دسته‌بندی نشده

گزارش  جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران یکشنبه ، 1 اردیبهشت 140

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد سپيد با حجم معاملات 32 64 میلیون سهم   
 • 2- نماد زاگرس با حجم معاملات 3 71 میلیون سهم   
 • 3- نماد صبا با حجم معاملات 121 06 میلیون سهم   
 • 4- نماد فسبزوار با حجم معاملات 18 70 میلیون سهم   
 • 5- نماد سيمرغ با حجم معاملات 17 10 میلیون سهم   
 • لایو ترید
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 16 11 میلیارد تومان   
 • 2- صندوق فيروزا با برآیند ورود پول درشت 10 32 میلیارد تومان   
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 9 30 میلیارد تومان   
 • 4- نماد حتايد با برآیند ورود پول درشت 5 83 میلیارد تومان   
لایو ترید
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 51 38 میلیارد تومان   
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 42 68 میلیارد تومان   
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 36 22 میلیارد تومان   
 • 4- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 26 55 میلیارد تومان   
 • 5- صندوق آكورد با برآیند خروج پول درشت 21 42 میلیارد تومان   
 • لایو ترید
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 6 20 میلیارد تومان   
 • 2- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5 37 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 132 49 میلیارد تومان   
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 96 98 میلیارد تومان   
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 66 78 میلیارد تومان   
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 23 92 میلیارد تومان   
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 23 53 میلیارد تومان   
 • __________________________________________
 • 12:29:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 12:28:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان  
 • 12:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن  
 • 12:27:56؛ حجم مشکوک در نماد دپارس  
 • 12:27:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 12:26:42؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب  
 • 12:26:16؛ حجم مشکوک در نماد دسينا  
 • 12:26:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 12:26:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم  
 • 12:25:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو  
 • 12:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرديس  
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 12:24:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك  
 • 12:24:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكشت  
 • 12:23:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 12:23:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غاذر  
 • 12:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 12:22:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو  
 • 12:21:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري  
 • 12:20:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك  
 • 12:19:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد  
 • 12:19:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 12:19:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پرديس  
 • 12:18:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا  
 • 12:17:56؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو  
 • 12:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر  
 • 12:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر  
 • 12:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو  
 • 12:16:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 12:16:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار  
 • 12:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا  
 • 12:14:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 12:14:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس  
 • 12:12:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا  
 • 12:12:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش  
 • 12:11:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر  
 • 12:08:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد  
 • 12:07:49؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر  
 • 12:07:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وهامون  
 • 12:07:28؛ حجم مشکوک در نماد داوه  
 • 12:07:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجام  
 • 12:06:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كزغال  
 • 12:04:49؛ حجم مشکوک در نماد دشيري  
 • 12:02:48؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كاذر  
 • 12:02:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور  
 • 12:02:48؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كاذر  
 • 12:02:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا  
 • 12:01:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن  
 • 11:59:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور  
 • 11:58:49؛ حجم مشکوک در نماد خاهن  
 • 11:57:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن  
 • 11:57:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين  
 • 11:56:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا  
 • 11:56:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا  
 • 11:56:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 11:55:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان  
 • 11:54:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين  
 • 11:53:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسيا  
 • 11:52:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 11:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد  
 • 11:50:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد  
 • 11:49:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد  
 • 11:48:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس  
 • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 11:48:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس  
 • 11:47:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 11:47:17؛ حجم مشکوک در نماد ساراب  
 • 11:46:05؛ حجم مشکوک در نماد غاذر  
 • 11:45:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسينا  
 • 11:45:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان  
 • 11:44:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 11:43:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 11:43:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه  
 • 11:43:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا  
 • 11:42:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود  
 • 11:42:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فوكا  
 • 11:42:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس  
 • 11:41:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گكوثر  
 • 11:40:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل  
 • 11:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 11:38:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد  
 • 11:38:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 11:38:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه  
 • 11:37:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك  
 • 11:37:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپرور  
 • 11:36:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان  
 • 11:36:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد  
 • 11:35:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم  
 • 11:35:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 11:35:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 11:35:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قپيرا  
 • 11:35:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم  
 • 11:35:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قپيرا  
 • 11:35:11؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تليسه  
 • 11:33:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 11:33:22؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ  
 • 11:33:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب  
 • 11:32:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه  
 • 11:31:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن  
 • 11:29:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 11:29:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس  
 • 11:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت  
 • 11:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو  
 • 11:27:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو  
 • 11:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 11:25:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 11:25:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان  
 • 11:24:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 11:24:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين  
 • 11:24:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك  
 • 11:24:07؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 11:23:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 11:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دفارا  
 • 11:23:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 11:23:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 11:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 11:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ  
 • 11:23:05؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 11:23:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ  
 • 11:22:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 11:22:31؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس  
 • 11:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 11:22:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجر  
 • 11:21:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار  
 • 11:21:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر  
 • 11:20:51؛ حجم مشکوک در نماد افرا  
 • 11:20:51؛ حجم مشکوک در نماد ثهام  
 • 11:20:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين  
 • 11:19:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 11:19:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 11:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 11:19:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 11:18:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكبير  
 • 11:18:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيسون  
 • 11:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 11:18:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس  
 • 11:18:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 11:17:51؛ حجم مشکوک در نماد حخزر  
 • 11:17:51؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان  
 • 11:17:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 11:17:39؛ حجم مشکوک در نماد غاذر  
 • 11:15:07؛ حجم مشکوک در نماد لخانه  
 • 11:15:05؛ حجم مشکوک در نماد لخانه  
 • 11:14:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 11:13:41؛ حجم مشکوک در نماد سپيد  
 • 11:13:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان  
 • 11:13:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 11:13:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس  
 • 11:13:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 11:13:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس  
 • 11:12:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير  
 • 11:12:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثفارس  
 • 11:12:09؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه  
 • 11:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش  
 • 11:11:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبجنو  
 • 11:11:33؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان  
 • 11:11:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بجهرم  
 • 11:09:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنورد  
 • 11:07:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 11:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 11:07:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 11:06:51؛ حجم مشکوک در نماد ساينا  
 • 11:06:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثقزوي  
 • 11:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو  
 • 11:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان  
 • 11:06:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو  
 • 11:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد  
 • 11:05:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتوكا  
 • 11:04:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 11:04:23؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه  
 • 11:04:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 11:03:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي  
 • 11:02:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن  
 • 11:02:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش  
 • 11:02:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد  
 • 11:00:57؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي  
 • 11:00:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبهرن  
 • 10:59:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش  
 • 10:59:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن  
 • 10:57:42؛ حجم مشکوک در نماد كترام  
 • 10:57:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 10:56:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا  
 • 10:56:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس  
 • 10:56:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 10:55:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس  
 • 10:55:38؛ حجم مشکوک در نماد وارس  
 • 10:55:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري  
 • 10:54:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثقزوي  
 • 10:53:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفپارس  
 • 10:53:56؛ حجم مشکوک در نماد ساذري  
 • 10:53:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ  
 • 10:53:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 10:52:40؛ حجم مشکوک در نماد سباقر  
 • 10:51:58؛ حجم مشکوک در نماد غگيلا  
 • 10:51:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر  
 • 10:51:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسيا  
 • 10:50:47؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار  
 • 10:50:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بجهرم  
 • 10:49:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ  
 • 10:49:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير  
 • 10:48:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا  
 • 10:47:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبهان  
 • 10:45:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن  
 • 10:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 10:45:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن  
 • 10:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 10:45:15؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن  
 • 10:44:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 10:44:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 10:44:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما  
 • 10:44:20؛ حجم مشکوک در نماد شكام  
 • 10:44:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما  
 • 10:44:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو  
 • 10:43:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم  
 • 10:42:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 10:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:42:43؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو  
 • 10:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو  
 • 10:41:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير  
 • 10:41:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 10:40:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 10:40:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 10:39:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس  
 • 10:39:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس  
 • 10:39:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد سباقر  
 • 10:39:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس  
 • 10:39:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد سباقر  
 • 10:39:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران  
 • 10:38:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 10:38:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر  
 • 10:38:37؛ حجم مشکوک در نماد وتوس  
 • 10:38:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 10:38:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر  
 • 10:38:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر  
 • 10:38:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 10:38:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 10:37:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 10:37:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 10:37:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 10:37:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو  
 • 10:37:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خشرق  
 • 10:37:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:37:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خشرق  
 • 10:36:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاور  
 • 10:36:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاي  
 • 10:36:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي  
 • 10:35:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 10:33:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان  
 • 10:33:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 10:32:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان  
 • 10:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثرود  
 • 10:31:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 10:31:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثزاگرس  
 • 10:31:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 10:30:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران  
 • 10:30:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:29:54؛ حجم مشکوک در نماد ميهن  
 • 10:28:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فجر  
 • 10:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 10:27:32؛ حجم مشکوک در نماد سباقر  
 • 10:27:24؛ حجم مشکوک در نماد سباقر  
 • 10:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 10:26:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي  
 • 10:25:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 10:25:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير  
 • 10:25:35؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين  
 • 10:25:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير  
 • 10:24:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي  
 • 10:23:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا  
 • 10:23:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب  
 • 10:23:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 10:23:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي  
 • 10:23:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس  
 • 10:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند  
 • 10:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم  
 • 10:21:36؛ حجم مشکوک در نماد پكوير  
 • 10:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلعاب  
 • 10:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم  
 • 10:21:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير  
 • 10:20:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم  
 • 10:20:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا  
 • 10:20:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو  
 • 10:19:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد  
 • 10:19:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد  
 • 10:19:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فالوم  
 • 10:18:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيسون  
 • 10:17:58؛ حجم مشکوک در نماد وهور  
 • 10:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:17:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان  
 • 10:16:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكبير  
 • 10:15:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3  
 • 10:15:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 10:15:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 10:15:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس  
 • 10:14:16؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار  
 • 10:14:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 10:14:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين  
 • 10:14:00؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار  
 • 10:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:13:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر  
 • 10:12:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان  
 • 10:11:52؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو  
 • 10:11:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشوكو  
 • 10:11:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار  
 • 10:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكبهمن  
 • 10:11:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشوكو  
 • 10:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكبهمن  
 • 10:11:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 10:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان  
 • 10:10:50؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن  
 • 10:10:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز  
 • 10:08:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غبهنوش  
 • 10:08:37؛ حجم مشکوک در نماد وجامي  
 • 10:08:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران  
 • 10:07:57؛ حجم مشکوک در نماد پكوير  
 • 10:07:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 10:07:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وساخت  
 • 10:07:17؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند  
 • 10:07:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام  
 • 10:06:57؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز  
 • 10:06:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار  
 • 10:06:27؛ حجم مشکوک در نماد بكهنوج  
 • 10:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور  
 • 10:05:03؛ حجم مشکوک در نماد شسينا  
 • 10:04:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاپكيش  
 • 10:04:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير  
 • 10:04:02؛ حجم مشکوک در نماد كترام  
 • 10:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 10:03:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دجابر  
 • 10:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا  
 • 10:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان  
 • 10:02:49؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو  
 • 10:02:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس  
 • 10:02:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشوكو  
 • 10:01:01؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي  
 • 10:00:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سفاسي  
 • 10:00:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 10:00:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سفاسي  
 • 09:59:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 09:59:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:59:22؛ حجم مشکوک در نماد وصنعت  
 • 09:59:14؛ حجم مشکوک در نماد نطرين  
 • 09:59:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله  
 • 09:58:49؛ حجم مشکوک در نماد كترام  
 • 09:58:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 09:58:32؛ حجم مشکوک در نماد داسوه  
 • 09:58:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آبادا  
 • 09:57:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو  
 • 09:56:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران  
 • 09:55:31؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن  
 • 09:55:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين  
 • 09:54:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:53:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساراب  
 • 09:53:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 09:53:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبادا  
 • 09:52:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 09:52:47؛ حجم مشکوک در نماد اوان  
 • 09:52:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 09:52:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران  
 • 09:52:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال  
 • 09:52:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان  
 • 09:52:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس  
 • 09:52:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:52:22؛ حجم مشکوک در نماد اتكام  
 • 09:52:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:52:01؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد  
 • 09:51:53؛ حجم مشکوک در نماد وآوا  
 • 09:51:39؛ حجم مشکوک در نماد وشمال  
 • 09:51:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 09:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 09:50:51؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي  
 • 09:50:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:50:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ديران  
 • 09:50:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين  
 • 09:50:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 09:49:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وهور  
 • 09:49:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير  
 • 09:48:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:47:49؛ حجم مشکوک در نماد سخاش  
 • 09:47:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:47:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 09:46:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت  
 • 09:45:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم  
 • 09:45:35؛ حجم مشکوک در نماد آبادا  
 • 09:45:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش  
 • 09:45:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:45:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 09:44:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير  
 • 09:44:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير  
 • 09:43:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور  
 • 09:42:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:42:37؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس  
 • 09:42:37؛ حجم مشکوک در نماد پرديس  
 • 09:42:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور  
 • 09:42:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود  
 • 09:42:29؛ حجم مشکوک در نماد پكوير  
 • 09:42:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود  
 • 09:42:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير  
 • 09:42:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 09:42:04؛ حجم مشکوک در نماد سفارود  
 • 09:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود  
 • 09:40:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز  
 • 09:39:52؛ حجم مشکوک در نماد سخوز  
 • 09:39:38؛ حجم مشکوک در نماد سفارود  
 • 09:39:21؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا  
 • 09:39:14؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز  
 • 09:39:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 09:38:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا  
 • 09:38:54؛ حجم مشکوک در نماد كساوه  
 • 09:38:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پكوير  
 • 09:38:45؛ حجم مشکوک در نماد سخوز  
 • 09:38:39؛ حجم مشکوک در نماد مرقام  
 • 09:38:13؛ حجم مشکوک در نماد شليا  
 • 09:38:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:38:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثقزوي  
 • 09:37:53؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد  
 • 09:37:49؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك  
 • 09:37:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شغدير  
 • 09:37:21؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور  
 • 09:37:20؛ حجم مشکوک در نماد كپارس  
 • 09:37:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ريشمك  
 • 09:37:09؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ  
 • 09:37:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:36:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 09:36:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو  
 • 09:36:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس  
 • 09:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 09:35:37؛ حجم مشکوک در نماد زشريف  
 • 09:35:32؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ  
 • 09:35:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 09:35:01؛ حجم مشکوک در نماد ساراب  
 • 09:34:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 09:34:37؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي  
 • 09:34:32؛ حجم مشکوک در نماد سپيد  
 • 09:34:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت  
 • 09:34:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:34:22؛ حجم مشکوک در نماد پلوله  
 • 09:34:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:34:12؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش  
 • 09:34:12؛ حجم مشکوک در نماد وپترو  
 • 09:33:53؛ حجم مشکوک در نماد فجر  
 • 09:33:46؛ حجم مشکوک در نماد وثنو  
 • 09:33:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران  
 • 09:33:26؛ حجم مشکوک در نماد وشمال  
 • 09:33:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران  
 • 09:33:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وشمال  
 • 09:33:07؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه  
 • 09:32:43؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش  
 • 09:31:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما  
 • 09:31:15؛ حجم مشکوک در نماد افرا  
 • 09:31:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما  
 • 09:31:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا  
 • 09:30:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت  
 • 09:30:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:30:39؛ حجم مشکوک در نماد خنصير  
 • 09:30:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:30:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 09:30:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شصدف  
 • 09:30:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 09:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 09:27:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا  
 • 09:27:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان  
 • 09:27:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا  
 • 09:27:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:27:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپيد  
 • 09:27:25؛ حجم مشکوک در نماد ديران  
 • 09:27:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر  
 • 09:27:06؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس  
 • 09:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور  
 • 09:26:59؛ حجم مشکوک در نماد زقيام  
 • 09:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور  
 • 09:26:45؛ حجم مشکوک در نماد وآذر  
 • 09:26:14؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي  
 • 09:26:08؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثقزوي  
 • 09:25:51؛ حجم مشکوک در نماد كپشير  
 • 09:25:45؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم  
 • 09:25:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا  
 • 09:25:15؛ حجم مشکوک در نماد لسرما  
 • 09:25:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار  
 • 09:25:02؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما  
 • 09:24:57؛ حجم مشکوک در نماد پكوير  
 • 09:24:51؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ  
 • 09:24:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست  
 • 09:24:06؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر  
 • 09:23:55؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما  
 • 09:23:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:23:44؛ حجم مشکوک در نماد قيستو  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس  
 • 09:23:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام  
 • 09:23:06؛ حجم مشکوک در نماد ثرود  
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي  
 • 09:22:53؛ حجم مشکوک در نماد خفولا  
 • 09:22:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان  
 • 09:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس  
 • 09:22:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا  
 • 09:21:50؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر  
 • 09:21:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود  
 • 09:21:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:21:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه  
 • 09:21:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا  
 • 09:20:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران  
 • 09:20:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلوله  
 • 09:20:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا  
 • 09:20:24؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران  
 • 09:20:16؛ حجم مشکوک در نماد كصدف  
 • 09:20:05؛ حجم مشکوک در نماد دجابر  
 • 09:20:04؛ حجم مشکوک در نماد صبا  
 • 09:19:54؛ حجم مشکوک در نماد پلوله  
 • 09:19:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان  
 • 09:19:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:19:20؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب  
 • 09:19:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدبير  
 • 09:18:52؛ حجم مشکوک در نماد گشان  
 • 09:18:41؛ حجم مشکوک در نماد پكوير  
 • 09:18:35؛ حجم مشکوک در نماد كدما  
 • 09:18:35؛ حجم مشکوک در نماد توسن  
 • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان  
 • 09:17:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:17:48؛ حجم مشکوک در نماد غپاك  
 • 09:17:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاهن  
 • 09:17:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما  
 • 09:17:36؛ حجم مشکوک در نماد سفار  
 • 09:17:30؛ حجم مشکوک در نماد كصدف  
 • 09:17:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما  
 • 09:17:02؛ حجم مشکوک در نماد خاور  
 • 09:16:59؛ حجم مشکوک در نماد افرا  
 • 09:16:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي  
 • 09:16:19؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو  
 • 09:16:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر  
 • 09:16:09؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا  
 • 09:16:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر  
 • 09:15:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر  
 • 09:15:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا  
 • 09:15:55؛ حجم مشکوک در نماد دجابر  
 • 09:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر  
 • 09:15:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دجابر  
 • 09:15:45؛ حجم مشکوک در نماد دجابر  
 • 09:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر  
 • 09:15:36؛ حجم مشکوک در نماد قچار  
 • 09:15:29؛ حجم مشکوک در نماد دجابر  
 • 09:15:22؛ حجم مشکوک در نماد دجابر  
 • 09:14:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:14:52؛ حجم مشکوک در نماد وپست  
 • 09:14:43؛ حجم مشکوک در نماد غدام  
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد زماهان  
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا  
 • 09:14:08؛ حجم مشکوک در نماد وبانك  
 • 09:14:03؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم  
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد خاهن  
 • 09:13:08؛ حجم مشکوک در نماد شفا  
 • 09:13:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:12:52؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار  
 • 09:12:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غدام  
 • 09:12:49؛ حجم مشکوک در نماد كطبس  
 • 09:12:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غدام  
 • 09:12:31؛ حجم مشکوک در نماد پلوله  
 • 09:12:28؛ حجم مشکوک در نماد شسينا  
 • 09:12:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور  
 • 09:12:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:12:03؛ حجم مشکوک در نماد وملي  
 • 09:11:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:11:27؛ حجم مشکوک در نماد غدام  
 • 09:11:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت  
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو  
 • 09:11:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت  
 • 09:11:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا  
 • 09:11:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد تليسه  
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد صبا  
 • 09:10:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك  
 • 09:10:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام  
 • 09:10:20؛ حجم مشکوک در نماد غدام  
 • 09:10:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين  
 • 09:10:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:09:20؛ حجم مشکوک در نماد فجر  
 • 09:09:11؛ حجم مشکوک در نماد زملارد  
 • 09:09:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكرمان  
 • 09:08:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:07:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس  
 • 09:07:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد سفارود  
 • 09:07:26؛ حجم مشکوک در نماد لپارس  
 • 09:07:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم  
 • 09:07:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 09:06:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار  
 • 09:06:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 09:06:14؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس  
 • 09:06:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 09:06:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 09:06:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:05:58؛ حجم مشکوک در نماد ورنا  
 • 09:05:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:05:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا  
 • 09:05:29؛ حجم مشکوک در نماد پلوله  
 • 09:05:27؛ حجم مشکوک در نماد پلوله  
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:05:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام  
 • 09:04:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:04:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم  
 • 09:04:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا  
 • 09:03:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا  
 • 09:03:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا  
 • 09:03:32؛ حجم مشکوک در نماد سفارود  
 • 09:03:28؛ حجم مشکوک در نماد سفارود  
 • 09:03:19؛ حجم مشکوک در نماد صبا  
 • 09:03:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد  
 • 09:03:05؛ حجم مشکوک در نماد شسينا  
 • 09:03:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 09:02:59؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ  
 • 09:02:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 09:02:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا  
 • 09:02:52؛ حجم مشکوک در نماد خاهن  
 • 09:02:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خاهن  
 • 09:02:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خاهن  
 • 09:02:37؛ حجم مشکوک در نماد خاهن  
 • 09:02:04؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار  
 • 09:01:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود  
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پلوله  
 • 09:01:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن  
 • 09:01:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد نمرينو  
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد خاهن  
 • 09:01:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد نمرينو  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد وپست  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي  
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد وپست  
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي  
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي  
 • 09:00:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست  
 • __________________________________________
 • پیش گشایش
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 72 55 میلیارد تومان   
 • 2- نماد ماديرا با ارزش صف خرید 57 17 میلیارد تومان   
 • 3- نماد ثاميد با ارزش صف خرید 49 33 میلیارد تومان   
 • 4- نماد خاهن با ارزش صف خرید 49 16 میلیارد تومان   
 • 5- نماد دجابر با ارزش صف خرید 47 72 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد سنير با ارزش صف فروش 13 76 میلیارد تومان   
 • 2- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 13 35 میلیارد تومان   
 • 3- نماد زاگرس با ارزش صف فروش 5 26 میلیارد تومان   
 • 4- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4 04 میلیارد تومان   
 • 5- نماد سفارود با ارزش صف فروش 3 56 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد دارو با ارزش صف خرید 3 39 میلیارد تومان   
 • 2- نماد فجر با ارزش صف خرید 22 50 میلیارد تومان   
 • 3- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 8 04 میلیارد تومان   
 • 4- نماد داسوه با ارزش صف خرید 4 07 میلیارد تومان   
 • 5- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 14 79 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد زاگرس با ارزش صف فروش 5 26 میلیارد تومان   
 • 2- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 13 35 میلیارد تومان   
 • 3- نماد وزمين با ارزش صف فروش 2 72 میلیارد تومان   
 • 4- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4 04 میلیارد تومان   
 • 5- نماد سفارود با ارزش صف فروش 3 56 میلیارد تومان   
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 107 18 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید  
 • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 72 08 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید  
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 61 75 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید  
 • 4- گروه توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري با تقاضا ی 56 98 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید  
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 56 47 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید  
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -8 44 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش  
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با عرضه ی -4 33 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش  
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1 96 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش  
 • 4- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با عرضه ی -0 87 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش  
 • 5- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -0 84 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش  
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد دارا يكم با حجم معاملات 45 62 میلیون سهم   
 • 2- نماد وبانك با حجم معاملات 118 43 میلیون سهم   
 • 3- نماد وپارس با حجم معاملات 430 62 میلیون سهم   
 • 4- نماد وتوصا با حجم معاملات 80 87 میلیون سهم   
 • 5- نماد سپيد با حجم معاملات 35 45 میلیون سهم   
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 103 26 میلیارد تومان   
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 102 89 میلیارد تومان   
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 84 00 میلیارد تومان   
 • 4- نماد وبانك با برآیند ورود پول درشت 22 42 میلیارد تومان   
 • 5- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 18 41 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد چكارن با برآیند خروج پول درشت 14 98 میلیارد تومان   
 • 2- نماد هماي با برآیند خروج پول درشت 12 47 میلیارد تومان   
 • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 11 91 میلیارد تومان   
 • 4- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 10 77 میلیارد تومان   
 • 5- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 9 90 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 187 71 میلیارد تومان   
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 59 64 میلیارد تومان   
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 30 89 میلیارد تومان   
 • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 15 86 میلیارد تومان   
 • 5- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5 53 میلیارد تومان   
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29 94 میلیارد تومان   
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 26 75 میلیارد تومان   
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 25 46 میلیارد تومان   
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 17 34 میلیارد تومان   
 • 5- گروه محصولات كاغذي با برآیند خروج پول درشت 14 76 میلیارد تومان   
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا