:04:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 12:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 12:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 12:02:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 12:02:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد داسوه.
 • 11:54:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 11:53:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:52:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهار.
 • 11:51:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:50:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت.
 • 11:49:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 11:49:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 11:49:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهار.
 • 11:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 11:47:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 11:46:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:46:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگل.
 • 11:46:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:45:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 11:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:44:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 11:44:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 11:44:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:44:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 11:44:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت.
 • 11:41:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 11:41:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 11:41:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت.
 • 11:39:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:38:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 11:37:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 11:37:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 11:36:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:36:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشاذر.
 • 11:36:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:35:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 11:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 11:35:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپاكسا.
 • 11:35:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 11:35:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپاكسا.
 • 11:34:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 11:33:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسديد.
 • 11:33:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحا.
 • 11:32:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد.
 • 11:31:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 11:31:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 11:31:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 11:31:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام.
 • 11:30:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 11:28:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 11:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:26:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 11:25:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:22:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرمان.
 • 11:19:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كگهر.
 • 11:18:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:17:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:16:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصوفي.
 • 11:16:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 11:15:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 11:10:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 11:09:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شاروم.
 • 11:08:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 11:06:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت.
 • 11:06:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:05:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمينا.
 • 11:03:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد مرقام.
 • 11:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسرب.
 • 11:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:03:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسرب.
 • 11:01:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاروم.
 • 11:01:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كگهر.
 • 11:01:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگهر.
 • 10:59:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد نيرو.
 • 10:58:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش.
 • 10:58:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حپترو.
 • 10:57:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حپترو.
 • 10:56:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 10:55:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وليز.
 • 10:53:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاژن.
 • 10:53:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 10:52:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان.
 • 10:52:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگهر.
 • 10:51:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكربن.
 • 10:50:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 10:50:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 10:50:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 10:47:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 10:47:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو.
 • 10:47:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 10:47:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد قجام.
 • 10:45:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي.
 • 10:44:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 10:40:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 10:39:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 10:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 10:38:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:38:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران.
 • 10:38:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:37:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبجنو.
 • 10:36:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 10:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 10:35:54؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فايرا.
 • 10:34:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكلر.
 • 10:33:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن.
 • 10:33:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 10:33:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 10:32:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن.
 • 10:32:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپترو.
 • 10:31:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سنوين.
 • 10:31:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 10:30:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 10:30:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسرب.
 • 10:28:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر.
 • 10:28:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 10:27:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك.
 • 10:27:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:26:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر.
 • 10:26:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 10:25:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 10:25:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قرن.
 • 10:24:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:22:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 10:22:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قرن.
 • 10:22:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 10:22:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ويستا.
 • 10:22:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاروم.
 • 10:21:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 10:21:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 10:21:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 10:20:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 10:20:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارتا.
 • 10:19:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 10:18:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 10:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:17:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 10:15:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس.
 • 10:15:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 10:15:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قرن.
 • 10:14:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك.
 • 10:13:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 10:13:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون.
 • 10:13:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 10:13:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وثوق.
 • 10:11:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 10:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 10:10:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:10:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسرا.
 • 10:08:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 10:08:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سنوين.
 • 10:08:46؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سنوين.
 • 10:08:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 10:07:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاكشو.
 • 10:07:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قرن.
 • 10:07:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاكشو.
 • 10:07:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پاكشو.
 • 10:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 10:06:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 10:06:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 10:05:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 10:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بجهرم.
 • 10:04:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:02:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 10:02:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 10:02:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:00:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 09:59:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:58:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 09:58:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:58:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:58:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 09:58:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پاكشو.
 • 09:57:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 09:57:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:57:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرآور.
 • 09:56:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول.
 • 09:55:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 09:55:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:55:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:54:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:54:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:54:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نيرو.
 • 09:53:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شوينده.
 • 09:52:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:52:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 09:52:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:51:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پاكشو.
 • 09:51:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:50:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت.
 • 09:50:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد آينده.
 • 09:50:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آينده.
 • 09:49:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:49:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:49:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد آينده.
 • 09:48:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 09:47:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 09:47:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:47:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 09:47:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سنوين.
 • 09:46:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:46:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثشرق.
 • 09:44:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:43:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:43:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسبحا.
 • 09:43:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:43:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:43:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 09:42:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:42:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل.
 • 09:42:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحا.
 • 09:41:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:40:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوينده.
 • 09:40:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآوا.
 • 09:40:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ددام.
 • 09:40:19؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ددام.
 • 09:39:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 09:39:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم.
 • 09:39:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساروم.
 • 09:36:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگهر.
 • 09:36:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لبوتان.
 • 09:36:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگهر.
 • 09:36:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كگهر.
 • 09:35:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان.
 • 09:34:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سجام.
 • 09:34:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سجام.
 • 09:34:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:33:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:33:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وخاور.
 • 09:32:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 09:31:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مرقام.
 • 09:31:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وحافظ.
 • 09:31:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:31:27؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:30:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مدير.
 • 09:30:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:30:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكارون.
 • 09:30:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 09:30:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكارون.
 • 09:30:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غنوش.
 • 09:29:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسرمد.
 • 09:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 09:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سجام.
 • 09:29:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وگردش.
 • 09:29:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوين.
 • 09:29:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسرمد.
 • 09:29:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:29:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوين.
 • 09:29:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسرمد.
 • 09:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:28:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 09:28:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 09:28:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگل.
 • 09:28:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد داسوه.
 • 09:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد.
 • 09:26:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تپمپي.
 • 09:26:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:26:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهد.
 • 09:26:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 09:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:25:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زملارد.
 • 09:25:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساينا.
 • 09:25:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 09:25:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خريخت.
 • 09:24:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:24:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:23:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 09:23:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قجام.
 • 09:23:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسرب.
 • 09:23:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومعادن.
 • 09:23:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:22:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس.
 • 09:22:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاروم.
 • 09:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:20:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:20:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ميهن.
 • 09:20:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 09:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 09:20:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:20:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:20:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زنجان.
 • 09:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:20:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 09:19:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكاوه.
 • 09:18:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك.
 • 09:18:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ريشمك.
 • 09:17:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:17:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 09:17:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لبوتان.
 • 09:17:08؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق خاتم.
 • 09:17:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:16:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد.
 • 09:16:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 09:16:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زملارد.
 • 09:16:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زملارد.
 • 09:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد.
 • 09:16:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • 09:15:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:15:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ميهن.
 • 09:15:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مرقام.
 • 09:15:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 09:15:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زگلدشت.
 • 09:15:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لبوتان.
 • 09:15:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كچاد.
 • 09:15:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:15:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي.
 • 09:15:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خريخت.
 • 09:15:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد مرقام.
 • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكاوه.
 • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 09:14:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسرمد.
 • 09:14:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:14:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسرمد.
 • 09:14:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسرمد.
 • 09:14:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسرمد.
 • 09:14:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسرمد.
 • 09:14:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:12:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:12:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:12:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خگستر.
 • 09:12:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكمك.
 • 09:12:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:12:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:11:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:11:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تليسه.
 • 09:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:11:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي.
 • 09:11:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثرود.
 • 09:11:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد لسرما.
 • 09:10:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحيا.
 • 09:10:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:09:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:09:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حپترو.
 • 09:09:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 09:09:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نيرو.
 • 09:09:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفولا.
 • 09:09:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:09:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:08:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:08:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبرق.
 • 09:08:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:08:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس.
 • 09:08:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 09:08:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:07:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:07:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لسرما.
 • 09:07:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:07:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساينا.
 • 09:07:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:06:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كقزوي.
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:06:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وارس.
 • 09:05:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:05:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:05:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 09:05:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 09:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:04:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:04:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران.
 • 09:04:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 09:04:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني.
 • 09:03:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفرآور.
 • 09:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:03:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 09:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:03:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مرقام.
 • 09:02:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي.
 • 09:02:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حپترو.
 • 09:02:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:02:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:02:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:02:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:02:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:02:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:01:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسرب.
 • 09:01:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرآور.
 • 09:01:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:01:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكمك.
 • 09:01:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ميهن.
 • 09:01:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ميهن.
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميهن.
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:01:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سصفها.
 • 09:01:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا.
 • 09:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها.
 • 09:01:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپترو.
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كقزوي.
 • 09:00:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكارون.
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كقزوي.
 • 09:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكارون.
 • 09:00:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:00:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه.
 • __________________________________________
 • پیش گشایش
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 149.50 میلیارد تومان .
 • 2- نماد مديريت با ارزش صف خرید 147.60 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 35.88 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وسنا با ارزش صف خرید 26.95 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 24.04 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 26.19 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 20.86 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كدما با ارزش صف فروش 6.89 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 5.47 میلیارد تومان .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف فروش 5.14 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 15.94 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 24.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 35.88 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ديران با ارزش صف خرید 5.15 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وارس با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 26.19 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 20.86 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خكمك با ارزش صف فروش 2.15 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كدما با ارزش صف فروش 6.89 میلیارد تومان .
 • 5- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 5.47 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 209.09 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید.
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 156.95 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 43.03 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 40.27 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 33.77 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -25.76 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -21.32 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با عرضه ی -7.98 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 4- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -3.87 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با عرضه ی -0.90 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد سپيد با حجم معاملات 63.04 میلیون سهم .
 • 2- نماد پارس با حجم معاملات 481.02 میلیون سهم .
 • 3- نماد فخوز با حجم معاملات 123.16 میلیون سهم .
 • 4- نماد كچاد با حجم معاملات 44.84 میلیون سهم .
 • 5- نماد جم با حجم معاملات 13.56 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پارس با برآیند ورود پول درشت 22.68 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فخوز با برآیند ورود پول درشت 21.79 میلیارد تومان .
 • 4- نماد جم با برآیند ورود پول درشت 19.50 میلیارد تومان .
 • 5- نماد واحيا با برآیند ورود پول درشت 13.09 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 51.30 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 34.63 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 31.12 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 27.87 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 25.54 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 25.27 میلیارد تومان .
 • 2- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 13.39 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 5.37 میلیارد تومان .
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 5.13 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 94.86 میلیارد تومان .
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 71.84 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 55.93 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.94 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 31.90 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 25.79 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وسنا با ارزش صف خرید 7.03 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ميهن با ارزش صف خرید 6.65 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثجوان با ارزش صف خرید 6.39 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وارس با ارزش صف خرید 6.09 میلیارد تومان .
 • 6- نماد تكنو با ارزش صف خرید 3.87 میلیارد تومان .
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 149.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 139.85 م.ت .
 • 2- نماد مديريت با ارزش صف خرید 147.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 57.84 م.ت .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 35.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.46 م.ت .
 • 4- نماد وسنا با ارزش صف خرید 26.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 124.76 م.ت .
 • 5- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 24.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 163.56 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 26.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 595.30 م.ت .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 20.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 306.83 م.ت .
 • 3- نماد كدما با ارزش صف فروش 6.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.26 م.ت .
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 5.47 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.95 م.ت .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف فروش 5.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 26.37 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 15.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 164.33 م.ت .
 • 2- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 24.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 163.56 م.ت .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 35.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.46 م.ت .
 • 4- نماد ديران با ارزش صف خرید 5.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 156.14 م.ت .
 • 5- نماد وارس با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 155.58 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 26.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 595.30 م.ت .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 20.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 306.83 م.ت .
 • 3- نماد خكمك با ارزش صف فروش 2.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.34 م.ت .
 • 4- نماد كدما با ارزش صف فروش 6.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.26 م.ت .
 • 5- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 5.47 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.95 م.ت .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 209.09 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید.
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 156.95 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 43.03 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 40.27 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید.
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 33.77 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -25.76 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -21.32 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با عرضه ی -7.98 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 4- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -3.87 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با عرضه ی -0.90 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
تحلیل بورس ایران
تحلیل بورس ایران
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد سپيد با حجم معاملات 63.04 میلیون سهم (3.92 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 149.27 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پارس با حجم معاملات 481.02 میلیون سهم (852.7 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 136.07 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فخوز با حجم معاملات 123.16 میلیون سهم (3.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 79.50 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كچاد با حجم معاملات 44.84 میلیون سهم (6.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 75.96 میلیارد تومان .
 • 5- نماد جم با حجم معاملات 13.56 میلیون سهم (6.31 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.98 میلیارد تومان .
تحلیل بورس ایران
تحلیل بورس ایران
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان و حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پارس با برآیند ورود پول درشت 22.68 میلیارد تومان و حجم 852.7 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فخوز با برآیند ورود پول درشت 21.79 میلیارد تومان و حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد جم با برآیند ورود پول درشت 19.50 میلیارد تومان و حجم 6.31 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد واحيا با برآیند ورود پول درشت 13.09 میلیارد تومان و حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 51.30 میلیارد تومان و حجم 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 34.63 میلیارد تومان و حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 31.12 میلیارد تومان و حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 27.87 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 25.54 میلیارد تومان و حجم 0.7 برابر حجم میانگین ماهانه .
تحلیل بورس ایران
تحلیل بورس ایران
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 25.27 میلیارد تومان .
 • 2- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 13.39 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 5.37 میلیارد تومان .
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 5.13 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 94.86 میلیارد تومان .
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 71.84 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 55.93 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.94 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 31.90 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 25.79 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وسنا با ارزش صف خرید 7.03 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ميهن با ارزش صف خرید 6.65 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثجوان با ارزش صف خرید 6.39 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وارس با ارزش صف خرید 6.09 میلیارد تومان .
 • 6- نماد تكنو با ارزش صف خرید 3.87 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا