بازاربورستابلو خوانیتحلیل تکنیکال

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران دوشنبه، 26اردیبهشت 1401

 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد فخوز با حجم معاملات 110.34 میلیون سهم .
 • 2- نماد ثشاهد با حجم معاملات 59.54 میلیون سهم .
 • 3- نماد سفارس با حجم معاملات 25.24 میلیون سهم .
 • 4- نماد غكورش با حجم معاملات 12.54 میلیون سهم .
 • 5- نماد سيتا با حجم معاملات 42.55 میلیون سهم .
تحرکات بورس
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 52.31 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 40.66 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثشاهد با برآیند ورود پول درشت 22.76 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سهرمز با برآیند ورود پول درشت 16.69 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 15.70 میلیارد تومان .
تحرکات بورس
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 37.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 19.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد قچار با برآیند خروج پول درشت 12.65 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 11.32 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 10.28 میلیارد تومان .
 • تحرکات بورس
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 89.72 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 60.57 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 38.65 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 29.91 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 22.91 میلیارد تومان .
آموزش بورس
آموزش بورس
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 35.74 میلیارد تومان .
 • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 28.36 میلیارد تومان .
 • 3- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 21.31 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 20.46 میلیارد تومان .
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 16.23 میلیارد تومان .
آموزش بورس
آموزش بورس
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 27.49 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 20.61 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ميهن با ارزش صف خرید 11.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وسنا با ارزش صف خرید 9.34 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فمراد با ارزش صف خرید 7.04 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وثوق با ارزش صف خرید 6.72 میلیارد تومان .
 • 7- نماد تكنو با ارزش صف خرید 5.47 میلیارد تومان .
 • 8- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 4.63 میلیارد تومان .
 • 9- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 3.89 میلیارد تومان .
 • 10- نماد غناب با ارزش صف خرید 2.08 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 12:29:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 12:29:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:29:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوثر.
 • 12:28:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاسا.
 • 12:28:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبجنو.
 • 12:28:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فروي.
 • 12:28:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:28:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:28:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 12:27:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنوال.
 • 12:27:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 12:27:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكربن.
 • 12:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد داوه.
 • 12:26:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 12:26:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين.
 • 12:26:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 12:26:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوثر.
 • 12:25:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:25:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 12:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:25:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپاس.
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 12:24:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكربن.
 • 12:24:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 12:24:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد.
 • 12:24:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكربن.
 • 12:24:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 12:24:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين.
 • 12:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:24:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:24:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوثر.
 • 12:24:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 12:23:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 12:23:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 12:23:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 12:23:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 12:22:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 12:22:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 12:21:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بمپنا.
 • 12:21:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تملت.
 • 12:21:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:20:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 12:20:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 12:20:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بمپنا.
 • 12:19:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت.
 • 12:19:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فايرا.
 • 12:18:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنورد.
 • 12:18:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 12:17:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو.
 • 12:17:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 12:16:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه.
 • 12:16:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:15:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 12:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروي.
 • 12:14:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام.
 • 12:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروي.
 • 12:13:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 12:13:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واميد.
 • 12:13:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:13:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 12:12:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد.
 • 12:12:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد.
 • 12:12:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:12:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سرچشمه.
 • 12:12:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:12:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه.
 • 12:11:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 12:11:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 12:11:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:11:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 12:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس.
 • 12:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 12:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:10:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 12:09:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:09:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثهام.
 • 12:09:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثهام.
 • 12:08:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:08:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 12:08:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه.
 • 12:08:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:08:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 12:08:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 12:08:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساربيل.
 • 12:07:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:07:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:07:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:07:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:07:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 12:07:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 12:07:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت.
 • 12:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل.
 • 12:07:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:06:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:06:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكربن.
 • 12:06:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:06:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكربن.
 • 12:06:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 12:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:06:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 12:06:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 12:06:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 12:06:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:05:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاسپين.
 • 12:02:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم.
 • 12:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدشت.
 • 12:02:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرديس.
 • 12:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 11:59:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري.
 • 11:59:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 11:59:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري.
 • 11:58:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:58:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 11:58:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 11:58:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 11:58:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد قهكمت.
 • 11:57:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير.
 • 11:56:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 11:56:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:56:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:56:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 11:56:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:56:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 11:56:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير.
 • 11:55:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:55:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:54:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد.
 • 11:54:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 11:53:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فخوز.
 • 11:53:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:53:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم.
 • 11:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام.
 • 11:52:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قهكمت.
 • 11:52:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد قهكمت.
 • 11:52:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 11:51:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما.
 • 11:51:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 11:51:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 11:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق.
 • 11:50:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 11:49:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد.
 • 11:49:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي.
 • 11:49:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 11:49:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه.
 • 11:49:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 11:48:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:48:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:48:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 11:48:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش.
 • 11:48:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل.
 • 11:48:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:47:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قهكمت.
 • 11:47:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك.
 • 11:47:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسينا.
 • 11:47:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:47:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار.
 • 11:47:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:45:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:45:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قهكمت.
 • 11:45:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 11:45:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:45:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 11:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:44:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشهد.
 • 11:44:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر.
 • 11:44:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 11:44:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشهد.
 • 11:43:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:43:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:43:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 11:43:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 11:42:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:42:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 11:41:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:40:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 11:40:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:39:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 11:39:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 11:39:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:38:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 11:38:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل.
 • 11:38:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:37:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهد.
 • 11:37:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 11:37:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو.
 • 11:36:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:36:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:36:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:36:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:34:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:34:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سبجنو.
 • 11:34:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 11:34:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل.
 • 11:34:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهد.
 • 11:34:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 11:33:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ويسا.
 • 11:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:33:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثباغ.
 • 11:33:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر.
 • 11:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:33:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:33:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:32:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:31:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 11:31:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:31:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 11:30:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي.
 • 11:30:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 11:30:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 11:30:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد دقاضي.
 • 11:29:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 11:28:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:28:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:28:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاذين.
 • 11:27:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:27:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پخش.
 • 11:27:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:26:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حپترو.
 • 11:26:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور.
 • 11:26:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 11:25:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 11:25:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوسم.
 • 11:25:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسرب.
 • 11:24:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد پسهند.
 • 11:24:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحيا.
 • 11:23:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 11:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:22:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فافزا.
 • 11:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:22:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 11:22:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:21:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:21:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 11:21:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:20:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وشهر.
 • 11:20:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدور.
 • 11:20:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپترو.
 • 11:20:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسينا.
 • 11:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 11:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 11:18:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 11:17:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثبهساز.
 • 11:16:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسبحان.
 • 11:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:15:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارو.
 • 11:13:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلاست.
 • 11:13:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 11:13:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 11:13:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 11:12:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 11:12:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 11:10:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:10:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاملا.
 • 11:09:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:09:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:09:42؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق ياقوت.
 • 11:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرازي.
 • 11:09:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 11:08:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت.
 • 11:07:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:07:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:07:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحيا.
 • 11:06:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن.
 • 11:05:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد قشرين.
 • 11:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها.
 • 11:04:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 11:04:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 11:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 11:03:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام.
 • 11:03:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساروم.
 • 11:03:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فافزا.
 • 11:03:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاريس.
 • 11:02:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 11:02:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن.
 • 11:02:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 11:01:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 11:01:17؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق ياقوت.
 • 11:01:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنوال.
 • 11:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان.
 • 11:00:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 11:00:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس.
 • 10:59:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 10:59:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 10:58:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 10:58:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 10:58:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 10:58:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:57:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 10:57:01؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق ياقوت.
 • 10:56:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 10:56:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيتا.
 • 10:56:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:56:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 10:56:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر.
 • 10:55:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:55:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:55:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپشير.
 • 10:52:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو.
 • 10:52:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 10:52:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:51:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 10:50:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 10:50:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 10:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاسپين.
 • 10:49:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآوا.
 • 10:49:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:49:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومدير.
 • 10:49:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير.
 • 10:49:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:49:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:48:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرديس.
 • 10:47:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 10:46:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:46:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثشاهد.
 • 10:45:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:44:00؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غبشهر.
 • 10:44:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 10:44:00؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غبشهر.
 • 10:43:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:43:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:42:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سخزر.
 • 10:42:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:41:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:41:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 10:41:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 10:40:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:40:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 10:40:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 10:39:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 10:39:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثتوسا.
 • 10:39:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 10:39:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پاسا.
 • 10:39:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 10:38:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 10:38:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:37:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:37:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سخزر.
 • 10:37:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 10:37:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 10:37:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور.
 • 10:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي.
 • 10:36:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 10:36:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:36:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 10:36:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير.
 • 10:36:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو.
 • 10:35:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 10:35:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:35:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكمبا.
 • 10:35:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پلاست.
 • 10:35:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسازان.
 • 10:34:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 10:34:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلاست.
 • 10:34:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر.
 • 10:34:38؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد پلاست.
 • 10:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 10:34:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 10:34:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 10:34:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 10:33:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس.
 • 10:33:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثشاهد.
 • 10:32:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 10:32:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 10:32:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر.
 • 10:31:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:31:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افرا.
 • 10:30:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا.
 • 10:30:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصنعت.
 • 10:30:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنعت.
 • 10:29:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 10:29:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حشكوه.
 • 10:29:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وتوسم.
 • 10:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 10:29:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 10:28:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 10:28:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 10:27:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاسا.
 • 10:27:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وتوس.
 • 10:27:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 10:27:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وتوس.
 • 10:26:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاوه.
 • 10:26:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 10:26:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حشكوه.
 • 10:26:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 10:25:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ.
 • 10:24:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 10:24:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 10:24:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشوكو.
 • 10:23:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 10:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 10:22:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 10:22:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش.
 • 10:21:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 10:20:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 10:20:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 10:19:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 10:19:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تكشا.
 • 10:18:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر.
 • 10:17:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا.
 • 10:17:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 10:16:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين.
 • 10:16:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 10:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرچشمه.
 • 10:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاوه.
 • 10:16:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرچشمه.
 • 10:15:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سغدير.
 • 10:15:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 10:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا.
 • 10:14:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت.
 • 10:14:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر.
 • 10:13:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 10:12:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سرچشمه.
 • 10:12:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سرچشمه.
 • 10:12:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 10:12:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:12:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوسم.
 • 10:12:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تكنار.
 • 10:11:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 10:10:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرچشمه.
 • 10:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 10:10:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وتوسم.
 • 10:10:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا.
 • 10:09:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كرمان.
 • 10:09:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك.
 • 10:09:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 10:09:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 10:09:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 10:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 10:04:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثشرق.
 • 10:04:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وايران.
 • 10:02:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 10:02:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 10:01:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شصفها.
 • 10:01:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آ س پ.
 • 10:00:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خمحور.
 • 10:00:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 10:00:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:59:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب.
 • 09:57:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 09:57:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 09:57:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا.
 • 09:57:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 09:57:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 09:57:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 09:57:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرين.
 • 09:56:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 09:55:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 09:55:40؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثعمرا.
 • 09:55:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش.
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:55:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 09:55:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 09:53:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 09:53:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تكمبا.
 • 09:53:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز.
 • 09:52:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي.
 • 09:52:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:50:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خريخت.
 • 09:50:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 09:49:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن.
 • 09:49:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 09:48:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:48:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا.
 • 09:48:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فباهنر.
 • 09:48:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 09:47:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سرچشمه.
 • 09:47:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سرچشمه.
 • 09:47:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وملي.
 • 09:47:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پخش.
 • 09:46:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تمحركه.
 • 09:45:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاباد.
 • 09:45:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو.
 • 09:45:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبزوا.
 • 09:45:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كلوند.
 • 09:45:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر.
 • 09:44:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:44:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب.
 • 09:44:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دروز.
 • 09:44:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر.
 • 09:43:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:42:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملي.
 • 09:41:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:41:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قصفها.
 • 09:41:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:41:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمينو.
 • 09:41:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:40:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاوه.
 • 09:40:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كوثر.
 • 09:40:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:39:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولساپا.
 • 09:39:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 09:39:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسرا.
 • 09:39:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا.
 • 09:38:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد سباقر.
 • 09:38:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:38:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سباقر.
 • 09:38:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 09:38:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دكوثر.
 • 09:37:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غدشت.
 • 09:37:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:37:15؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ولانا.
 • 09:37:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:36:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو.
 • 09:35:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:35:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:35:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاخت.
 • 09:35:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:35:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثغرب.
 • 09:35:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:35:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد چفيبر.
 • 09:35:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كچاد.
 • 09:35:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد چفيبر.
 • 09:35:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكشا.
 • 09:35:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تكشا.
 • 09:34:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زدشت.
 • 09:34:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:34:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:33:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:33:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پخش.
 • 09:32:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:32:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شوينده.
 • 09:32:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:32:02؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:32:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 09:31:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قچار.
 • 09:31:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:31:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:31:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:31:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دجابر.
 • 09:31:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 09:30:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:30:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 09:30:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا.
 • 09:30:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثرود.
 • 09:30:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خودكفا.
 • 09:30:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلر.
 • 09:29:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفارس.
 • 09:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:29:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خمهر.
 • 09:29:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فتوسا.
 • 09:29:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 09:29:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكوثر.
 • 09:29:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غنوش.
 • 09:29:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دزهراوي.
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فتوسا.
 • 09:29:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:29:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قصفها.
 • 09:28:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حآسا.
 • 09:28:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفپارس.
 • 09:28:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثجوان.
 • 09:28:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 09:28:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ورازي.
 • 09:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 09:27:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن.
 • 09:27:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير.
 • 09:27:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دبالك.
 • 09:27:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:26:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثفارس.
 • 09:26:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وآوا.
 • 09:26:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب.
 • 09:26:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خمحركه.
 • 09:26:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ديران.
 • 09:26:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:26:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 09:25:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كسرام.
 • 09:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگل.
 • 09:25:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 09:25:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ستران.
 • 09:25:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غصينو.
 • 09:25:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 09:25:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو.
 • 09:25:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قثابت.
 • 09:25:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:24:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دجابر.
 • 09:24:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شگل.
 • 09:24:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنفت.
 • 09:24:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زملارد.
 • 09:24:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاذين.
 • 09:24:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تمحركه.
 • 09:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 09:23:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشمال.
 • 09:23:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپينو.
 • 09:22:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:22:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 09:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 09:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 09:21:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:21:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپينو.
 • 09:21:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزر.
 • 09:21:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهد.
 • 09:21:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 09:21:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه.
 • 09:21:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زنگان.
 • 09:20:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:20:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:20:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افق.
 • 09:20:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زپارس.
 • 09:20:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:20:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 09:20:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:20:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 09:20:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:20:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فافزا.
 • 09:20:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غويتا.
 • 09:19:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دتوليد.
 • 09:19:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانكو.
 • 09:19:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قشرين.
 • 09:19:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونيرو.
 • 09:19:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فلامي.
 • 09:19:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وشهر.
 • 09:19:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنوال.
 • 09:18:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا.
 • 09:18:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرچشمه.
 • 09:17:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سشمال.
 • 09:17:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فلوله.
 • 09:17:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:17:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 09:17:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 09:17:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 09:16:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيمرغ.
 • 09:16:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 09:16:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:16:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كدما.
 • 09:16:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:16:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند.
 • 09:16:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:16:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خپارس.
 • 09:16:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زماهان.
 • 09:16:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحصا.
 • 09:16:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خپارس.
 • 09:16:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سدور.
 • 09:16:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 09:15:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبزوا.
 • 09:15:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:15:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وكادو.
 • 09:15:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد افرا.
 • 09:15:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:15:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 09:15:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كوير.
 • 09:15:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:15:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غسالم.
 • 09:15:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شرانل.
 • 09:15:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غمارگ.
 • 09:15:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرچشمه.
 • 09:14:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلاست.
 • 09:14:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پلاست.
 • 09:14:54؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد پلاست.
 • 09:14:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلاست.
 • 09:14:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:14:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:14:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشوكو.
 • 09:14:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثجوان.
 • 09:13:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:13:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شوينده.
 • 09:13:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 09:13:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فزرين.
 • 09:13:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غكورش.
 • 09:13:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 09:13:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا.
 • 09:12:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبشهر.
 • 09:12:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:12:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 09:12:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:12:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كلر.
 • 09:12:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:12:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 09:12:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه.
 • 09:12:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيتا.
 • 09:11:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زگلدشت.
 • 09:11:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيتا.
 • 09:11:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد جوين.
 • 09:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 09:11:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا.
 • 09:11:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خمحركه.
 • 09:11:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تجلي.
 • 09:11:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا.
 • 09:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:10:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه.
 • 09:10:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثرود.
 • 09:10:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كالا.
 • 09:09:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:09:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 09:09:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 09:09:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:09:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ.
 • 09:09:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:09:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فروي.
 • 09:09:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تكشا.
 • 09:09:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:09:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر.
 • 09:09:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سبزوا.
 • 09:09:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 09:08:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 09:08:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فتوسا.
 • 09:08:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:08:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 09:07:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكادو.
 • 09:07:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 09:07:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 09:07:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيتا.
 • 09:07:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:07:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 09:07:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كاوه.
 • 09:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 09:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:06:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 09:06:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:05:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنفت.
 • 09:05:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كلر.
 • 09:05:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثرود.
 • 09:04:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سبجنو.
 • 09:04:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 09:04:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قثابت.
 • 09:04:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:04:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم.
 • 09:03:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنوال.
 • 09:03:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد انرژي3.
 • 09:03:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:03:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خپارس.
 • 09:03:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنوال.
 • 09:03:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:03:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سبجنو.
 • 09:03:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:03:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قثابت.
 • 09:03:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبجنو.
 • 09:02:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سبجنو.
 • 09:02:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تجلي.
 • 09:02:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:02:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 09:02:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر.
 • 09:02:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 09:02:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:02:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد جوين.
 • 09:02:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين.
 • 09:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 09:02:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فنوال.
 • 09:01:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد جوين.
 • 09:01:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ويسا.
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 09:01:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 09:01:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولانا.
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سيلام.
 • 09:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيلام.
 • 09:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثجوان.
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفارس.
 • 09:00:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنوال.
 • 09:00:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سفارس.
 • 09:00:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفارس.
 • 09:00:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 09:00:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:00:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • __________________________________________
 • پیش گشایش
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 137.49 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خپارس با ارزش صف خرید 64.62 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 54.66 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سفارس با ارزش صف خرید 54.39 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وصنا با ارزش صف خرید 36.68 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 26.75 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وآذر با ارزش صف فروش 18.50 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وبرق با ارزش صف فروش 12.78 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گكيش با ارزش صف فروش 5.37 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وجامي با ارزش صف فروش 4.56 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد دتوزيع با ارزش صف خرید 2.11 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سبجنو با ارزش صف خرید 7.24 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وارس با ارزش صف خرید 13.56 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 4.64 میلیارد تومان .
 • 5- نماد نمرينو با ارزش صف خرید 3.45 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 26.75 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وآذر با ارزش صف فروش 18.50 میلیارد تومان .
 • 3- نماد دقاضي با ارزش صف فروش 3.94 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وبرق با ارزش صف فروش 12.78 میلیارد تومان .
 • 5- نماد گكيش با ارزش صف فروش 5.37 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 145.40 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید.
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با تقاضا ی 79.71 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید.
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 74.20 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 66.83 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید.
 • 5- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 54.61 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -11.18 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -8.61 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 3- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -5.68 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.82 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • 5- گروه استخراج زغال سنگ با عرضه ی -1.30 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد سيمرغ با حجم معاملات 77.75 میلیون سهم .
 • 2- نماد غبشهر با حجم معاملات 256.53 میلیون سهم .
 • 3- نماد كدما با حجم معاملات 13.13 میلیون سهم .
 • 4- نماد غكورش با حجم معاملات 21.62 میلیون سهم .
 • 5- نماد زماهان با حجم معاملات 65.54 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 14.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خودكفا با برآیند ورود پول درشت 13.68 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خپارس با برآیند ورود پول درشت 13.55 میلیارد تومان .
 • 4- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 13.06 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شكام با برآیند ورود پول درشت 12.05 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 43.80 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 38.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سيمرغ با برآیند خروج پول درشت 31.98 میلیارد تومان .
 • 4- نماد زپارس با برآیند خروج پول درشت 21.05 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 19.22 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 12.39 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 9.67 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 9.07 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشين آلات و تجهيزات با برآیند ورود پول درشت 6.27 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 5.68 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 86.64 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 68.46 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 48.03 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 47.63 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 32.29 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 15.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ميهن با ارزش صف خرید 6.99 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسنا با ارزش صف خرید 3.83 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا