اقتصادبازاربورستابلو خوانیتحلیل تکنیکال

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد سيمرغ با حجم معاملات 77.75 میلیون سهم .
 • 2- نماد غبشهر با حجم معاملات 256.53 میلیون سهم .
 • 3- نماد كدما با حجم معاملات 13.13 میلیون سهم .
 • 4- نماد غكورش با حجم معاملات 21.62 میلیون سهم .
 • 5- نماد زماهان با حجم معاملات 65.54 میلیون سهم .
تحرکات بورس
تحرکات بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 14.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خودكفا با برآیند ورود پول درشت 13.68 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خپارس با برآیند ورود پول درشت 13.55 میلیارد تومان .
 • 4- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 13.06 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شكام با برآیند ورود پول درشت 12.05 میلیارد تومان .
تحرکات بورس
تحرکات بورس
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 43.80 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 38.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سيمرغ با برآیند خروج پول درشت 31.98 میلیارد تومان .
 • 4- نماد زپارس با برآیند خروج پول درشت 21.05 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 19.22 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 12.39 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 9.67 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 9.07 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشين آلات و تجهيزات با برآیند ورود پول درشت 6.27 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 5.68 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 86.64 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 68.46 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 48.03 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 47.63 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 32.29 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق.
 • 12:28:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحافظ.
 • 12:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساخت.
 • 12:27:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فافزا.
 • 12:27:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وساخت.
 • 12:27:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فافزا.
 • 12:27:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وساخت.
 • 12:27:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل.
 • 12:26:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پخش.
 • 12:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرينگ.
 • 12:26:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 12:26:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پخش.
 • 12:26:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 12:25:53؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وآذر.
 • 12:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 12:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پخش.
 • 12:25:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام.
 • 12:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پخش.
 • 12:24:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 12:22:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 12:22:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 12:21:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:21:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 12:21:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:21:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 12:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 12:21:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:20:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 12:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 12:19:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 12:19:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسعدي.
 • 12:19:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 12:19:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 12:19:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه.
 • 12:18:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 12:18:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 12:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 12:17:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 12:17:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 12:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 12:16:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا.
 • 12:15:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 12:15:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دبالك.
 • 12:15:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو.
 • 12:15:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دبالك.
 • 12:14:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافزا.
 • 12:12:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 12:12:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 12:11:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 12:11:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك.
 • 12:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز.
 • 12:09:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلپا.
 • 12:09:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز.
 • 12:09:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشرق.
 • 12:08:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 12:07:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تاصيكو.
 • 12:07:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامان.
 • 12:07:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 12:07:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامان.
 • 12:07:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساروج.
 • 12:07:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 12:07:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامان.
 • 12:07:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 12:07:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 12:04:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 12:03:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زملارد.
 • 12:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد قصفها.
 • 12:03:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زملارد.
 • 12:03:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 12:02:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه.
 • 12:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها.
 • 12:01:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شصفها.
 • 12:00:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت.
 • 12:00:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام.
 • 11:59:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 11:58:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو.
 • 11:57:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 11:57:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها.
 • 11:57:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:57:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصدف.
 • 11:57:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاوه.
 • 11:55:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 11:55:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دزهراوي.
 • 11:54:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملي.
 • 11:54:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 11:53:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد دپارس.
 • 11:51:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكشا.
 • 11:51:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكام.
 • 11:51:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران.
 • 11:51:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 11:51:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 11:49:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 11:49:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تكشا.
 • 11:49:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 11:47:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:47:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين.
 • 11:46:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 11:45:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمارگ.
 • 11:45:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور.
 • 11:45:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 11:44:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگرجي.
 • 11:44:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:44:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگرجي.
 • 11:44:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 11:43:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:41:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:41:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:41:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:40:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:38:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكشا.
 • 11:37:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكشا.
 • 11:37:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تكشا.
 • 11:37:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 11:35:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:33:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمينو.
 • 11:33:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 11:31:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 11:31:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:31:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:31:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:30:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:30:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر.
 • 11:29:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:28:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد.
 • 11:27:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:27:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دفرا.
 • 11:27:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 11:27:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد.
 • 11:26:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 11:26:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام.
 • 11:26:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 11:26:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 11:25:07؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق فردا.
 • 11:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 11:23:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 11:23:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 11:23:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك.
 • 11:23:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 11:22:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 11:21:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:21:32؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خشرق.
 • 11:21:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 11:21:32؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خشرق.
 • 11:21:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:20:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي.
 • 11:20:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:19:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاژن.
 • 11:18:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:18:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 11:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:18:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومشان.
 • 11:18:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 11:18:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومشان.
 • 11:18:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 11:18:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دالبر.
 • 11:18:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 11:17:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبينا.
 • 11:17:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرام.
 • 11:17:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 11:17:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:17:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 11:17:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:16:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:16:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 11:16:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:16:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:15:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 11:15:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپيام.
 • 11:14:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ستران.
 • 11:13:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 11:13:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 11:12:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:10:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشگزا.
 • 11:09:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوي.
 • 11:09:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 11:09:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:08:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 11:08:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم.
 • 11:08:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 11:08:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك.
 • 11:07:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خكمك.
 • 11:07:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:07:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:06:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران.
 • 11:05:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 11:05:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 11:05:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:05:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:04:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران.
 • 11:04:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:04:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:03:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 11:02:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 11:02:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكاپا.
 • 11:02:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 11:02:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك.
 • 11:01:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 11:01:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 11:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 11:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 11:00:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 10:59:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فگستر.
 • 10:59:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 10:58:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 10:58:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرچشمه.
 • 10:58:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير.
 • 10:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 10:57:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 10:57:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كلر.
 • 10:57:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرچشمه.
 • 10:56:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حفاري.
 • 10:56:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 10:56:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 10:55:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت.
 • 10:55:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 10:54:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 10:54:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران.
 • 10:54:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 10:54:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شكلر.
 • 10:54:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سبجنو.
 • 10:54:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 10:54:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبجنو.
 • 10:53:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 10:53:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 10:53:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 10:53:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمارگ.
 • 10:53:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 10:53:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 10:52:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 10:52:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اطلس.
 • 10:52:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 10:51:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:51:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري.
 • 10:51:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 10:50:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 10:50:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 10:50:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:50:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام.
 • 10:50:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 10:50:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام.
 • 10:49:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرانل.
 • 10:49:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 10:49:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرود.
 • 10:49:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 10:48:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 10:48:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 10:48:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 10:47:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 10:47:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 10:46:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زشگزا.
 • 10:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بفجر.
 • 10:46:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زشگزا.
 • 10:46:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورازي.
 • 10:46:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمرجان.
 • 10:45:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 10:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش.
 • 10:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد چفيبر.
 • 10:44:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساربيل.
 • 10:44:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 10:44:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد چفيبر.
 • 10:44:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چفيبر.
 • 10:44:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساربيل.
 • 10:44:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 10:43:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 10:42:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فتوسا.
 • 10:41:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 10:41:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 10:41:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 10:40:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 10:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 10:39:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغرب.
 • 10:39:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن.
 • 10:38:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 10:37:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 10:37:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيمرغ.
 • 10:37:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير.
 • 10:36:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:35:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا.
 • 10:35:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 10:35:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پسهند.
 • 10:35:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثجوان.
 • 10:35:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 10:35:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثجوان.
 • 10:35:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 10:34:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثجوان.
 • 10:34:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خشرق.
 • 10:34:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وثنو.
 • 10:34:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثجوان.
 • 10:34:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثجوان.
 • 10:34:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثجوان.
 • 10:33:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو.
 • 10:33:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 10:32:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد دفارا.
 • 10:31:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز.
 • 10:31:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق.
 • 10:31:00؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد افق.
 • 10:30:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 10:30:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 10:29:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:29:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفارس.
 • 10:29:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زماهان.
 • 10:29:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 10:28:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زيتون.
 • 10:26:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 10:26:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا.
 • 10:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا.
 • 10:24:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:24:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشريف.
 • 10:24:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر.
 • 10:24:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لازما.
 • 10:24:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 10:23:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 10:23:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فگستر.
 • 10:22:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 10:22:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهد.
 • 10:22:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 10:22:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 10:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 10:21:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:20:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:20:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد داوه.
 • 10:19:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 10:18:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك.
 • 10:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 10:16:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فالوم.
 • 10:16:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سباقر.
 • 10:16:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زمگسا.
 • 10:16:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سباقر.
 • 10:15:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 10:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 10:15:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 10:14:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:14:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فتوسا.
 • 10:14:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دجابر.
 • 10:13:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسازان.
 • 10:13:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 10:12:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 10:12:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر.
 • 10:12:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 10:12:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 10:10:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 10:10:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 10:10:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 10:10:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 10:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 10:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:10:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 10:10:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 10:09:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 10:09:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 10:09:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:08:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بنيرو.
 • 10:08:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام.
 • 10:08:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكام.
 • 10:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 10:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 10:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 10:07:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زقيام.
 • 10:07:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشگزا.
 • 10:07:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 10:07:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لازما.
 • 10:06:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 10:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس.
 • 10:05:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:05:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 10:05:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:05:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دكوثر.
 • 10:05:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:04:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:04:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فافق.
 • 10:04:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير.
 • 10:04:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم.
 • 10:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 10:04:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فمراد.
 • 10:03:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 10:03:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 10:03:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:03:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:03:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 10:03:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمارگ.
 • 10:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:03:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 10:03:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 10:03:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:02:52؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد دكيمي.
 • 10:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:02:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 10:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:02:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:02:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:01:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:01:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 10:01:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:01:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:01:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زشگزا.
 • 10:01:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:01:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهد.
 • 10:01:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دلقما.
 • 10:01:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:01:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلقما.
 • 10:01:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:00:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:00:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشگزا.
 • 10:00:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا.
 • 10:00:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 10:00:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:00:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:59:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشگزا.
 • 09:59:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:59:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم.
 • 09:59:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 09:58:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:58:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:58:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:58:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سنوين.
 • 09:57:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي.
 • 09:57:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تپكو.
 • 09:57:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:57:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:57:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:56:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع.
 • 09:56:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:56:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 09:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:56:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:55:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران.
 • 09:55:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو.
 • 09:55:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:55:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:55:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زفكا.
 • 09:55:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:55:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:54:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:54:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:54:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:54:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:54:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:54:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:54:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 09:54:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:54:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 09:54:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:53:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشرين.
 • 09:53:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:53:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بزاگرس.
 • 09:53:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كاسپين.
 • 09:52:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:52:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:52:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:52:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسازان.
 • 09:52:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:52:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 09:52:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 09:52:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حبندر.
 • 09:51:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:51:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زيتون.
 • 09:51:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وايران.
 • 09:51:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثامان.
 • 09:51:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد دشيمي.
 • 09:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:50:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسديد.
 • 09:50:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع.
 • 09:50:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:50:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دبالك.
 • 09:50:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كيمياتك.
 • 09:50:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك.
 • 09:50:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دكوثر.
 • 09:49:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشوكو.
 • 09:49:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:49:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:49:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:49:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:49:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:49:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:49:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسديد.
 • 09:49:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:49:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غاذر.
 • 09:49:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زدشت.
 • 09:49:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام.
 • 09:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد.
 • 09:49:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام.
 • 09:48:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام.
 • 09:48:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا.
 • 09:48:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال.
 • 09:48:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:48:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سشمال.
 • 09:48:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:47:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سشمال.
 • 09:47:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سشمال.
 • 09:47:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:47:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كاردان.
 • 09:47:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو.
 • 09:47:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:47:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلوله.
 • 09:47:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغدير.
 • 09:47:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وغدير.
 • 09:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر.
 • 09:46:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كتوكا.
 • 09:46:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غسالم.
 • 09:46:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 09:46:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنا.
 • 09:46:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسديد.
 • 09:46:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساپا.
 • 09:45:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 09:45:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام.
 • 09:45:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالاس.
 • 09:45:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشرين.
 • 09:45:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قشرين.
 • 09:45:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سشمال.
 • 09:45:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 09:45:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دكيمي.
 • 09:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 09:45:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:44:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر.
 • 09:44:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتوليد.
 • 09:44:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر.
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق.
 • 09:44:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش.
 • 09:44:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق.
 • 09:44:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دلقما.
 • 09:44:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 09:44:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دلقما.
 • 09:44:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 09:44:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمهرا.
 • 09:44:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دارو.
 • 09:44:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 09:44:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم.
 • 09:44:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 09:43:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:43:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ومهان.
 • 09:43:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ستران.
 • 09:43:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ومهان.
 • 09:43:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ستران.
 • 09:43:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصنا.
 • 09:43:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملي.
 • 09:42:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:42:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفرآور.
 • 09:42:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:42:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كدما.
 • 09:42:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:42:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 09:42:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم.
 • 09:42:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمينو.
 • 09:41:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:41:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:41:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دبالك.
 • 09:41:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غويتا.
 • 09:41:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:41:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:41:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:41:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ملت.
 • 09:41:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا.
 • 09:40:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سباقر.
 • 09:40:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي.
 • 09:40:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:40:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:40:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:40:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:40:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ركيش.
 • 09:40:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:40:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ركيش.
 • 09:40:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:40:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 09:40:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:40:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد زمگسا.
 • 09:40:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زمگسا.
 • 09:39:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ارفع.
 • 09:39:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:39:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 09:39:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زمگسا.
 • 09:39:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ارفع.
 • 09:39:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار.
 • 09:39:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 09:39:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار.
 • 09:39:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 09:39:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولشرق.
 • 09:39:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر.
 • 09:39:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولشرق.
 • 09:39:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساخت.
 • 09:39:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زمگسا.
 • 09:39:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:39:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:39:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپاكسا.
 • 09:39:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وكادو.
 • 09:38:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لابسا.
 • 09:38:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سدور.
 • 09:38:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سباقر.
 • 09:38:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دفارا.
 • 09:38:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:38:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سغدير.
 • 09:38:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:37:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:37:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپاها.
 • 09:37:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفرا.
 • 09:37:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمهرا.
 • 09:37:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 09:37:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتوزيع.
 • 09:37:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه.
 • 09:37:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكاوه.
 • 09:37:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوين.
 • 09:37:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:37:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوين.
 • 09:36:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كساپا.
 • 09:36:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زگلدشت.
 • 09:36:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كاسپين.
 • 09:36:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:36:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:36:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:36:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير.
 • 09:36:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فروس.
 • 09:36:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشوكو.
 • 09:36:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير.
 • 09:36:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كوير.
 • 09:36:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدور.
 • 09:36:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:36:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كوير.
 • 09:36:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدور.
 • 09:36:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بجهرم.
 • 09:36:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كوير.
 • 09:36:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دبالك.
 • 09:35:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 09:35:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كمرجان.
 • 09:35:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 09:35:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دبالك.
 • 09:35:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:35:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خمهر.
 • 09:35:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد دبالك.
 • 09:35:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا.
 • 09:35:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 09:35:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دبالك.
 • 09:35:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تليسه.
 • 09:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:35:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وثنو.
 • 09:35:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غزر.
 • 09:35:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 09:35:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دجابر.
 • 09:34:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غفارس.
 • 09:34:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 09:34:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چدن.
 • 09:34:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:34:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چدن.
 • 09:34:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ديران.
 • 09:34:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فالوم.
 • 09:34:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ددام.
 • 09:34:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد درازك.
 • 09:34:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد درازك.
 • 09:34:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك.
 • 09:33:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زملارد.
 • 09:33:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شپاكسا.
 • 09:33:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • 09:33:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكوثر.
 • 09:33:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دكوثر.
 • 09:32:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكوثر.
 • 09:32:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دكوثر.
 • 09:32:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:32:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو.
 • 09:32:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها.
 • 09:32:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو.
 • 09:32:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سصفها.
 • 09:32:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غنوش.
 • 09:32:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتماد.
 • 09:31:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكوثر.
 • 09:31:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبهار.
 • 09:31:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غالبر.
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افق.
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خنصير.
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غالبر.
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پخش.
 • 09:30:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زبينا.
 • 09:30:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيدكو.
 • 09:30:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خكمك.
 • 09:30:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي.
 • 09:30:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدبير.
 • 09:30:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكمك.
 • 09:30:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فروي.
 • 09:30:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 09:30:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كساپا.
 • 09:30:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دامين.
 • 09:30:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا.
 • 09:29:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غاذر.
 • 09:29:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 09:29:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيمرغ.
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دروز.
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحان.
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دشيمي.
 • 09:29:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد دشيمي.
 • 09:29:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحصا.
 • 09:29:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:29:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:29:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد هامرز.
 • 09:28:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپاك.
 • 09:28:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قيستو.
 • 09:28:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سباقر.
 • 09:28:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپيدار.
 • 09:28:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غچين.
 • 09:28:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين.
 • 09:28:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ركيش.
 • 09:28:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين.
 • 09:27:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين.
 • 09:27:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ريشمك.
 • 09:27:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دامين.
 • 09:27:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دامين.
 • 09:27:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساينا.
 • 09:27:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ودي.
 • 09:27:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دامين.
 • 09:27:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبشهر.
 • 09:27:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگويا.
 • 09:27:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرود.
 • 09:26:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:26:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:26:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دكيمي.
 • 09:25:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهد.
 • 09:25:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ميدكو.
 • 09:25:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهد.
 • 09:25:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:25:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خودكفا.
 • 09:25:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:25:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:25:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمينو.
 • 09:25:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلقما.
 • 09:24:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تبرك.
 • 09:24:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور.
 • 09:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 09:24:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شصفها.
 • 09:24:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ساينا.
 • 09:24:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:24:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ساينا.
 • 09:24:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 09:24:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهد.
 • 09:23:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهد.
 • 09:23:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشهد.
 • 09:23:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وآوا.
 • 09:23:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگلستا.
 • 09:23:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشوكو.
 • 09:23:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهد.
 • 09:23:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زقيام.
 • 09:22:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفولا.
 • 09:22:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمحركه.
 • 09:22:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد درهآور.
 • 09:22:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نمرينو.
 • 09:22:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:22:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نمرينو.
 • 09:22:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصنا.
 • 09:22:25؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثغرب.
 • 09:22:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وساخت.
 • 09:22:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنا.
 • 09:22:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير.
 • 09:21:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنورد.
 • 09:21:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد چفيبر.
 • 09:21:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگلپا.
 • 09:21:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سشرق.
 • 09:21:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلقما.
 • 09:21:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:21:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دلقما.
 • 09:21:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خشرق.
 • 09:21:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غصينو.
 • 09:21:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دلقما.
 • 09:20:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وآذر.
 • 09:20:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفپارس.
 • 09:20:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 09:20:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:20:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كفپارس.
 • 09:20:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد چكارن.
 • 09:20:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:20:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غنوش.
 • 09:20:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:20:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:20:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونيرو.
 • 09:19:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوير.
 • 09:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:19:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدبير.
 • 09:19:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 09:18:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زقيام.
 • 09:18:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگلپا.
 • 09:18:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد زقيام.
 • 09:18:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زقيام.
 • 09:18:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:18:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غفارس.
 • 09:18:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكمك.
 • 09:18:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:18:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غفارس.
 • 09:18:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:17:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شصفها.
 • 09:17:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غفارس.
 • 09:17:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زماهان.
 • 09:17:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شصفها.
 • 09:17:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 09:17:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثرود.
 • 09:17:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 09:17:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا.
 • 09:17:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگل.
 • 09:17:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دشيمي.
 • 09:17:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:17:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 09:17:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:17:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:16:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد قلرست.
 • 09:16:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:16:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 09:16:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خودكفا.
 • 09:16:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خودكفا.
 • 09:16:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كلوند.
 • 09:16:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:16:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قلرست.
 • 09:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت.
 • 09:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:15:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآوا.
 • 09:15:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآوا.
 • 09:15:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سغرب.
 • 09:15:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش.
 • 09:15:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وآوا.
 • 09:15:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كبافق.
 • 09:15:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:15:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شوينده.
 • 09:15:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولراز.
 • 09:15:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خودكفا.
 • 09:14:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبهار.
 • 09:14:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غديس.
 • 09:14:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلستا.
 • 09:14:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غبهار.
 • 09:14:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مفاخر.
 • 09:14:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:14:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس.
 • 09:14:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگلستا.
 • 09:14:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپينو.
 • 09:14:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگلستا.
 • 09:14:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام.
 • 09:14:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگلستا.
 • 09:14:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سدور.
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگلستا.
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خچرخش.
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق خاتم.
 • 09:14:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زقيام.
 • 09:14:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد داوه.
 • 09:14:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فتوسا.
 • 09:14:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:14:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين.
 • 09:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساخت.
 • 09:13:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:13:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلر.
 • 09:13:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تيپيكو.
 • 09:13:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلر.
 • 09:13:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوثر.
 • 09:13:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بركت.
 • 09:13:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غدام.
 • 09:13:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وساخت.
 • 09:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 09:13:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلوند.
 • 09:13:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:13:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكلر.
 • 09:13:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:13:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:12:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خساپا.
 • 09:12:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غفارس.
 • 09:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:12:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:12:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افق.
 • 09:12:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساروم.
 • 09:12:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:12:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غويتا.
 • 09:12:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:12:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:12:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فولاي.
 • 09:12:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ريشمك.
 • 09:12:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وساخت.
 • 09:11:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفارس.
 • 09:11:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غسالم.
 • 09:11:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد زملارد.
 • 09:11:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زملارد.
 • 09:11:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوثر.
 • 09:11:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زملارد.
 • 09:11:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تليسه.
 • 09:11:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:11:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 09:11:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:11:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كلوند.
 • 09:11:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:11:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:11:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 09:11:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيمرغ.
 • 09:11:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زملارد.
 • 09:11:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 09:11:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تليسه.
 • 09:11:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبشهر.
 • 09:10:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبشهر.
 • 09:10:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيمرغ.
 • 09:10:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپاك.
 • 09:10:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:10:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبشهر.
 • 09:10:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زگلدشت.
 • 09:10:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كدما.
 • 09:10:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تليسه.
 • 09:10:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ورازي.
 • 09:10:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت.
 • 09:10:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:10:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه.
 • 09:10:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:10:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قچار.
 • 09:10:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زگلدشت.
 • 09:10:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:10:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:10:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وثنو.
 • 09:10:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:09:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوثر.
 • 09:09:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:09:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كساپا.
 • 09:09:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرانل.
 • 09:09:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تپكو.
 • 09:09:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساپا.
 • 09:08:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وساخت.
 • 09:08:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ستران.
 • 09:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 09:08:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبشهر.
 • 09:08:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 09:08:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شوينده.
 • 09:08:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 09:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:08:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:08:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيمرغ.
 • 09:07:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سبزوا.
 • 09:07:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فتوسا.
 • 09:07:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتوليد.
 • 09:07:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:07:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:07:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنوال.
 • 09:07:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:07:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ساينا.
 • 09:07:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:07:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فتوسا.
 • 09:07:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:07:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:07:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • 09:07:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف.
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:06:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشريف.
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:06:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف.
 • 09:06:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرانل.
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيتا.
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشريف.
 • 09:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 09:06:15؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق نهال.
 • 09:06:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف.
 • 09:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 09:06:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:06:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير.
 • 09:06:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:06:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير.
 • 09:06:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:05:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خكرمان.
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:05:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زماهان.
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:05:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:05:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشريف.
 • 09:05:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:04:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زماهان.
 • 09:04:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غويتا.
 • 09:04:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زبينا.
 • 09:04:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 09:04:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شرانل.
 • 09:04:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 09:04:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زشريف.
 • 09:04:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:03:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زماهان.
 • 09:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكرمان.
 • 09:03:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 09:03:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهداب.
 • 09:03:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 09:03:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 09:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 09:03:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:03:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:03:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افرا.
 • 09:03:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فروس.
 • 09:03:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولراز.
 • 09:03:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:03:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:03:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:02:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران.
 • 09:02:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيتا.
 • 09:02:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:02:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 09:02:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 09:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 09:01:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساخت.
 • 09:01:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيمرغ.
 • 09:01:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:01:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفارس.
 • 09:01:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كدما.
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 09:01:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:01:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفارس.
 • 09:01:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كدما.
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 09:01:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساخت.
 • 09:01:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تيپيكو.
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكوثر.
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وساخت.
 • 09:01:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وساخت.
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غويتا.
 • 09:01:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپينو.
 • 09:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس.
 • 09:01:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكوثر.
 • 09:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر.
 • 09:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس.
 • 09:01:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 09:00:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ورازي.
 • 09:00:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 09:00:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب.
 • __________________________________________
 • پیش گشایش بازار بورس
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد سيمرغ با ارزش صف خرید 250.44 میلیارد تومان .
 • 2- نماد زفكا با ارزش صف خرید 125.71 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وصنا با ارزش صف خرید 62.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وبشهر با ارزش صف خرید 56.16 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 41.35 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد خساپا با ارزش صف فروش 50.08 میلیارد تومان .
 • 2- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 25.71 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خگستر با ارزش صف فروش 24.33 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خاور با ارزش صف فروش 17.33 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وساپا با ارزش صف فروش 14.10 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شرانل با ارزش صف خرید 16.74 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 41.35 میلیارد تومان .
 • 3- نماد پخش با ارزش صف خرید 13.74 میلیارد تومان .
 • 4- نماد دشيمي با ارزش صف خرید 2.26 میلیارد تومان .
 • 5- نماد زدشت با ارزش صف خرید 41.04 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 25.71 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف فروش 14.10 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ورنا با ارزش صف فروش 13.65 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ولانا با ارزش صف فروش 3.28 میلیارد تومان .
 • 5- نماد خساپا با ارزش صف فروش 50.08 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 672.51 میلیارد تومان و تعداد 15 نماد صف خرید.
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با تقاضا ی 136.34 میلیارد تومان و تعداد 15 نماد صف خرید.
 • 3- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 58.41 میلیارد تومان و تعداد 11 نماد صف خرید.
 • 4- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 58.19 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 5- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 52.51 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با عرضه ی -72.05 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف فروش.
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -22.72 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش.
 • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با عرضه ی -5.64 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 4- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -4.49 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با عرضه ی -2.29 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شبريز با حجم معاملات 64.52 میلیون سهم .
 • 2- نماد ملت با حجم معاملات 578.46 میلیون سهم .
 • 3- نماد اخابر با حجم معاملات 88.71 میلیون سهم .
 • 4- نماد وبانك با حجم معاملات 60.75 میلیون سهم .
 • 5- نماد ونيكي با حجم معاملات 52.70 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد تاپيكو با برآیند ورود پول درشت 27.63 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبانك با برآیند ورود پول درشت 23.99 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سپيد با برآیند ورود پول درشت 18.95 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 18.26 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 15.64 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 99.79 میلیارد تومان .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 42.05 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 34.33 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 27.50 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 24.01 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 38.90 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 30.47 میلیارد تومان .
 • 3- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 30.10 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 18.37 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 13.17 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 275.15 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 60.68 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 36.29 میلیارد تومان .
 • 4- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 19.95 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 16.51 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا