بورستابلو خوانیدسته‌بندی نشدهکافه سیلور

گزارش هفتگی جهان سرمایه-گذاری تحرکات بازار بورس ایران هفته ا ردیبهشت 1401

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران چهارشنبه، 7 اردیبهشت1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 412.46 میلیون سهم .
 • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 250.64 میلیون سهم .
 • 3- نماد خاور با حجم معاملات 712.50 میلیون سهم .
 • 4- نماد ثاميد با حجم معاملات 559.38 میلیون سهم .
 • 5- نماد كدما با حجم معاملات 8.28 میلیون سهم
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 47.40 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ثاميد با برآیند ورود پول درشت 31.24 میلیارد تومان .
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 21.34 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 17.13 میلیارد تومان .
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 56.57 میلیارد تومان .
 • 2- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 27.30 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 22.83 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خاور با برآیند خروج پول درشت 19.97 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 14.65 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 77.19 میلیارد تومان .
 • 2- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 24.37 میلیارد تومان .
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 7.57 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 6.41 میلیارد تومان .
 • 5- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با برآیند ورود پول درشت 5.09 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 106.64 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29.09 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 28.48 میلیارد تومان .
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 11.89 میلیارد تومان .
 • 5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 11.84 میلیارد تومان .
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران سه شنبه، 6 اردیبهشت1401
  • برترین حجم مشکوک های امروز
  • 1- نماد غشهداب با حجم معاملات 259.35 میلیون سهم .
  • 2- نماد فاراك با حجم معاملات 392.36 میلیون سهم .
  • 3- نماد تاپيكو با حجم معاملات 36.50 میلیون سهم .
  • 4- نماد لپارس با حجم معاملات 5.28 میلیون سهم .
  • 5- نماد دسانكو با حجم معاملات 39.27 میلیون سهم .
 •  طلا و جواهر
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز
  • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 84.08 میلیارد تومان .
  • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 44.12 میلیارد تومان .
  • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 34.65 میلیارد تومان .
  • 4- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 29.03 میلیارد تومان .
  • 5- نماد غشهداب با برآیند ورود پول درشت 26.16 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز
  • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 31.21 میلیارد تومان .
  • 2- نماد فاراك با برآیند خروج پول درشت 29.31 میلیارد تومان .
  • 3- نماد دسانكو با برآیند خروج پول درشت 21.72 میلیارد تومان .
  • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 11.85 میلیارد تومان .
  • 5- نماد رمپنا با برآیند خروج پول درشت 11.67 میلیارد تومان .
  • طلا و جواهر
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 156.91 میلیارد تومان .
  • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 24.57 میلیارد تومان .
  • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 22.67 میلیارد تومان .
  • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 14.62 میلیارد تومان .
  • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند ورود پول درشت 8.30 میلیارد تومان .
 •  
  • طلا و جواهر
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند خروج پول درشت 30.47 میلیارد تومان .
  • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 23.36 میلیارد تومان .
  • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 21.08 میلیارد تومان .
  • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 13.22 میلیارد تومان .
  • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند خروج پول درشت 12.24 میلیارد تومان .
  • __________________________________________
  • به گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران دوشنبه، 5 اردیبهشت 140
  • برترین حجم مشکوک های امروز
   
  • برترین حجم مشکوک های امروز
  • 1- نماد فزر با حجم معاملات 52.22 میلیون سهم .
  • 2- نماد فاراك با حجم معاملات 442.38 میلیون سهم .
  • 3- نماد رمپنا با حجم معاملات 38.61 میلیون سهم .
  • 4- نماد بترانس با حجم معاملات 191.81 میلیون سهم .
  • 5- نماد سنير با حجم معاملات 12.00 میلیون سهم .
  تحرکات بازار بورس
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز
  • 1- نماد فاراك با برآیند ورود پول درشت 42.85 میلیارد تومان .
  • 2- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 42.78 میلیارد تومان .
  • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 34.27 میلیارد تومان .
  • 4- نماد رمپنا با برآیند ورود پول درشت 17.04 میلیارد تومان .
  • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 16.08 میلیارد تومان .
  تحرکات بازار بورس
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز
  • 1- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 66.93 میلیارد تومان .
  • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 19.07 میلیارد تومان .
  • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 16.54 میلیارد تومان .
  • 4- نماد واميد با برآیند خروج پول درشت 16.35 میلیارد تومان .
  • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 13.29 میلیارد تومان .
  تحرکات بازار بورس
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 40.41 میلیارد تومان .
  • 2- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 39.86 میلیارد تومان .
  • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 18.93 میلیارد تومان .
  • 4- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند ورود پول درشت 14.92 میلیارد تومان .
  • 5- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 14.59 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 56.53 میلیارد تومان .
  • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 24.24 میلیارد تومان .
  • 3- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 12.89 میلیارد تومان .
  • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 12.62 میلیارد تومان .
  • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 12.22 میلیارد تومان .
  • برترین حجم مشکوک های امروز
  • 1- نماد سپيد با حجم معاملات 32 64 میلیون سهم   
  • 2- نماد زاگرس با حجم معاملات 3 71 میلیون سهم   
  • 3- نماد صبا با حجم معاملات 121 06 میلیون سهم   
  • 4- نماد فسبزوار با حجم معاملات 18 70 میلیون سهم   
  • 5- نماد سيمرغ با حجم معاملات 17 10 میلیون سهم   
  • لایو ترید
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز
  • 1- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 16 11 میلیارد تومان   
  • 2- صندوق فيروزا با برآیند ورود پول درشت 10 32 میلیارد تومان   
  • 3- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 9 30 میلیارد تومان   
  • 4- نماد حتايد با برآیند ورود پول درشت 5 83 میلیارد تومان   
  لایو ترید 
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز
  • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 51 38 میلیارد تومان   
  • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 42 68 میلیارد تومان   
  • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 36 22 میلیارد تومان   
  • 4- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 26 55 میلیارد تومان   
  • 5- صندوق آكورد با برآیند خروج پول درشت 21 42 میلیارد تومان   
  • لایو ترید
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 6 20 میلیارد تومان   
  • 2- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5 37 میلیارد تومان   
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 132 49 میلیارد تومان   
  • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 96 98 میلیارد تومان   
  • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 66 78 میلیارد تومان   
  • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 23 92 میلیارد تومان   
  • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 23 53 میلیارد تومان   
   
 •  
  • 1- نماد دارا يكم با حجم معاملات 45.62 میلیون سهم .
  • 2- نماد وبانك با حجم معاملات 118.43 میلیون سهم .
  • 3- نماد وپارس با حجم معاملات 430.62 میلیون سهم .
  • 4- نماد وتوصا با حجم معاملات 80.87 میلیون سهم .
  • 5- نماد سپيد با حجم معاملات 35.45 میلیون سهم .
  تحرکات بازار
  • سنگین ترین خرید های درشت امروز
  • 1- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 103.26 میلیارد تومان .
  • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 102.89 میلیارد تومان .
  • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 84.00 میلیارد تومان .
  • 4- نماد وبانك با برآیند ورود پول درشت 22.42 میلیارد تومان .
  • 5- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 18.41 میلیارد تومان .
  تحرکات بازار
  • سنگین ترین فروش های درشت امروز
  • 1- نماد چكارن با برآیند خروج پول درشت 14.98 میلیارد تومان .
  • 2- نماد هماي با برآیند خروج پول درشت 12.47 میلیارد تومان .
  • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 11.91 میلیارد تومان .
  • 4- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 10.77 میلیارد تومان .
  • 5- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 9.90 میلیارد تومان .
   تحرکات بازار
  • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 187.71 میلیارد تومان .
  • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 59.64 میلیارد تومان .
  • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 30.89 میلیارد تومان .
  • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 15.86 میلیارد تومان .
  • 5- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5.53 میلیارد تومان .
  • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
  • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29.94 میلیارد تومان .
  • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 26.75 میلیارد تومان .
  • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 25.46 میلیارد تومان .
  • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 17.34 میلیارد تومان .
  • 5- گروه محصولات كاغذي با برآیند خروج پول درشت 14.76 میلیارد تومان .
تحلیل بازار بورس
تحلیل بازار بورس
تحلیل بازار بورس
تحلیل بازار بورس
نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه بازار بورس شامل معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی ، مختلط و درآمد ثابت
نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه بازار بورس شامل معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی ، مختلط و درآمد ثابت
آموزش بورس
آموزش بورس
آموزش بورس
آموزش بورس
آموزش بورس
آموزش بورس
تحرکات بازار بورس
تحرکات بازار بورس
شاخص بورس
شاخص بورس
شاخص بورس
شاخص بورس
آموزش بورس
آموزش بورس
آموزش بورس
آموزش بورس
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا