بازار
موضوعات داغ

گزارش جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران چهارشنبه، 10 فروردین 1401

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • برترین حجم مشکوک های امروز چهارشنبه 10 فروردین 1400
 • 1- نماد نوري با حجم معاملات 677 میلیون سهم (274 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 7626 میلیارد تومان   
 • 2- نماد كرماشا با حجم معاملات 1349 میلیون سهم (196 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 7514 میلیارد تومان   
 • 3- نماد آريا با حجم معاملات 717 میلیون سهم (475 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 6219 میلیارد تومان   
 • 4- نماد دكپسول با حجم معاملات 806 میلیون سهم (859 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 2936 میلیارد تومان   
 • 5- نماد دتوزيع با حجم معاملات 584 میلیون سهم (516 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 1700 میلیارد تومان   
 • رصد بازار بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز چهارشنبه 10 فروردین 1400
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 7545 میلیارد تومان و حجم 201 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 7297 میلیارد تومان و حجم 192 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 3- نماد كرماشا با برآیند ورود پول درشت 4240 میلیارد تومان و حجم 196 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 4- نماد نوري با برآیند ورود پول درشت 1014 میلیارد تومان و حجم 274 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 5- نماد اهرم با برآیند ورود پول درشت 829 میلیارد تومان و حجم 482 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز چهارشنبه 10 فروردین 1400
 • 1- صندوق كامياب با برآیند خروج پول درشت 724 میلیارد تومان و حجم 06 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 621 میلیارد تومان و حجم 084 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 3- نماد دكپسول با برآیند خروج پول درشت 580 میلیارد تومان و حجم 859 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 532 میلیارد تومان و حجم 05 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 5- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 516 میلیارد تومان و حجم 171 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 16622 میلیارد تومان  
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 5150 میلیارد تومان  
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 1985 میلیارد تومان  
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 1318 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 1655 میلیارد تومان  
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 1283 میلیارد تومان  
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 1071 میلیارد تومان  
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 605 میلیارد تومان  
 • رصد بازار بورس
 • صف خریدهای بارز امروز چهارشنبه 10 فروردین 1400
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 17097 میلیارد تومان   
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 3044 میلیارد تومان   
 • 3- نماد شكلر با ارزش صف خرید 1878 میلیارد تومان   
 • 4- نماد خوساز با ارزش صف خرید 1825 میلیارد تومان   
 • 5- نماد سامان با ارزش صف خرید 1658 میلیارد تومان   
 • 6- نماد فخاس با ارزش صف خرید 1238 میلیارد تومان   
 • 7- نماد خكار با ارزش صف خرید 1008 میلیارد تومان   
 • 8- نماد وهنر با ارزش صف خرید 736 میلیارد تومان   
 • 9- نماد كاسپين با ارزش صف خرید 696 میلیارد تومان   
 • 10- نماد كوثر با ارزش صف خرید 525 میلیارد تومان   
 • 11- نماد قشهد با ارزش صف خرید 153 میلیارد تومان   
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 138 میلیارد تومان   
 • 13- نماد تكنو با ارزش صف خرید 107 میلیارد تومان   
 • __________________________________________
 • 12:29:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 407 بار با میانگین 227 مت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7258 میلیارد تومان است حجم امروز 192 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:29:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %004)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 394 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 216 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 304 میلیارد تومان است حجم امروز 102 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:29:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 194 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 195 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 116 میلیارد تومان است حجم امروز 163 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %-203)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 291 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 205 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 130 میلیارد تومان است حجم امروز 221 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:28:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %232)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 155 مت و پول درشت فروش 136 بار با میانگین 147 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 817 میلیارد تومان است حجم امروز 144 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:28:09؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %219) با حجم 449 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 074 و سرانه خرید 1504 مت و سرانه فروش 2020 مت   
 • 12:27:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 194 مت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 304 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1014 میلیارد تومان است حجم امروز 271 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:27:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-040)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 408 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 216 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 197 میلیارد تومان است حجم امروز 092 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:26:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 391 بار با میانگین 227 مت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6888 میلیارد تومان است حجم امروز 187 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:26:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %204)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 191 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 161 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 272 میلیارد تومان است حجم امروز 113 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:26:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 376 بار با میانگین 228 مت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6610 میلیارد تومان است حجم امروز 185 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:25:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 244 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 255 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 694 میلیارد تومان است حجم امروز 797 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:24:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد پرداخت با حجم 165 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 944 مت و سرانه فروش 2722 مت با قدرت خریدار حقیقی 035 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 125 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 12:23:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 373 بار با میانگین 224 مت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6361 میلیارد تومان است حجم امروز 183 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:22:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-496)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 273 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 137 میلیارد تومان است حجم امروز 125 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:22:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %287)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 129 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 116 میلیارد تومان است حجم امروز 096 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:17:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 139 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 222 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 131 میلیارد تومان است حجم امروز 313 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:17:40؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %498) با حجم 285 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 759 و سرانه خرید 8958 مت و سرانه فروش 1180 مت   
 • 12:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 173 مت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 260 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 822 میلیارد تومان است حجم امروز 252 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-281)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 205 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 202 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 289 میلیارد تومان است حجم امروز 127 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:17:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 149 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 532 میلیارد تومان است حجم امروز 154 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:15:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %187)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 278 مت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 199 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 234 میلیارد تومان است حجم امروز 148 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:15:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد والبر با حجم 543 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3152 مت و سرانه فروش 2102 مت و قدرت خریدار حقیقی 150 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 601 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 12:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 146 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 168 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 402 میلیارد تومان است حجم امروز 149 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-214)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 376 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 113 میلیارد تومان است حجم امروز 096 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:11:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %-180) با حجم 118 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83 مت   
 • 12:11:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 353 بار با میانگین 222 مت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5858 میلیارد تومان است حجم امروز 176 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:10:59؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %499) با حجم 321 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 172 و سرانه خرید 3819 مت و سرانه فروش 2216 مت   
 • 12:09:00؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %097) با حجم 852 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 073 و سرانه خرید 558 مت و سرانه فروش 762 مت   
 • 12:08:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 345 بار با میانگین 222 مت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5689 میلیارد تومان است حجم امروز 174 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:08:34؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %097) با حجم 584 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 073 و سرانه خرید 558 مت و سرانه فروش 762 مت   
 • 12:08:03؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %097) با حجم 315 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 073 و سرانه خرید 558 مت و سرانه فروش 761 مت   
 • 12:07:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 130 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 259 میلیارد تومان است حجم امروز 131 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 339 بار با میانگین 221 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5549 میلیارد تومان است حجم امروز 172 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:03:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %-493)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 276 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 110 میلیارد تومان است حجم امروز 255 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:03:15؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %462) با حجم 229 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 096 و سرانه خرید 1752 مت و سرانه فروش 1827 مت   
 • 12:03:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %244)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 221 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 707 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 102 میلیارد تومان است حجم امروز 161 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:02:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %063) با حجم 135 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 118 مت   
 • 12:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 438 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 152 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 101 میلیارد تومان است حجم امروز 124 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:02:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %063) با حجم 135 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 118 مت   
 • 12:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %325)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 173 مت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 566 میلیارد تومان است حجم امروز 122 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 401 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 213 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 238 میلیارد تومان است حجم امروز 119 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:02:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 330 بار با میانگین 220 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5322 میلیارد تومان است حجم امروز 170 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:01:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 319 بار با میانگین 221 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5099 میلیارد تومان است حجم امروز 168 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:00:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %500) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 178 مت   
 • 12:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 314 بار با میانگین 220 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4977 میلیارد تومان است حجم امروز 167 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 12:00:08؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-295) با حجم 392 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 069 و سرانه خرید 994 مت و سرانه فروش 1435 مت   
 • 11:58:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 235 مت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4240 میلیارد تومان است حجم امروز 1915 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:58:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 289 بار با میانگین 226 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4598 میلیارد تومان است حجم امروز 163 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:58:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 1895 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 534 و سرانه خرید 11548 مت و سرانه فروش 2164 مت   
 • 11:58:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 282 بار با میانگین 226 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4422 میلیارد تومان است حجم امروز 161 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:58:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %457)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 128 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 192 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 134 میلیارد تومان است حجم امروز 099 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:55:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 261 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 188 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 223 میلیارد تومان است حجم امروز 130 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:55:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 256 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 175 میلیارد تومان است حجم امروز 196 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:55:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %160)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 159 مت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 315 میلیارد تومان است حجم امروز 101 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:54:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 219 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4198 میلیارد تومان است حجم امروز 159 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:54:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %256)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 169 مت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 151 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 332 میلیارد تومان است حجم امروز 109 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 248 بار با میانگین 198 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2976 میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 592 بار با میانگین 181 مت و پول درشت فروش 237 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7446 میلیارد تومان است حجم امروز 199 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 248 بار با میانگین 198 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2976 میلیارد تومان است حجم امروز 151 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:53:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 228 بار با میانگین 181 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2194 میلیارد تومان است حجم امروز 145 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:53:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 209 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 251 میلیارد تومان است حجم امروز 706 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:53:30؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 706 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 853 و سرانه خرید 3155 مت و سرانه فروش 370 مت   
 • 11:53:06؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 562 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 852 و سرانه خرید 3151 مت و سرانه فروش 370 مت   
 • 11:52:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %473)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 176 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1711 میلیارد تومان است حجم امروز 135 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:51:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 165 بار با میانگین 244 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3875 میلیارد تومان است حجم امروز 1814 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:51:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %444)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 199 بار با میانگین 173 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1492 میلیارد تومان است حجم امروز 132 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:50:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 241 مت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 213 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 126 میلیارد تومان است حجم امروز 096 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:48:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 158 بار با میانگین 242 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3664 میلیارد تومان است حجم امروز 1759 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:47:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %468)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 169 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1328 میلیارد تومان است حجم امروز 128 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:47:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %468)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 164 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1132 میلیارد تومان است حجم امروز 127 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:47:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %189)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 747 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 376 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 186 میلیارد تومان است حجم امروز 324 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:47:07؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %189) با حجم 324 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 134 و سرانه خرید 2625 مت و سرانه فروش 1959 مت   
 • 11:46:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %458)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 162 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 761 میلیارد تومان است حجم امروز 124 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:45:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %159)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 176 مت و پول درشت فروش 100 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 195 میلیارد تومان است حجم امروز 098 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-273)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 353 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 267 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 158 میلیارد تومان است حجم امروز 094 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:45:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %307)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 153 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 254 میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %096)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 223 میلیارد تومان است حجم امروز 107 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:45:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %307)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 153 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 254 میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:43:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 154 مت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 629 میلیارد تومان است حجم امروز 198 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:43:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %288)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 156 مت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 149 میلیارد تومان است حجم امروز 113 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:41:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-070)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 440 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 293 میلیارد تومان است حجم امروز 076 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:41:44؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-292) با حجم 348 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 071 و سرانه خرید 1506 مت و سرانه فروش 2132 مت   
 • 11:40:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 241 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 227 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3552 میلیارد تومان است حجم امروز 1655 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:38:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تليسه با حجم 100 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1235 مت و سرانه فروش 857 مت و قدرت خریدار حقیقی 144 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 060 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 11:36:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 270 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3288 میلیارد تومان است حجم امروز 1491 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:36:32؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %498) با حجم 251 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 094 و سرانه خرید 1687 مت و سرانه فروش 1804 مت   
 • 11:35:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %495)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 128 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 135 میلیارد تومان است حجم امروز 490 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:34:35؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %495) با حجم 490 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 252 و سرانه خرید 3962 مت و سرانه فروش 1575 مت   
 • 11:34:22؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-499) با حجم 326 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 062 و سرانه خرید 1041 مت و سرانه فروش 1690 مت   
 • 11:34:20؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %495) با حجم 354 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 232 و سرانه خرید 3225 مت و سرانه فروش 1393 مت   
 • 11:33:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-425)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 335 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 123 میلیارد تومان است حجم امروز 084 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:31:13؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %491) با حجم 187 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 108 و سرانه خرید 5482 مت و سرانه فروش 5091 مت   
 • 11:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 118 بار با میانگین 264 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3025 میلیارد تومان است حجم امروز 1422 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-419)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 178 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 222 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 138 میلیارد تومان است حجم امروز 263 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:30:06؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 1396 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 609 و سرانه خرید 10851 مت و سرانه فروش 1782 مت   
 • 11:29:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 1309 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 769 و سرانه خرید 13698 مت و سرانه فروش 1782 مت   
 • 11:29:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %000) با حجم 106 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3196 مت و سرانه فروش 2457 مت   
 • 11:29:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 102 میلیارد تومان است حجم امروز 106 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:29:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 142 مت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 529 میلیارد تومان است حجم امروز 173 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:26:42؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %298) با حجم 444 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 166 و سرانه خرید 3656 مت و سرانه فروش 2202 مت   
 • 11:26:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %122)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 182 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 152 میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 337 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 746 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 203 میلیارد تومان است حجم امروز 141 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:23:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 587 بار با میانگین 180 مت و پول درشت فروش 237 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7287 میلیارد تومان است حجم امروز 197 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:22:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 279 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2870 میلیارد تومان است حجم امروز 1018 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:22:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %475)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 762 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 388 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 454 میلیارد تومان است حجم امروز 081 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:21:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %491)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 978 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 245 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 318 میلیارد تومان است حجم امروز 071 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:21:04؛ حجم مشکوک در نماد دسينا (در آخرین قیمت %448) با حجم 400 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 112 و سرانه خرید 1569 مت و سرانه فروش 1402 مت   
 • 11:20:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %499) با حجم 522 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 291 و سرانه خرید 4206 مت و سرانه فروش 1446 مت   
 • 11:20:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %499) با حجم 522 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 291 و سرانه خرید 4206 مت و سرانه فروش 1446 مت   
 • 11:20:17؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %499) با حجم 522 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 265 و سرانه خرید 3836 مت و سرانه فروش 1446 مت   
 • 11:20:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 200 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 464 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 254 میلیارد تومان است حجم امروز 522 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:15:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %425) با حجم 084 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 114 مت   
 • 11:14:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %498)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 145 مت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 198 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 390 میلیارد تومان است حجم امروز 144 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-285)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 358 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 441 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 163 میلیارد تومان است حجم امروز 108 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:12:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %007)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1070 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 431 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 791 میلیارد تومان است حجم امروز 093 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:07:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %471)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 189 مت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 217 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 133 میلیارد تومان است حجم امروز 137 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:05:42؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %497) با حجم 318 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 240 و سرانه خرید 2225 مت و سرانه فروش 926 مت   
 • 11:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 131 مت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 180 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 275 میلیارد تومان است حجم امروز 116 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:01:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 266 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2702 میلیارد تومان است حجم امروز 971 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:01:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 289 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2424 میلیارد تومان است حجم امروز 971 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:01:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 266 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2089 میلیارد تومان است حجم امروز 884 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:01:09؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 884 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 558 و سرانه خرید 10675 مت و سرانه فروش 1912 مت   
 • 11:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 214 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1365 میلیارد تومان است حجم امروز 782 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 11:00:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 738 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 528 و سرانه خرید 10103 مت و سرانه فروش 1912 مت   
 • 10:59:21؛ حجم مشکوک در نماد آرمان (در آخرین قیمت %299) با حجم 788 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 079 و سرانه خرید 1020 مت و سرانه فروش 1288 مت   
 • 10:59:19؛ حجم مشکوک در نماد آرمان (در آخرین قیمت %299) با حجم 788 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 079 و سرانه خرید 1020 مت و سرانه فروش 1288 مت   
 • 10:58:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 212 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1142 میلیارد تومان است حجم امروز 535 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:55:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %165) با حجم 086 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 243 مت   
 • 10:54:36؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %-499) با حجم 141 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 045 و سرانه خرید 661 مت و سرانه فروش 1469 مت   
 • 10:53:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %351)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 328 مت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 341 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 416 میلیارد تومان است حجم امروز 387 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:50:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %-076) با حجم 097 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 115 مت   
 • 10:48:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-069)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 173 مت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 171 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1170 میلیارد تومان است حجم امروز 043 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:46:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 825 مت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 431 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 570 میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:45:33؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %496) با حجم 253 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 170 و سرانه خرید 2697 مت و سرانه فروش 1583 مت   
 • 10:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-075)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 198 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 393 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 139 میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:44:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-097)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 721 مت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 182 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 161 میلیارد تومان است حجم امروز 090 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:44:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-098)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 859 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 157 میلیارد تومان است حجم امروز 053 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:42:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %493)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 209 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 146 میلیارد تومان است حجم امروز 047 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:40:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-117)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 261 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 360 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 241 میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:32:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %477) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 131 مت   
 • 10:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %489)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 183 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 182 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 238 میلیارد تومان است حجم امروز 112 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:29:35؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %298) با حجم 237 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 350 و سرانه خرید 2482 مت و سرانه فروش 709 مت   
 • 10:28:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا (در آخرین قیمت %490) با حجم 071 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 156 مت   
 • 10:28:26؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %251) با حجم 123 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1149 و سرانه خرید 1700 مت و سرانه فروش 148 مت   
 • 10:27:02؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %-388) با حجم 175 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 030 و سرانه خرید 1124 مت و سرانه فروش 3692 مت   
 • 10:25:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 707 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 437 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 434 میلیارد تومان است حجم امروز 029 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:22:57؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثقزوي با حجم 087 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 958 مت و سرانه فروش 1817 مت با قدرت خریدار حقیقی 053 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 074 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 10:21:18؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %500) با حجم 045 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1976 مت و سرانه فروش 1596 مت   
 • 10:21:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 429 مت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 156 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 410 میلیارد تومان است حجم امروز 045 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 146 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 458 میلیارد تومان است حجم امروز 093 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 376 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 113 میلیارد تومان است حجم امروز 105 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:16:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %000) با حجم 105 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 58 مت و سرانه فروش 1887 مت   
 • 10:14:44؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-300) با حجم 107 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 058 و سرانه خرید 1597 مت و سرانه فروش 2730 مت   
 • 10:14:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-077)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 116 بار با میانگین 172 مت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 171 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1039 میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:13:49؛ حجم مشکوک در نماد صنم (در آخرین قیمت %001) با حجم 156 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 001 و سرانه خرید 1137 مت و سرانه فروش 213138 مت   
 • 10:13:09؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %496) با حجم 138 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 516 و سرانه خرید 1496 مت و سرانه فروش 290 مت   
 • 10:10:59؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %496) با حجم 155 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 227 و سرانه خرید 2980 مت و سرانه فروش 1313 مت   
 • 10:10:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-033)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 166 مت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 171 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 894 میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 205 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1019 میلیارد تومان است حجم امروز 456 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:09:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 456 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 410 و سرانه خرید 8827 مت و سرانه فروش 2155 مت   
 • 10:09:56؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 456 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 410 و سرانه خرید 8827 مت و سرانه فروش 2155 مت   
 • 10:08:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %014)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 157 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 110 میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:08:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 384 مت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 150 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 141 میلیارد تومان است حجم امروز 626 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:06:37؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %499) با حجم 204 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 373 و سرانه خرید 1655 مت و سرانه فروش 444 مت   
 • 10:05:25؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %-132) با حجم 119 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 087 و سرانه خرید 1112 مت و سرانه فروش 1277 مت   
 • 10:05:14؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خفولا با حجم 061 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3290 مت و سرانه فروش 7160 مت با قدرت خریدار حقیقی 046 بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 107 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 10:03:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %053)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 138 مت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 218 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 864 میلیارد تومان است حجم امروز 057 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:02:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %141)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 122 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 159 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 161 میلیارد تومان است حجم امروز 051 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:02:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 303 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 212 میلیارد تومان است حجم امروز 085 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 304 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 911 میلیارد تومان است حجم امروز 355 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:02:00؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %497) با حجم 083 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 144 و سرانه خرید 2381 مت و سرانه فروش 1656 مت   
 • 10:01:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183) با حجم 355 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1671 و سرانه خرید 19655 مت و سرانه فروش 1176 مت   
 • 10:01:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-034)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 166 مت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 696 میلیارد تومان است حجم امروز 030 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:00:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-174)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 317 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 794 میلیارد تومان است حجم امروز 333 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:00:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-026)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 166 مت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 524 میلیارد تومان است حجم امروز 028 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 10:00:30؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %382) با حجم 079 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 061 و سرانه خرید 1037 مت و سرانه فروش 1700 مت   
 • 10:00:30؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183) با حجم 314 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1321 و سرانه خرید 17003 مت و سرانه فروش 1287 مت   
 • 10:00:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-026)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 166 مت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 181 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 524 میلیارد تومان است حجم امروز 028 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:59:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %053)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 258 مت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 202 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 111 میلیارد تومان است حجم امروز 043 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 575 بار با میانگین 179 مت و پول درشت فروش 231 بار با میانگین 136 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7170 میلیارد تومان است حجم امروز 189 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:54:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 308 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 584 میلیارد تومان است حجم امروز 221 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:54:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 567 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 600 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 277 میلیارد تومان است حجم امروز 027 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:53:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183) با حجم 215 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1580 و سرانه خرید 19865 مت و سرانه فروش 1257 مت   
 • 09:53:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183) با حجم 186 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1581 و سرانه خرید 19883 مت و سرانه فروش 1258 مت   
 • 09:53:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %498) با حجم 055 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 140 مت   
 • 09:53:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-028)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 142 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 724 میلیارد تومان است حجم امروز 044 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:52:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-092)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 376 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 451 میلیارد تومان است حجم امروز 171 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:52:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-081)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 143 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 598 میلیارد تومان است حجم امروز 043 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:52:17؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-092) با حجم 171 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1433 و سرانه خرید 18023 مت و سرانه فروش 1258 مت   
 • 09:52:17؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-169) با حجم 085 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 066 و سرانه خرید 762 مت و سرانه فروش 1151 مت   
 • 09:51:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-174)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 333 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 333 میلیارد تومان است حجم امروز 127 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:50:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-111) با حجم 028 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 160 مت   
 • 09:50:44؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183) با حجم 079 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 601 و سرانه خرید 7600 مت و سرانه فروش 1264 مت   
 • 09:50:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-183)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 154 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 108 میلیارد تومان است حجم امروز 079 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:50:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %000)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 247 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1092 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 113 میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:50:36؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %499) با حجم 069 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 151 و سرانه خرید 2671 مت و سرانه فروش 1768 مت   
 • 09:50:22؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %499) با حجم 203 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 161 و سرانه خرید 2150 مت و سرانه فروش 1332 مت   
 • 09:48:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-098)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 129 مت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 476 میلیارد تومان است حجم امروز 040 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:47:51؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %499) با حجم 174 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 140 و سرانه خرید 1880 مت و سرانه فروش 1343 مت   
 • 09:47:19؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %491) با حجم 198 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 101 و سرانه خرید 3346 مت و سرانه فروش 3301 مت   
 • 09:47:05؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %491) با حجم 185 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 428 و سرانه خرید 8562 مت و سرانه فروش 2002 مت   
 • 09:47:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دبالك با حجم 147 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8562 مت و سرانه فروش 2002 مت و قدرت خریدار حقیقی 428 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 479 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 09:45:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %494)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 123 مت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 177 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 172 میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:44:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 974 مت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 600 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 172 میلیارد تومان است حجم امروز 025 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:44:06؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %-244) با حجم 072 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 070 و سرانه خرید 1571 مت و سرانه فروش 2231 مت   
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %409) با حجم 232 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 060 و سرانه خرید 1840 مت و سرانه فروش 3089 مت   
 • 09:43:31؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %300) با حجم 232 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 060 و سرانه خرید 1840 مت و سرانه فروش 3089 مت   
 • 09:43:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 265 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 426 میلیارد تومان است حجم امروز 065 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:42:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %230) با حجم 035 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 174 مت   
 • 09:42:28؛ حجم مشکوک در نماد نوري (در آخرین قیمت %497) با حجم 052 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 097 و سرانه خرید 2016 مت و سرانه فروش 2072 مت   
 • 09:42:13؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %066) با حجم 099 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 071 و سرانه خرید 1087 مت و سرانه فروش 1527 مت   
 • 09:42:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %006)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1179 مت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 491 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 187 میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:40:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %473)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 274 مت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 246 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 553 میلیارد تومان است حجم امروز 547 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:40:29؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %153) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 293 و سرانه خرید 1300 مت و سرانه فروش 443 مت   
 • 09:40:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آبادا (در آخرین قیمت %180) با حجم 176 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 114 مت   
 • 09:39:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %500)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 128 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 133 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 343 میلیارد تومان است حجم امروز 062 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %466) با حجم 051 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 117 و سرانه خرید 2371 مت و سرانه فروش 2035 مت   
 • 09:38:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-173)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 161 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 129 میلیارد تومان است حجم امروز 022 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:38:18؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %494) با حجم 406 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 222 و سرانه خرید 13377 مت و سرانه فروش 6025 مت   
 • 09:38:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 276 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 314 میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:37:32؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %496) با حجم 207 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 111 و سرانه خرید 2626 مت و سرانه فروش 2368 مت   
 • 09:37:18؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %490) با حجم 051 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 128 و سرانه خرید 1706 مت و سرانه فروش 1336 مت   
 • 09:37:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 321 مت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 206 میلیارد تومان است حجم امروز 053 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:37:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499) با حجم 053 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 2389 مت و سرانه فروش 1940 مت   
 • 09:36:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %409)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 164 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 115 میلیارد تومان است حجم امروز 028 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:36:49؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %499) با حجم 051 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 088 و سرانه خرید 1779 مت و سرانه فروش 2026 مت   
 • 09:36:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %409)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 164 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 115 میلیارد تومان است حجم امروز 028 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:36:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %409) با حجم 024 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 166 مت   
 • 09:35:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 650 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 705 میلیارد تومان است حجم امروز 059 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:35:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 316 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 242 میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:35:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %319)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 211 میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:35:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 316 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 242 میلیارد تومان است حجم امروز 058 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:35:17؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %500) با حجم 046 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 145 و سرانه خرید 3064 مت و سرانه فروش 2111 مت   
 • 09:35:17؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %496) با حجم 057 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 104 و سرانه خرید 2115 مت و سرانه فروش 2036 مت   
 • 09:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %392)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 338 مت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 125 میلیارد تومان است حجم امروز 033 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %299) با حجم 249 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 065 و سرانه خرید 3564 مت و سرانه فروش 5454 مت   
 • 09:33:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-160) با حجم 018 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 225 مت   
 • 09:32:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-072) با حجم 033 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 382 مت   
 • 09:30:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 266 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 598 و سرانه خرید 8863 مت و سرانه فروش 1482 مت   
 • 09:30:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 266 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 598 و سرانه خرید 8863 مت و سرانه فروش 1482 مت   
 • 09:30:35؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 266 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 598 و سرانه خرید 8863 مت و سرانه فروش 1482 مت   
 • 09:30:33؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-294) با حجم 061 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 057 و سرانه خرید 844 مت و سرانه فروش 1488 مت   
 • 09:30:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %295) با حجم 022 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 319 مت   
 • 09:30:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %225) با حجم 014 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 131 مت   
 • 09:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %-041)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 347 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 104 میلیارد تومان است حجم امروز 189 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:29:33؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %280) با حجم 042 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 218 و سرانه خرید 4065 مت و سرانه فروش 1862 مت   
 • 09:29:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %436) با حجم 023 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 174 مت   
 • 09:29:01؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %-258) با حجم 061 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 076 و سرانه خرید 2009 مت و سرانه فروش 2645 مت   
 • 09:28:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %422) با حجم 020 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 117 مت   
 • 09:28:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 147 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 278 میلیارد تومان است حجم امروز 408 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:26:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قزوين (در آخرین قیمت %359) با حجم 115 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 255 مت   
 • 09:25:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 506 بار با میانگین 179 مت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7035 میلیارد تومان است حجم امروز 140 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:24:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آريا با حجم 111 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4092 مت و سرانه فروش 2158 مت و قدرت خریدار حقیقی 190 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 106 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 09:24:48؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488) با حجم 438 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 104 و سرانه خرید 5726 مت و سرانه فروش 5513 مت   
 • 09:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %039)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 183 مت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 142 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 330 میلیارد تومان است حجم امروز 034 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:24:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 491 بار با میانگین 179 مت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6755 میلیارد تومان است حجم امروز 137 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:24:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آريا با حجم 111 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4092 مت و سرانه فروش 2158 مت و قدرت خریدار حقیقی 190 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 106 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 09:24:20؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %496) با حجم 102 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 192 و سرانه خرید 4258 مت و سرانه فروش 2212 مت   
 • 09:24:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-199)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 120 مت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 184 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 328 میلیارد تومان است حجم امروز 026 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:24:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %124)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1060 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 106 میلیارد تومان است حجم امروز 025 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %-496) با حجم 123 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 057 و سرانه خرید 1020 مت و سرانه فروش 1802 مت   
 • 09:23:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-074)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 110 میلیارد تومان است حجم امروز 014 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %484) با حجم 307 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 087 و سرانه خرید 2089 مت و سرانه فروش 2410 مت   
 • 09:22:32؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %-499) با حجم 074 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 034 و سرانه خرید 2990 مت و سرانه فروش 8866 مت   
 • 09:22:32؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %-496) با حجم 077 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 031 و سرانه خرید 774 مت و سرانه فروش 2521 مت   
 • 09:22:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-230) با حجم 014 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 206 مت   
 • 09:22:17؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %499) با حجم 253 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 2062 مت و سرانه فروش 2261 مت   
 • 09:21:48؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %127) با حجم 044 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 2680 مت و سرانه فروش 2950 مت   
 • 09:20:54؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %484) با حجم 102 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 151 و سرانه خرید 3254 مت و سرانه فروش 2153 مت   
 • 09:20:53؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %494) با حجم 053 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 328 و سرانه خرید 6264 مت و سرانه فروش 1912 مت   
 • 09:20:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 486 بار با میانگین 178 مت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6614 میلیارد تومان است حجم امروز 133 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:19:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %287) با حجم 016 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1001 مت و سرانه فروش 884 مت   
 • 09:19:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 481 بار با میانگین 176 مت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6432 میلیارد تومان است حجم امروز 131 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:19:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %287) با حجم 016 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 1001 مت و سرانه فروش 884 مت   
 • 09:18:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %454)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 455 بار با میانگین 170 مت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5739 میلیارد تومان است حجم امروز 123 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:18:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-107) با حجم 028 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 407 مت   
 • 09:18:20؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %188) با حجم 037 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 037 و سرانه خرید 1425 مت و سرانه فروش 3849 مت   
 • 09:18:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 130 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 121 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 600 میلیارد تومان است حجم امروز 061 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:17:51؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %442) با حجم 102 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 088 و سرانه خرید 2506 مت و سرانه فروش 2849 مت   
 • 09:16:39؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %289) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 093 و سرانه خرید 1472 مت و سرانه فروش 1588 مت   
 • 09:16:14؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %496) با حجم 169 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 130 و سرانه خرید 2598 مت و سرانه فروش 2001 مت   
 • 09:16:08؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %492) با حجم 165 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 130 و سرانه خرید 2590 مت و سرانه فروش 1988 مت   
 • 09:15:44؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %499) با حجم 265 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 189 و سرانه خرید 6228 مت و سرانه فروش 3292 مت   
 • 09:15:43؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %296) با حجم 041 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 491 و سرانه خرید 4273 مت و سرانه فروش 870 مت   
 • 09:15:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد والبر با حجم 249 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 6435 مت و سرانه فروش 3123 مت و قدرت خریدار حقیقی 206 بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 601 برابر حجم میانگین ماهانه بود   
 • 09:15:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %496) با حجم 186 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 211 مت   
 • 09:15:14؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %213) با حجم 710 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 062 و سرانه خرید 3750 مت و سرانه فروش 6057 مت   
 • 09:15:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %499) با حجم 214 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 310 و سرانه خرید 7196 مت و سرانه فروش 2319 مت   
 • 09:15:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %499) با حجم 214 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 310 و سرانه خرید 7196 مت و سرانه فروش 2319 مت   
 • 09:14:48؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %499) با حجم 154 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 310 و سرانه خرید 7196 مت و سرانه فروش 2319 مت   
 • 09:14:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 103 مت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 170 میلیارد تومان است حجم امروز 154 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:14:38؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %499) با حجم 102 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 263 و سرانه خرید 5015 مت و سرانه فروش 1906 مت   
 • 09:14:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 297 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 497 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 445 میلیارد تومان است حجم امروز 304 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:13:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-260)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 117 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 212 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 170 میلیارد تومان است حجم امروز 018 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:12:19؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %123) با حجم 133 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 047 و سرانه خرید 3106 مت و سرانه فروش 6582 مت   
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %493) با حجم 122 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 212 و سرانه خرید 4242 مت و سرانه فروش 1998 مت   
 • 09:11:04؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488) با حجم 251 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 143 و سرانه خرید 9122 مت و سرانه فروش 6370 مت   
 • 09:10:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 408 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 497 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 340 میلیارد تومان است حجم امروز 250 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:10:14؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-065) با حجم 224 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 091 و سرانه خرید 6370 مت و سرانه فروش 7006 مت   
 • 09:09:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 485 مت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 497 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 190 میلیارد تومان است حجم امروز 205 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:09:48؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488) با حجم 194 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 567 و سرانه خرید 14839 مت و سرانه فروش 2619 مت   
 • 09:09:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 261 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 444 میلیارد تومان است حجم امروز 130 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:09:30؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 130 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1065 و سرانه خرید 17039 مت و سرانه فروش 1600 مت   
 • 09:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %454)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 446 بار با میانگین 170 مت و پول درشت فروش 158 بار با میانگین 126 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5598 میلیارد تومان است حجم امروز 106 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:08:59؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %493) با حجم 070 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 528 و سرانه خرید 6610 مت و سرانه فروش 1251 مت   
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %493) با حجم 049 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 186 و سرانه خرید 2845 مت و سرانه فروش 1530 مت   
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %491) با حجم 144 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 186 و سرانه خرید 6359 مت و سرانه فروش 3419 مت   
 • 09:07:18؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %000) با حجم 036 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 052 و سرانه خرید 5242 مت و سرانه فروش 10041 مت   
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %491) با حجم 091 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 283 و سرانه خرید 9023 مت و سرانه فروش 3184 مت   
 • 09:07:04؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %499) با حجم 139 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 094 و سرانه خرید 2286 مت و سرانه فروش 2429 مت   
 • 09:06:37؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %496) با حجم 040 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 726 و سرانه خرید 13937 مت و سرانه فروش 1919 مت   
 • 09:06:29؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %496) با حجم 098 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 312 و سرانه خرید 13800 مت و سرانه فروش 4421 مت   
 • 09:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 431 بار با میانگین 172 مت و پول درشت فروش 151 بار با میانگین 127 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5494 میلیارد تومان است حجم امروز 096 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:06:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 198 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 277 میلیارد تومان است حجم امروز 074 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 309 بار با میانگین 175 مت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5116 میلیارد تومان است حجم امروز 069 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:05:49؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %499) با حجم 062 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1266 و سرانه خرید 23023 مت و سرانه فروش 1818 مت   
 • 09:05:30؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %452) با حجم 080 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 440 و سرانه خرید 19796 مت و سرانه فروش 4499 مت   
 • 09:05:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-291)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1469 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 147 میلیارد تومان است حجم امروز 019 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:04:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 252 بار با میانگین 171 مت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 139 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4006 میلیارد تومان است حجم امروز 056 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:04:37؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %499) با حجم 108 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 099 و سرانه خرید 2348 مت و سرانه فروش 2374 مت   
 • 09:04:31؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %494) با حجم 208 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 097 و سرانه خرید 7959 مت و سرانه فروش 8227 مت   
 • 09:04:30؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %494) با حجم 208 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 097 و سرانه خرید 7959 مت و سرانه فروش 8227 مت   
 • 09:04:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-054)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 165 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 165 میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:03:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 424 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 127 میلیارد تومان است حجم امروز 067 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:03:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 166 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3753 میلیارد تومان است حجم امروز 050 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:03:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 223 بار با میانگین 164 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3652 میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:03:25؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %488) با حجم 064 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 428 و سرانه خرید 14645 مت و سرانه فروش 3422 مت   
 • 09:03:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 219 بار با میانگین 159 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3480 میلیارد تومان است حجم امروز 049 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:02:56؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499) با حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 264 و سرانه خرید 9508 مت و سرانه فروش 3602 مت   
 • 09:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 148 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2059 میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:02:51؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %497) با حجم 033 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 228 و سرانه خرید 10720 مت و سرانه فروش 4698 مت   
 • 09:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %496)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 131 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 447 میلیارد تومان است حجم امروز 035 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:02:34؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %484) با حجم 171 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 057 و سرانه خرید 2651 مت و سرانه فروش 4615 مت   
 • 09:02:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %499)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 162 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1506 میلیارد تومان است حجم امروز 026 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:02:30؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %484) با حجم 168 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 057 و سرانه خرید 2651 مت و سرانه فروش 4615 مت   
 • 09:02:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %483)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 203 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1036 میلیارد تومان است حجم امروز 022 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %262)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 170 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 509 میلیارد تومان است حجم امروز 016 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %198)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 115 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 252 میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:01:50؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %495) با حجم 131 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 167 و سرانه خرید 16686 مت و سرانه فروش 10020 مت   
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %198)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 115 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 252 میلیارد تومان است حجم امروز 013 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:01:48؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %497) با حجم 582 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 110 و سرانه خرید 9708 مت و سرانه فروش 8853 مت   
 • 09:01:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 119 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 237 میلیارد تومان است حجم امروز 032 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:01:47؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %497) با حجم 582 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 108 و سرانه خرید 10472 مت و سرانه فروش 9737 مت   
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %497)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 105 مت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 178 میلیارد تومان است حجم امروز 582 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:01:44؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %053) با حجم 092 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 020 و سرانه خرید 5047 مت و سرانه فروش 24968 مت   
 • 09:01:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %053)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 249 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 299 میلیارد تومان است حجم امروز 092 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %495) با حجم 099 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 136 و سرانه خرید 17685 مت و سرانه فروش 12969 مت   
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-298)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 343 مت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 مت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 549 میلیارد تومان است حجم امروز 031 برابر حجم میانگین ماهانه است   
 • بریم سراغ بازار ↱
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 33006 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 12788 مت   
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 30189 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13183 مت   
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 7897 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 6489 مت   
 • 4- نماد سامان با ارزش صف خرید 5978 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 4940 مت   
 • 5- نماد شكلر با ارزش صف خرید 4611 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17466 مت   
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 1370 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 9130 مت   
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد زكشت با ارزش صف خرید 2175 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 22424 مت   
 • 2- نماد دكپسول با ارزش صف خرید 225 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 20469 مت   
 • 3- نماد هجرت با ارزش صف خرید 1979 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17517 مت   
 • 4- نماد شكلر با ارزش صف خرید 4611 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17466 مت   
 • 5- نماد دتوزيع با ارزش صف خرید 1297 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17297 مت   
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 1370 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 9130 مت   
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 266 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 7835 مت   
 • 3- نماد خفولا با ارزش صف فروش 280 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 7006 مت   
 • 4- نماد غناب با ارزش صف فروش 225 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3169 مت   
 • 5- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 274 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3078 مت   
 • تحرکات قابل توجه دیروز سه شنبه 9 فروردین 1400
 • برترین حجم مشکوک های دیروز سه شنبه 9 فروردین 1400
 • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 167815 میلیون سهم (802 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 52492 میلیارد تومان   
 • 2- نماد خساپا با حجم معاملات 129582 میلیون سهم (284 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26583 میلیارد تومان   
 • 3- نماد وتجارت با حجم معاملات 74289 میلیون سهم (365 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15821 میلیارد تومان   
 • 4- نماد فرابورس با حجم معاملات 6448 میلیون سهم (313 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 7887 میلیارد تومان   
 • 5- نماد سمگا با حجم معاملات 7506 میلیون سهم (299 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 7236 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز سه شنبه 9 فروردین 1400
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 16191 میلیارد تومان و حجم 802 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 2- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 4086 میلیارد تومان و حجم 331 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 3- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 1469 میلیارد تومان و حجم 365 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 4- نماد دتوزيع با برآیند ورود پول درشت 978 میلیارد تومان و حجم 647 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 5- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 626 میلیارد تومان و حجم 038 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز سه شنبه 9 فروردین 1400
 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 7395 میلیارد تومان و حجم 192 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 5860 میلیارد تومان و حجم 076 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 3- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 4514 میلیارد تومان و حجم 15 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 2172 میلیارد تومان و حجم 147 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • 5- نماد شاوان با برآیند خروج پول درشت 1677 میلیارد تومان و حجم 249 برابر حجم میانگین ماهانه   
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز سه شنبه 9 فروردین 1400در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 6760 میلیارد تومان  
 • 2- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 3274 میلیارد تومان  
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز سه شنبه 9 فروردین 1400در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 11958 میلیارد تومان  
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 8812 میلیارد تومان  
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 3561 میلیارد تومان  
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 1770 میلیارد تومان  
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 1712 میلیارد تومان  
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 16591 میلیارد تومان   
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 4818 میلیارد تومان   
 • 3- نماد سامان با ارزش صف خرید 3976 میلیارد تومان   
 • 4- نماد زكشت با ارزش صف خرید 2017 میلیارد تومان   
 • 5- نماد خوساز با ارزش صف خرید 1836 میلیارد تومان   
 • 6- نماد شكلر با ارزش صف خرید 1813 میلیارد تومان   
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 1334 میلیارد تومان   
 • 8- نماد هجرت با ارزش صف خرید 1202 میلیارد تومان   
 • 9- نماد كاسپين با ارزش صف خرید 808 میلیارد تومان   
 • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 667 میلیارد تومان   
 • 11- نماد قزوين با ارزش صف خرید 665 میلیارد تومان   
 • 12- نماد شپارس با ارزش صف خرید 628 میلیارد تومان   
 • 13- نماد دشيمي با ارزش صف خرید 624 میلیارد تومان   
 • 14- نماد دتوليد با ارزش صف خرید 477 میلیارد تومان   
 • 15- نماد گكيش با ارزش صف خرید 461 میلیارد تومان   
 • 16- نماد دبالك با ارزش صف خرید 300 میلیارد تومان   
 • 17- نماد دسينا با ارزش صف خرید 179 میلیارد تومان   
 • 18- نماد داوه با ارزش صف خرید 134 میلیارد تومان   
 • 19- نماد دالبر با ارزش صف خرید 114 میلیارد تومان   
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا