آموزشاقتصادبورستابلو خوانیتحلیل تکنیکال

گزارش جهان سرمایه گذاری رصد بازار بورس ایران سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401

برترین حجم مشکوک های امروز

1- نماد سپيد با حجم معاملات 63.04 میلیون سهم .

2- نماد پارس با حجم معاملات 481.02 میلیون سهم .

3- نماد فخوز با حجم معاملات 123.16 میلیون سهم .

4- نماد كچاد با حجم معاملات 44.84 میلیون سهم .

5- نماد جم با حجم معاملات 13.56 میلیون سهم .

آموزش بورس
آموزش بورس

سنگین ترین خرید های درشت امروز

1- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان .

2- نماد پارس با برآیند ورود پول درشت 22.68 میلیارد تومان .

3- نماد فخوز با برآیند ورود پول درشت 21.79 میلیارد تومان .

4- نماد جم با برآیند ورود پول درشت 19.50 میلیارد تومان .

5- نماد واحيا با برآیند ورود پول درشت 13.09 میلیارد تومان .

آموزش بورس
آموزش بورس

سنگین ترین فروش های درشت امروز

1- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 51.30 میلیارد تومان .

2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 34.63 میلیارد تومان .

3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 31.12 میلیارد تومان .

4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 27.87 میلیارد تومان .

5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 25.54 میلیارد تومان .

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 25.27 میلیارد تومان .

2- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 13.39 میلیارد تومان .

3- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 5.37 میلیارد تومان .

4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 5.13 میلیارد تومان .

سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها

1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 94.86 میلیارد تومان .

2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 71.84 میلیارد تومان .

3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 55.93 میلیارد تومان .

4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.94 میلیارد تومان .

5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 31.90 میلیارد تومان .

صف خریدهای بارز امروز

1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 25.79 میلیارد تومان .

2- نماد وسنا با ارزش صف خرید 7.03 میلیارد تومان .

3- نماد ميهن با ارزش صف خرید 6.65 میلیارد تومان .

4- نماد ثجوان با ارزش صف خرید 6.39 میلیارد تومان .

5- نماد وارس با ارزش صف خرید 6.09 میلیارد تومان .

6- نماد تكنو با ارزش صف خرید 3.87 میلیارد تومان .

__________________________________________

 • 12:29:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسرب.
 • 12:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 12:29:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 12:29:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 12:28:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 12:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور.
 • 12:28:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 12:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش.
 • 12:27:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 12:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 12:27:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كگل.
 • 12:27:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاهواز.
 • 12:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 12:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 12:26:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 12:26:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 12:26:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ميدكو.
 • 12:25:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 12:25:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 12:25:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كگل.
 • 12:25:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشمال.
 • 12:24:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 12:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 12:23:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نيرو.
 • 12:23:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 12:22:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي.
 • 12:22:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:22:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران.
 • 12:21:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ.
 • 12:21:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وليز.
 • 12:21:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 12:21:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 12:21:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاهواز.
 • 12:20:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ركيش.
 • 12:20:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 12:20:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 12:20:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس.
 • 12:19:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وپويا.
 • 12:19:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر.
 • 12:19:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 12:19:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:19:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاژن.
 • 12:19:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:19:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دسبحا.
 • 12:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 12:18:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دسبحا.
 • 12:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 12:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوليد.
 • 12:18:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 12:18:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحا.
 • 12:18:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 12:17:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 12:17:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 12:17:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 12:16:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو.
 • 12:16:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس.
 • 12:16:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 12:16:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 12:16:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس.
 • 12:15:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 12:15:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرام.
 • 12:15:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 12:13:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما.
 • 12:13:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس.
 • 12:13:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پارس.
 • 12:13:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس.
 • 12:12:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 12:12:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلقما.
 • 12:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد.
 • 12:12:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد نيرو.
 • 12:12:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 12:11:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاسپين.
 • 12:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 12:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 12:10:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز.
 • 12:10:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كچاد.
 • 12:10:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كچاد.
 • 12:10:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 12:09:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 12:09:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاهواز.
 • 12:08:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 12:07:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد.
 • 12:07:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 12:07:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 12:06:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور.
 • 12:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 12:06:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 12:06:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 12:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 12:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 12:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه.
 • 12:03:51؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق دارا.
 • 12:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 12:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 12:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس.
 • 12:03:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 12:03:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 12:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 12:03:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 12:03:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 12:02:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 12:02:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحا.
 • 12:01:43؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قهكمت.
 • 12:01:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 12:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس.
 • 11:59:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپيدار.
 • 11:59:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زنجان.
 • 11:59:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكارن.
 • 11:59:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 11:59:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 11:58:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين.
 • 11:58:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:57:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن.
 • 11:57:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا.
 • 11:57:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:57:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:56:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا.
 • 11:56:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثوق.
 • 11:56:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 11:55:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي.
 • 11:55:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 11:53:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خريخت.
 • 11:52:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 11:52:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 11:51:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پسهند.
 • 11:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثپرديس.
 • 11:50:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت.
 • 11:50:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت.
 • 11:50:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 11:49:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 11:49:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:49:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غچين.
 • 11:49:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپيد.
 • 11:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:47:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:46:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور.
 • 11:46:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارتا.
 • 11:45:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر.
 • 11:44:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:43:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:43:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر.
 • 11:43:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:42:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلامي.
 • 11:41:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 11:40:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 11:40:32؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قصفها.
 • 11:40:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد.
 • 11:38:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر.
 • 11:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا.
 • 11:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پسهند.
 • 11:38:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 11:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 11:37:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 11:36:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 11:36:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت.
 • 11:36:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين.
 • 11:36:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:36:06؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد جوين.
 • 11:36:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:35:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد.
 • 11:35:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لسرما.
 • 11:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما.
 • 11:35:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سلار.
 • 11:35:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس.
 • 11:33:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 11:33:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسديد.
 • 11:33:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا.
 • 11:32:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور.
 • 11:32:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرود.
 • 11:32:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 11:32:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 11:31:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند.
 • 11:30:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 11:29:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 11:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:29:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزر.
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور.
 • 11:28:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد.
 • 11:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل.
 • 11:26:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:26:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:26:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا.
 • 11:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:25:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:24:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 11:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشهد.
 • 11:24:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 11:24:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 11:22:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:22:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قجام.
 • 11:22:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:22:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:21:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 11:21:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس.
 • 11:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 11:21:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 11:21:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 11:19:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 11:19:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:19:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:19:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 11:18:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپيوند.
 • 11:18:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد جوين.
 • 11:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 11:17:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست.
 • 11:17:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 11:17:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك.
 • 11:16:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 11:16:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خچرخش.
 • 11:16:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام.
 • 11:15:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كگل.
 • 11:14:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 11:14:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:14:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فيروزه.
 • 11:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تايرا.
 • 11:14:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 11:13:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فيروزه.
 • 11:13:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فيروزه.
 • 11:12:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 11:12:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 11:12:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 11:12:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 11:12:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:12:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 11:12:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 11:11:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام.
 • 11:11:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 11:10:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 11:10:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ميدكو.
 • 11:10:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وحافظ.
 • 11:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 11:10:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 11:09:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:08:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 11:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 11:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 11:07:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 11:07:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاژن.
 • 11:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 11:07:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولشرق.
 • 11:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 11:06:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسازان.
 • 11:06:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگل.
 • 11:05:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كگل.
 • 11:04:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 11:04:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسازان.
 • 11:04:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كگل.
 • 11:02:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش.
 • 11:01:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد قجام.
 • 11:01:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حسينا.
 • 11:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 11:00:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غسالم.
 • 11:00:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا.
 • 11:00:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحيا.
 • 11:00:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحيا.
 • 10:59:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 10:59:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 10:59:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 10:59:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:59:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 10:57:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 10:57:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 10:57:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس.
 • 10:57:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان.
 • 10:56:30؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قهكمت.
 • 10:55:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قهكمت.
 • 10:55:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:53:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لبوتان.
 • 10:53:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 10:52:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:51:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 10:51:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد زپارس.
 • 10:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 10:50:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 10:50:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آينده.
 • 10:50:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازي.
 • 10:50:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران.
 • 10:50:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:49:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 10:49:04؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وصنا.
 • 10:49:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوثر.
 • 10:47:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:47:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها.
 • 10:47:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:47:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار.
 • 10:47:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:46:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسديد.
 • 10:46:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وجامي.
 • 10:46:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسديد.
 • 10:46:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سپيدار.
 • 10:45:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:45:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 10:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر.
 • 10:44:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كگل.
 • 10:44:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد جم.
 • 10:43:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:43:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:43:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 10:42:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم.
 • 10:42:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم.
 • 10:42:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 10:41:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد جم.
 • 10:41:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم.
 • 10:41:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز.
 • 10:41:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار.
 • 10:40:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:40:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 10:40:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام.
 • 10:40:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران.
 • 10:40:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:40:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:39:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپيام.
 • 10:39:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 10:39:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وبرق.
 • 10:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 10:39:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:39:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 10:38:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:38:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد.
 • 10:38:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:38:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش.
 • 10:38:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:38:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 10:37:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك.
 • 10:37:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد سهرمز.
 • 10:37:12؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 10:37:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ختراك.
 • 10:37:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 10:37:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سهرمز.
 • 10:36:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سهرمز.
 • 10:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا.
 • 10:35:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا.
 • 10:35:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 10:35:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 10:35:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 10:34:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك.
 • 10:34:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي.
 • 10:33:41؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبرق.
 • 10:33:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سكرد.
 • 10:33:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق.
 • 10:33:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:32:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 10:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:32:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساينا.
 • 10:32:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپيدار.
 • 10:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:32:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 10:32:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سكرد.
 • 10:31:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو.
 • 10:31:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 10:31:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلقما.
 • 10:31:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد.
 • 10:31:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كچاد.
 • 10:30:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار.
 • 10:30:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 10:29:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 10:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآسا.
 • 10:29:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فخوز.
 • 10:29:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 10:29:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق.
 • 10:29:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:29:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصندوق.
 • 10:29:18؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصندوق.
 • 10:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:28:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبوعلي.
 • 10:28:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خريخت.
 • 10:28:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبوعلي.
 • 10:28:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف.
 • 10:28:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خريخت.
 • 10:28:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبوعلي.
 • 10:28:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 10:28:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كگل.
 • 10:28:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:28:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:26:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبجنو.
 • 10:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:26:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبجنو.
 • 10:25:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:25:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 10:25:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:25:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:24:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتوسا.
 • 10:24:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خشرق.
 • 10:23:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 10:22:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:22:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 10:22:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين.
 • 10:22:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما.
 • 10:21:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 10:21:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد حآسا.
 • 10:21:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 10:21:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 10:20:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران.
 • 10:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:19:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 10:19:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز.
 • 10:18:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:18:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر.
 • 10:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس.
 • 10:17:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا.
 • 10:17:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خريخت.
 • 10:16:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خريخت.
 • 10:16:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:16:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خريخت.
 • 10:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا.
 • 10:16:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك.
 • 10:15:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسپا.
 • 10:15:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 10:15:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وجامي.
 • 10:15:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:15:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خفنر.
 • 10:14:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:14:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 10:14:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ.
 • 10:13:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 10:13:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:13:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 10:13:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 10:13:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 10:13:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:13:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كچاد.
 • 10:13:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فسپا.
 • 10:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوين.
 • 10:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:13:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:13:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فسپا.
 • 10:12:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس.
 • 10:12:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كوثر.
 • 10:12:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس.
 • 10:12:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كچاد.
 • 10:12:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 10:12:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 10:11:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سامان.
 • 10:11:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 10:10:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومهان.
 • 10:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:10:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 10:10:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست.
 • 10:09:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 10:09:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 10:09:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما.
 • 10:08:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 10:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شزنگ.
 • 10:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما.
 • 10:08:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 10:08:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 10:07:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وثوق.
 • 10:06:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساذري.
 • 10:06:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثمين.
 • 10:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر.
 • 10:06:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 10:05:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثمين.
 • 10:05:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثمين.
 • 10:05:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا.
 • 10:05:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 10:05:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثمين.
 • 10:04:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كچاد.
 • 10:04:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 10:04:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 10:04:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 10:03:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آساميد.
 • 10:02:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 10:02:44؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لپيام.
 • 10:02:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهار.
 • 10:02:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 10:02:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي.
 • 10:01:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولانا.
 • 10:01:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 10:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 10:00:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا.
 • 10:00:30؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحيا.
 • 10:00:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحيا.
 • 09:59:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:59:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو.
 • 09:59:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 09:59:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:59:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود.
 • 09:59:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:59:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:58:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر.
 • 09:58:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين.
 • 09:57:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:57:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر.
 • 09:56:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 09:56:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبهرن.
 • 09:56:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا.
 • 09:55:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپيام.
 • 09:55:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:54:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:54:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:54:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:53:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:53:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي.
 • 09:53:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ستران.
 • 09:53:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:53:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خريخت.
 • 09:53:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 09:52:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خريخت.
 • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب.
 • 09:52:13؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد نوين.
 • 09:51:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:50:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قصفها.
 • 09:50:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسپا.
 • 09:50:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي.
 • 09:50:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسپا.
 • 09:49:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون.
 • 09:48:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنوال.
 • 09:48:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دسبحا.
 • 09:48:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نيرو.
 • 09:48:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 09:48:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان.
 • 09:47:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثرود.
 • 09:47:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 09:47:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 09:47:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:47:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 09:47:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلقما.
 • 09:47:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر.
 • 09:46:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان.
 • 09:46:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاوه.
 • 09:45:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:45:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:44:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نيرو.
 • 09:44:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وتجارت.
 • 09:44:10؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 09:44:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو.
 • 09:43:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين.
 • 09:43:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد نيرو.
 • 09:43:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سامان.
 • 09:43:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غويتا.
 • 09:43:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد نيرو.
 • 09:43:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:43:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس.
 • 09:43:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سرچشمه.
 • 09:42:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:42:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نيرو.
 • 09:42:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:41:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:41:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام.
 • 09:41:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر.
 • 09:41:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا.
 • 09:41:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 09:41:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:41:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:41:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:40:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:40:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي.
 • 09:40:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:40:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:40:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تجلي.
 • 09:40:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد نيرو.
 • 09:39:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پخش.
 • 09:39:47؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نيرو.
 • 09:39:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا.
 • 09:39:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:39:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:39:20؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بالبر.
 • 09:39:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:39:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:39:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر.
 • 09:38:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سامان.
 • 09:38:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سامان.
 • 09:38:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:38:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش.
 • 09:38:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 09:38:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله.
 • 09:37:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:37:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تجلي.
 • 09:37:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:37:14؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وجامي.
 • 09:37:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثپرديس.
 • 09:37:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غفارس.
 • 09:37:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وشهر.
 • 09:37:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ولراز.
 • 09:37:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثعمرا.
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو.
 • 09:37:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وشهر.
 • 09:36:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وحافظ.
 • 09:36:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:36:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زدشت.
 • 09:36:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت.
 • 09:36:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نطرين.
 • 09:36:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سدور.
 • 09:36:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نطرين.
 • 09:35:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد زدشت.
 • 09:35:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز.
 • 09:35:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد زدشت.
 • 09:35:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زيتون.
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:35:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وثوق.
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو.
 • 09:35:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 09:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثوق.
 • 09:35:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وثوق.
 • 09:34:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثوق.
 • 09:34:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومهان.
 • 09:34:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفاسي.
 • 09:34:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمين.
 • 09:34:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:34:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا.
 • 09:34:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 09:33:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:33:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ركيش.
 • 09:33:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خرينگ.
 • 09:33:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:33:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:33:32؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كفرا.
 • 09:33:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:33:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وصنعت.
 • 09:33:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست.
 • 09:32:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبملت.
 • 09:32:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن.
 • 09:32:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر.
 • 09:32:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاپا.
 • 09:32:15؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شبريز.
 • 09:32:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 09:32:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاپا.
 • 09:32:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:31:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد.
 • 09:31:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:31:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسپا.
 • 09:31:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر.
 • 09:31:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپاس.
 • 09:31:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قهكمت.
 • 09:31:06؛ حجم مشکوک هوشمند در صندوق دارا.
 • 09:30:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاي.
 • 09:30:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا.
 • 09:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:30:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:30:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم.
 • 09:30:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:30:00؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد آگاس.
 • 09:29:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك.
 • 09:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:29:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بالاس.
 • 09:29:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا.
 • 09:29:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثنوسا.
 • 09:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:29:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وتوس.
 • 09:29:07؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاخت.
 • 09:28:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمهر.
 • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران.
 • 09:28:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمهر.
 • 09:28:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فجر.
 • 09:28:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت.
 • 09:28:33؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسبحا.
 • 09:28:29؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وشهر.
 • 09:28:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:28:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تاصيكو.
 • 09:27:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش.
 • 09:27:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور.
 • 09:27:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 09:27:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كيسون.
 • 09:27:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فتوسا.
 • 09:27:02؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحصا.
 • 09:26:37؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فگستر.
 • 09:26:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كترام.
 • 09:25:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير.
 • 09:25:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثپرديس.
 • 09:25:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد توريل.
 • 09:25:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:25:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:25:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:24:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سصفها.
 • 09:24:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گكيش.
 • 09:24:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كروي.
 • 09:24:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسپا.
 • 09:24:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كاوه.
 • 09:24:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسينا.
 • 09:24:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:24:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:24:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غويتا.
 • 09:24:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:24:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسپا.
 • 09:24:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فولاد.
 • 09:24:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:24:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز.
 • 09:23:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:23:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:23:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد اهرم.
 • 09:23:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:23:50؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثقزوي.
 • 09:23:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لسرما.
 • 09:23:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ختراك.
 • 09:23:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لسرما.
 • 09:23:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وثخوز.
 • 09:23:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ختراك.
 • 09:23:13؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وثخوز.
 • 09:23:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند.
 • 09:22:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وجامي.
 • 09:22:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپيوند.
 • 09:22:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وجامي.
 • 09:22:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر.
 • 09:22:55؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وجامي.
 • 09:22:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وجامي.
 • 09:22:49؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وجامي.
 • 09:22:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم.
 • 09:22:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان.
 • 09:22:16؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كرمان.
 • 09:22:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكادو.
 • 09:21:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام.
 • 09:21:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وكادو.
 • 09:21:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 09:21:39؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وكادو.
 • 09:21:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وكادو.
 • 09:21:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:21:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگيلا.
 • 09:21:01؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سخزر.
 • 09:21:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثعمرا.
 • 09:20:54؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فروي.
 • 09:20:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:20:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:20:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد.
 • 09:20:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرا.
 • 09:20:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:20:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصنا.
 • 09:20:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش.
 • 09:20:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3.
 • 09:20:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كاما.
 • 09:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگيلا.
 • 09:19:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثنور.
 • 09:18:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:18:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:18:46؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فخوز.
 • 09:18:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسرب.
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غشهد.
 • 09:18:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فايرا.
 • 09:17:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فزرين.
 • 09:17:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وتوس.
 • 09:17:21؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تملت.
 • 09:17:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:16:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:16:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي.
 • 09:16:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:16:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس.
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 09:16:49؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غفارس.
 • 09:16:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بپاس.
 • 09:16:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:16:28؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • 09:16:19؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكوثر.
 • 09:15:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تملت.
 • 09:15:38؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكوثر.
 • 09:15:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپينو.
 • 09:15:04؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فلامي.
 • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت.
 • 09:14:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم.
 • 09:14:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زنگان.
 • 09:14:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:14:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خصدرا.
 • 09:14:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا.
 • 09:14:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خرينگ.
 • 09:13:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه.
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ديران.
 • 09:13:34؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زملارد.
 • 09:13:26؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كسرام.
 • 09:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:13:08؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسرب.
 • 09:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسپا.
 • 09:12:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وحافظ.
 • 09:12:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد خاهن.
 • 09:12:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه.
 • 09:12:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرك.
 • 09:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت.
 • 09:12:23؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد تليسه.
 • 09:12:17؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:11:58؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سدبير.
 • 09:11:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زفكا.
 • 09:11:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن.
 • 09:11:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 09:11:38؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غپآذر.
 • 09:11:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپمپي.
 • 09:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان.
 • 09:11:22؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگلستا.
 • 09:11:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو.
 • 09:10:33؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ختراك.
 • 09:10:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لسرما.
 • 09:09:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كرمان.
 • 09:09:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار.
 • 09:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:09:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فاذر.
 • 09:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:09:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير.
 • 09:09:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:09:31؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:09:24؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثغرب.
 • 09:08:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 09:08:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بميلا.
 • 09:08:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:08:35؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد بميلا.
 • 09:08:03؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد پخش.
 • 09:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين.
 • 09:07:36؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاخت.
 • 09:07:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان.
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد گكيش.
 • 09:07:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد قثابت.
 • 09:06:42؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غگيلا.
 • 09:06:41؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلقما.
 • 09:05:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مديريت.
 • 09:05:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد مديريت.
 • 09:05:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس.
 • 09:05:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وكادو.
 • 09:04:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد كتوكا.
 • 09:04:51؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 09:04:25؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سفاسي.
 • 09:03:55؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد فسپا.
 • 09:03:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وحافظ.
 • 09:02:48؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وثنو.
 • 09:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت.
 • 09:02:11؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسديد.
 • 09:02:05؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد واحصا.
 • 09:01:45؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد لسرما.
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسديد.
 • 09:01:27؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد سپيد.
 • 09:01:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 09:01:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ.
 • 09:00:59؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد شكربن.
 • 09:00:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكربن.
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:00:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومدير.
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد غبشهر.
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومدير.
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وسبحان.
 • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر.
 • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا.
 • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكشت.
 • 09:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها.
 • 09:00:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومدير.
 • 09:00:56؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ومدير.
 • 09:00:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومدير.
 • 09:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها.
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد دلقما.
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد ثاخت.
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد.
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلقما.
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد نوين.
 • 09:00:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوين.
 • 09:00:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد وصنا.
 • 09:00:43؛ حجم مشکوک هوشمند در نماد زكشت.
 • بریم سراغ بازار ↱
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد مديريت با ارزش صف خرید 217.19 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شپارس با ارزش صف خرید 138.55 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 41.75 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سهرمز با ارزش صف خرید 31.01 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وسنا با ارزش صف خرید 28.26 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 33.75 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 16.68 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غبشهر با ارزش صف فروش 11.38 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سپيد با ارزش صف فروش 10.35 میلیارد تومان .
 • 5- نماد زكشت با ارزش صف فروش 8.58 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سكارون با ارزش صف خرید 11.44 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 9.26 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 41.75 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غناب با ارزش صف خرید 9.20 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بتك با ارزش صف خرید 4.31 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 33.75 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 16.68 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سپيد با ارزش صف فروش 10.35 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غبشهر با ارزش صف فروش 11.38 میلیارد تومان .
 • 5- نماد زكشت با ارزش صف فروش 8.58 میلیارد تومان .
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 304.73 میلیارد تومان و تعداد 13 نماد صف خرید.
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 145.11 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید.
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 64.22 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید.
 • 4- گروه سيمان، آهك و گچ با تقاضا ی 46.13 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید.
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 39.85 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید.
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -33.29 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با عرضه ی -15.42 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -14.87 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش.
 • 4- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -5.45 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش.
 • 5- گروه اطلاعات و ارتباطات با عرضه ی -1.34 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش.
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد فخوز با حجم معاملات 110.34 میلیون سهم .
 • 2- نماد ثشاهد با حجم معاملات 59.54 میلیون سهم .
 • 3- نماد سفارس با حجم معاملات 25.24 میلیون سهم .
 • 4- نماد غكورش با حجم معاملات 12.54 میلیون سهم .
 • 5- نماد سيتا با حجم معاملات 42.55 میلیون سهم .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 52.31 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 40.66 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثشاهد با برآیند ورود پول درشت 22.76 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سهرمز با برآیند ورود پول درشت 16.69 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 15.70 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 37.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 19.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد قچار با برآیند خروج پول درشت 12.65 میلیارد تومان .
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 11.32 میلیارد تومان .
 • 5- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 10.28 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 89.72 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 60.57 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 38.65 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 29.91 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 22.91 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 35.74 میلیارد تومان .
 • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 28.36 میلیارد تومان .
 • 3- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 21.31 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 20.46 میلیارد تومان .
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 16.23 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شپارس با ارزش صف خرید 27.49 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 20.61 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ميهن با ارزش صف خرید 11.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وسنا با ارزش صف خرید 9.34 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فمراد با ارزش صف خرید 7.04 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وثوق با ارزش صف خرید 6.72 میلیارد تومان .
 • 7- نماد تكنو با ارزش صف خرید 5.47 میلیارد تومان .
 • 8- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 4.63 میلیارد تومان .
 • 9- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 3.89 میلیارد تومان .
 • 10- نماد غناب با ارزش صف خرید 2.08 میلیارد تومان .
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا