آموزشبورستابلو خوانیتحلیل تکنیکال

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران شنبه، 8 خرداد 1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد فنفت با حجم معاملات 12.44 میلیون سهم .
 • 2- نماد فايرا با حجم معاملات 22.09 میلیون سهم .
 • 3- نماد شرنگي با حجم معاملات 0.82 میلیون سهم .
 • 4- نماد خفناور با حجم معاملات 6.85 میلیون سهم .
 • 5- نماد وخاور با حجم معاملات 40.83 میلیون سهم .
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 32.33 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كالا با برآیند ورود پول درشت 11.22 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 10.90 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاذر با برآیند ورود پول درشت 7.66 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ومعادن با برآیند ورود پول درشت 6.32 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد فايرا با برآیند خروج پول درشت 35.89 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 23.56 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.88 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 22.48 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 21.99 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 8.21 میلیارد تومان .
 • 2- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 6.81 میلیارد تومان .
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال بورس
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 61.10 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 36.42 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 32.40 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 23.24 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 18.57 میلیارد تومان .
 • 12:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 12:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 12:27:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 12:26:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا.
 • 12:26:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فافق.
 • 12:25:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 12:25:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:25:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولپارس.
 • 12:24:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاوه.
 • 12:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 12:24:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:23:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاوه.
 • 12:23:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:22:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 12:21:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 12:21:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 12:20:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 12:19:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 12:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك.
 • 12:17:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 12:17:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:17:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 12:17:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا.
 • 12:16:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 12:15:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 12:14:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر.
 • 12:14:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك.
 • 12:14:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفن.
 • 12:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:14:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:13:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 12:12:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 12:12:19؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد زمگسا.
 • 12:11:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:10:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:10:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:10:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 12:09:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران.
 • 12:08:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 12:07:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر.
 • 12:06:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:04:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:04:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 12:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:57:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 11:53:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:53:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 11:53:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز.
 • 11:52:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 11:51:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 11:49:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثغرب.
 • 11:49:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 11:47:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:47:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسرمد.
 • 11:46:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:46:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فايرا.
 • 11:45:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد اوان.
 • 11:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:42:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:41:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل.
 • 11:39:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:37:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:37:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وخاور.
 • 11:37:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:36:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند.
 • 11:36:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 11:35:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار.
 • 11:33:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 11:32:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسرمد.
 • 11:32:55؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسرمد.
 • 11:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 11:31:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي.
 • 11:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي.
 • 11:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:24:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوكا.
 • 11:22:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فراز.
 • 11:17:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 11:17:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 11:17:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلاست.
 • 11:16:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:15:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 11:15:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا.
 • 11:15:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 11:15:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 11:14:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص.
 • 11:11:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 11:07:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا.
 • 11:06:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكبير.
 • 11:06:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 11:05:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:05:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 11:05:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت.
 • 11:03:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 11:03:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 11:02:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فايرا.
 • 11:02:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مداران.
 • 11:00:47؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد پلاست.
 • 11:00:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 10:46:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفناور.
 • 10:46:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومدير.
 • 10:45:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران.
 • 10:44:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران.
 • 10:44:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير.
 • 10:42:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلاسك.
 • 10:42:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 10:42:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان.
 • 10:41:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 10:38:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 10:36:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش.
 • 10:35:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 10:35:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسينا.
 • 10:33:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 10:33:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پيزد.
 • 10:30:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 10:29:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 10:29:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سامان.
 • 10:28:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بموتو.
 • 10:27:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وكار.
 • 10:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين.
 • 10:23:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 10:23:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اتكاي.
 • 10:22:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پكوير.
 • 10:22:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 10:21:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دزهراوي.
 • 10:21:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا.
 • 10:21:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فايرا.
 • 10:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 10:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالبر.
 • 10:20:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پكرمان.
 • 10:19:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 10:19:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بالبر.
 • 10:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه.
 • 10:18:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حاريا.
 • 10:17:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد دبالك.
 • 10:17:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بموتو.
 • 10:16:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لخانه.
 • 10:15:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فتوسا.
 • 10:15:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 10:15:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 10:14:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خديزل.
 • 10:12:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا.
 • 10:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • __________________________________________
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد فنفت با حجم معاملات 12.44 میلیون سهم .
 • 2- نماد فايرا با حجم معاملات 22.09 میلیون سهم .
 • 3- نماد شرنگي با حجم معاملات 0.82 میلیون سهم .
 • 4- نماد خفناور با حجم معاملات 6.85 میلیون سهم .
 • 5- نماد وخاور با حجم معاملات 40.83 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 32.33 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كالا با برآیند ورود پول درشت 11.22 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 10.90 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاذر با برآیند ورود پول درشت 7.66 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ومعادن با برآیند ورود پول درشت 6.32 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد فايرا با برآیند خروج پول درشت 35.89 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 23.56 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.88 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 22.48 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 21.99 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 8.21 میلیارد تومان .
 • 2- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 6.81 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 61.10 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 36.42 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 32.40 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 23.24 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 18.57 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • پیش گشایش
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 24.06 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف خرید 15.11 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فلات با ارزش صف خرید 11.06 میلیارد تومان .
 • 4- نماد قاسم با ارزش صف خرید 9.28 میلیارد تومان .
 • 5- نماد باران با ارزش صف خرید 8.10 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد قاروم با ارزش صف فروش 30.00 میلیارد تومان .
 • 2- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 28.38 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سنير با ارزش صف فروش 15.17 میلیارد تومان .
 • 4- نماد قثابت با ارزش صف فروش 12.58 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 9.69 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد قلرست با ارزش صف خرید 2.63 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پلوله با ارزش صف خرید 4.25 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خديزل با ارزش صف خرید 2.76 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فلات با ارزش صف خرید 11.06 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شپارس با ارزش صف خرید 24.06 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 28.38 میلیارد تومان .
 • 2- نماد قاروم با ارزش صف فروش 30.00 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 9.69 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فنورد با ارزش صف فروش 2.71 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سنير با ارزش صف فروش 15.17 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 25.35 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 12.98 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید.
 • 3- گروه خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري با تقاضا ی 9.41 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید.
 • 4- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با تقاضا ی 5.73 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه قند و شكر با عرضه ی -34.42 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -27.45 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 3- گروه سيمان، آهك و گچ با عرضه ی -22.48 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف فروش.
 • 4- گروه زراعت و خدمات وابسته با عرضه ی -16.45 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با عرضه ی -8.65 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف فروش.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد فاذر با حجم معاملات 656.69 میلیون سهم .
 • 2- نماد سكرد با حجم معاملات 52.75 میلیون سهم .
 • 3- نماد بمپنا با حجم معاملات 70.42 میلیون سهم .
 • 4- نماد بجهرم با حجم معاملات 190.29 میلیون سهم .
 • 5- نماد واتي با حجم معاملات 41.63 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد بمپنا با برآیند ورود پول درشت 17.57 میلیارد تومان .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 15.63 میلیارد تومان .
 • 3- صندوق طلا با برآیند ورود پول درشت 15.20 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فولاي با برآیند ورود پول درشت 8.45 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سكرد با برآیند ورود پول درشت 8.27 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 29.63 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 25.41 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 14.77 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 13.33 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سنير با برآیند خروج پول درشت 12.33 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 24.31 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 84.14 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 62.32 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 37.31 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 34.68 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 33.21 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا